Year 2018, Volume 7, Issue 1, Pages 393 - 402 2018-09-01

ORGANIZATIONAL JUSTICE AND ORGANIZATIONAL COMMITEMENT’S EFFECT ON JOB SATISFACTION: A RESEARCH ON DOCTORS
ÖRGÜTSEL ADALETİN, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU ÜZERİNE ETKİLERİ: HEKİMLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yesim Korkut [1] , Yurdagul Meral [2]

57 105

Purpose- It is aimed to investigate the mediating effect of emotional commitment on the relationship between operational justice and job satisfaction on physicians. . At the same time, the relationship between organizational justice and organisational commitment, between organisational justice and job satisfaction and between organisation commitment and job satisfaction are also investigted. According to the demographic characteristics of physicians, perceptions of organizational justice, organizational commitment and job satisfaction were measured. Methodology- Our sample consisted of 489 physicians and the data were obtained by questionnaire method. Using the SPSS 22 statistical program, frequency and percentage breakdowns for participants' responses, factor analysis and normality distributions of data were made. After the reliability and validity analyzes of the scales were performed, Spearman correlation and regression analyzes were conducted to test the hypotheses. Findings- As a result of the research, it was found that the relationship between transactional justice and job satisfaction is mediated by emotional commitment, and the relationships between organizational justice and organizational commitment, organizational justice and job satisfaction and organizational commitment and job satisfaction are significant and positive. Conclusion- At the same time, when we look at the severity of relations among our variables, the strongest relationship is reached between organizational justice and job satisfaction.

Amaç- Çalışmamızda hekimler üzerinde, işlemsel adalet ve iş doyumu ilişkisinde duygusal bağlılığın aracılık rolü araştırılmıştır. Aynı zamanda örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki, örgütsel adalet ile iş doyumu arasındaki ilişki ve örgütsel bağlılık ile iş doyumu arasındaki ilişkinin araştırılması da amaçlanmıştır.

Yöntem- Örneklemimizi 489 hekim oluşturmakta olup, veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. SPSS 22 istatistik programı kullanılarak, katılımcıların cevaplarına yönelik frekans ve yüzde dökümleri, verilerin faktör analizi ve normallik dağılımları yapılmıştır. Ölçeklerin güvenilirlik ve geçerlilik analizi yapıldıktan sonra, hipotezlerin testine yönelik Spearman Korelasyon ve Regresyon analizleri yapılmıştır.

Bulgular- Araştırma sonucunda, işlemsel adalet ile iş doyumu arasındaki ilişki de duygusal bağlılığın aracılık rolünün olduğu, örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık, örgütsel adalet ve iş doyumu ve örgütsel bağlılık ve iş doyumu arasındaki ilişkilerin anlamlı ve pozitif yönlü olduğu sonuçları elde edilmiştir.

Sonuç- Aynı zamanda değişkenlerimiz arasındaki ilişkilerin şiddetine bakıldığında en güçlü ilişki, örgütsel adalet ve iş doyumu arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 • Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. Advances in experimental social psychology. Vol. 2. Academic Press, p. 267-299.
 • Allen, N. J., Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of occupational and organizational psychology, vol 63, Academic Press 1, p.1-18.
 • Arslantürk, G., Şahan, S. (2012). Örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin manisa il emniyet müdürlüğü örnekleminde incelenmesi. Polis Bilimleri Dergisi, cilt 14, sayı 1, s.135-159.
 • Bayram, L. (2005). Yönetimde yeni bir paradigma: örgütsel bağlılık. Sayiştay Dergisi, Sayi 59, s.125-139.
 • Chang, E. (1999). Career commitment as a complex moderator of organizational commitment and turnover intention. Human Relations, Vol.52, Akademic Press 10, p.1257-1278.
 • Cihangiroğlu, N., Yılmaz, A. (2010). Çalışanların örgütsel adalet algısının örgütler için önemi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt 10, baskı 19, s. 194-213.
 • Doğan, S., Kılıç, S. (2007). Örgütsel bağlılığın sağlanmasında personel güçlendirmenin yeri ve önemi. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 29, s. 37-61.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sage publications, 2009.
 • Greenberg, J. (1996). The quest for justice on the job: essays and experiments. Sage Publications, Incorporated, 1996.
 • Gül, H. (2002). Örgütsel bağlılık yaklaşımlarının mukayesesi ve değerlendirmesi. Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 2 Sayı 1, s. 37-56.
 • İşcan, Ö. F., Naktiyok, A. (2004). Çalışanların örgütsel bağdaşımlarının belirleyicileri olarak örgütsel bağlılık ve örgütsel adalet algıları. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 59, Sayı 1, s.181-201.
 • Jeon, J. H. (2009). The impact of organizational justice and job security on organizational commitment exploring mediating effect of trust in top management. Doctoral Dissertation (Phd Thesis), University Of Minnesota.
 • Kalaycı, Ş. (2009). Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik uygulamaları. Ankara, 2009.
 • Leventhal, G. S. (1980). What should be done with equity theory? Social exchange. Springer, Boston, MA, 1980, p. 27-55.
 • Meral, Y., Yaslıoğlu, M. (2017). Süreç adaletinin, iş doyumu ve banka birleşmesi sonrası yeni özdeşleşme üzerindeki etkileri ve yeni özdeşleşmenin bu ilişkideki aracı rolü. Global Busıness Research Congress 17, Cilt 2, Sayı 104, s.952-971.
 • Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan örgütsel adaletin bireylerarası saldırgan davranışlar üzerindeki etkilerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 21, s.77-96.
 • Özmen, Ö. N., Arbak, Y., Süral Özer, P. (2007). Adalete verilen degerin adalet algilari uzerindeki etkisinin sorgulanmasina iliskin bir arastirma. Ege Akademik Bakış, Cilt 7, Sayı 1, s. 19-35.
 • Pekdemir, I., Özçelik, O., Karabulut, E., Arslantaş, C. C. (2006). Personel güçlendirme, iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik bir çalışma. Verimlilik Dergisi, Cilt 4, s. 11-36.
 • Pool, S. W. (1997). The relationship of job satisfaction with substitutes of leadership, leadership behavior, and work motivation. The Journal of Psychology, Vol. 131, Akademic Press 3, p.271-283.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, E. S., Çinko, M. (2008). Sosyal bilimlerde Spss'le veri analizi. İstanbul, 2008.
 • Sobel, M. E. (1982). Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models. Sociological Methodology, Vol. 13, p. 290-312.
 • Witt, L. A., Kacmar, M., Andrews, M. C. (2001). The interactive effects of procedural justice and exchange ideology on supervisor‐rated commitment. Journal of Organizational Behavior, Vol. 22, Akademic Press 5, p. 505-515.
 • Yazıcıoğlu, İ., Topaloğlu, I. G. (2009). Örgütsel adalet ve bağlilik ilişkisi: konaklama işletmelerinde bir uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 14, s.3-16.
 • Yeniçeri, Ö., Demirel, Y., Seçkin, Z. (2009). Örgütsel adalet ile duygusal tükenmişlik arasındaki ilişki: imalat sanayi çalışanları üzerine bir araştırma.
 • Yüceler, A. (2009). Örgütsel bağlılık ve örgüt iklimi ilişkisi: teorik ve uygulamalı bir çalışma’. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 22, s. 445-458.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8170-383X
Author: Yesim Korkut (Primary Author)

Orcid: 0000-0001-9244-1994
Author: Yurdagul Meral

Bibtex @research article { pap459533, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {393 - 402}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.923}, title = {ÖRGÜTSEL ADALETİN, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU ÜZERİNE ETKİLERİ: HEKİMLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Korkut, Yesim and Meral, Yurdagul} }
APA Korkut, Y , Meral, Y . (2018). ÖRGÜTSEL ADALETİN, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU ÜZERİNE ETKİLERİ: HEKİMLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. PressAcademia Procedia, 7 (1), 393-402. DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.923
MLA Korkut, Y , Meral, Y . "ÖRGÜTSEL ADALETİN, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU ÜZERİNE ETKİLERİ: HEKİMLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". PressAcademia Procedia 7 (2018): 393-402 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/39064/459533>
Chicago Korkut, Y , Meral, Y . "ÖRGÜTSEL ADALETİN, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU ÜZERİNE ETKİLERİ: HEKİMLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". PressAcademia Procedia 7 (2018): 393-402
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTSEL ADALETİN, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU ÜZERİNE ETKİLERİ: HEKİMLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Yesim Korkut , Yurdagul Meral Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.923 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.923 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 393 EP - 402 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.923 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.923 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia ÖRGÜTSEL ADALETİN, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU ÜZERİNE ETKİLERİ: HEKİMLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Yesim Korkut , Yurdagul Meral %T ÖRGÜTSEL ADALETİN, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU ÜZERİNE ETKİLERİ: HEKİMLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.923 %U 10.17261/Pressacademia.2018.923
ISNAD Korkut, Yesim , Meral, Yurdagul . "ÖRGÜTSEL ADALETİN, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU ÜZERİNE ETKİLERİ: HEKİMLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". PressAcademia Procedia 7 / 1 (September 2018): 393-402. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.923