Year 2018, Volume 8, Issue 3, Pages 440 - 458 2018-12-29

The Effect of Using the 4MAT Teaching Method in 6th-Grade Social Studies Education on the Academic Achievement of Students

Yusuf İNEL [1]

72 153

The goal of this research is to reveal out the effect of the activities prepared based on the 4MAT teaching method on the academic achievement of the students, with respect to the unit, "The Journey of Democracy", included in social studies curriculum for 6th-graders. In accordance with this goal, the research was conducted using the Solomon four-group experimental model. The study group of the research consisted of 80 sixth graders studying, in the 2017-2018 academic year, at a public secondary school in Merkezefendi district of Denizli province located in the west of Turkey. The research was conducted in a total of four different classes each of which consisted of 20 students. Classes 6/A and 6/C made up the experiment group whereas classes 6/B and 6/D made up the control group. An achievement test developed by the researcher, consisting of 25 questions, with a KR20 value of .80, was used as the mean of data collection. Four options were offered for each question included in the achievement test and the students were asked to mark the option they deemed to be true. In the analysis of the data, frequency, arithmetic mean, percent, standard deviation; and t-test and covariance (ANCOVA) tests among the difference tests, were used. At the end of the research, it was concluded that the 4MAT teaching method was more effective than the existing teaching method in improving the academic achievement of the students with respect to the unit 'The Journey of Democracy". 

Social Studies, Achievement, 4MAT Teaching Model, Secondary School Students, Solomon Experimental Design
 • Akkoyunlu, B. (1995). Bilgi teknolojilerinin okullarda kullanımı ve öğretmenlerin rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 105-109.
 • Aktaş, İ. (2011). 4MAT öğretim yöntemine dayalı öğretimin ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin maddenin yapısı ve özellikleri ünitesindeki başarı, motivasyon ve öğrenme stillerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Aktaş, İ. & Bilgin, İ. (2012). 4MAT modelinin madde konusunda uygulanmasının ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerine etkisinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), 43-63.
 • Altınok, V. (2003). İlköğretim 6.,7.,8. sınıf öğrencilerinin ingilizce dersindeki başarılarına göre öğrenme stilleri ve çalışma alışkanlıklarının incelenmesi. Yayimlanmamiş Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Appell, C. J. (1991). The effects of the 4MAT system of instruction on academic achievement and attitude in the elementary music classroom. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Oregon, Portland.
 • Ardıç, E. Ö. (2013). 8. sınıf geometrik cisimler konusunun öğretiminde 4MAT öğretim modelinin etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Aydıntan, S., Şahin, H. & Uysal, F. (2012). 'Kesirler' konusunun öğretiminde 4mat öğrenme stili modelinin akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 408-427.
 • Azizoğlu, N. & Çetin, G. (2009). 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri, fen dersine yönelik tutumları ve motivasyonları arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitimi Dergisi, 17(1), 171-182.
 • Babadoğan. C. (2000). Öğretim stili odaklı ders tasarımı geliştirme. Milli Eğitim Dergisi, 147, 61-63.
 • Bilgin, İ. & Bahar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 19-38.
 • Bowers, P. S. (1987). The effects of the 4MAT system on achievement and attitudes in science. Unpublished Doctoral Thesis. The University of North Carolina at Chapel Hill.USA.
 • Bülbül, H. & Özsoy, V. (2016). 4MAT öğretim modelinin güzel sanatlar lisesi 9. sınıf iki boyutlu sanat atölye dersinde uygulanması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 83-105.
 • Cengizhan, S. & Özer, S. (2016). “Oran-Orantı” konusunun öğretiminde 4MAT öğrenme stili modelinin akademik başarı ve öğrenme kalıcılığına etkisi.Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(3), 568-589.
 • Davis, S. E. (2007). Effects of motivation, preferred learning styles and perception of classroom climate on achievement in ninth and tenth grade math students. Unpublished Doctoral Thesis. University of Florida.
 • Demirkaya, H. (2003). Coğrafya öğretiminde 4MAT öğretim sisteminin lise coğrafya derslerindeki başari ve tutumlar üzerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demirkaya, H., Mutlu, M. & Uşak, M. (2003). 4MAT öğretim sistem modelinin çevre eğitimine uygulanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 68-82.
 • Dikkartın-Övez, F. T. (2012). The effect of the 4MAT model on student’s algebra achievements and level of reaching attainments. Int. J. Contemp. Math. Sciences, 7(45), 2197-2205.
 • Dunn, R. S. & Dunn K. J. (1993). Teaching secondary students through their individual learning styles. Boston, Mass: Allyn Bacon.
 • Dunn, R., Giannitti, M.C., Murray, J.B., Rossi, I. & Quinn, G.P. (1990). Grouping students for ınstruction: effects of learning style on achievement and attitudes. The Journal of Social Psychology, 130(4), 485-494.
 • Ergin, S. (2011). Fizik eğitiminde 4MAT öğretim yönteminin farkli öğrenme stillerine sahip lise öğrencilerinin iş, güç ve enerji konusundaki başarisina etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ergin, S. & Sarı, M. (2012). Effects of the 4MAT instruction method on the achievement of high school students with different learning styles on the subjects of work, power and energy in physics. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4(2), 807-820.
 • Ergin, S. & Sarı, M. (2015). 4MAT öğretim yöntemi ve sunuş yoluyla öğretim yöntemine göre öğrencilerin öğrenme stilleri ile başarıları arasındaki ilişkinin araştırılması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 178-203.
 • Ergin, S. & Sarı, M. (2016). Fizik eğitiminde 4MAT öğretim yönteminin öğrencilerin seçilmiş duyuşsal özelliklerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 212- 230.
 • Felder, R. M. (1988). Learning and teaching styles in engineering education. Engineer Education, 78(7), 674-681.
 • Gökdağ, M. (2004). Sosyal bilgiler öğretiminde işbirlikli öğrenme, öğrenme stilleri, akademik başarı ve cinsiyet ilişkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Gregorc, A. F. (1984). Style as a symptom: A phenomenological perspective. Theory into Practice, 23(1), 51-56.
 • Hsieh, H. C. (2003). The effect of whole-brain instruction on student achievement, learning, motivation and teamwork at a vocational high school in Taiwan. Unpublished Doctoral Dissertation. Idaho State University, USA.
 • Karataş, E. (2004). Bilgisayara giriş dersini veren öğretmenlerin öğrenme stilleri ile dersi alan öğrencilerin öğrenme stillerinin eşleştirilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kelly, C. (1990). Using 4MAT in law school. Educational Leadership, 48(2), 40-41.
 • Koçak, T. (2007). İlköğretim 6. 7. ve 8. öğrencilerinin öğrenme stilleri ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Gaziantep ili merkez ve ilçeleri örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Kolay, B. (2008). Öğretim stillerinin farklı öğrenme stillerine sahip 6. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi başarısı arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Kolb, D. A. (1981). Learning styles and disciplinary differences. San Fransisco, California: Josey-Bass Inc. Publishers.
 • Kvan, T. & Yunyan, J. (2005). Students' learning styles and their correlation with performance in architectural design studio. Design Studies, 26(1), 19-34.
 • McCarthy, B. (1985). What 4MAT training teaches us about staff development. Educational Leadership, 42(7), (61-68).
 • McCarthy, B. (1987). The 4MAT system: Teaching to learning styles with right/ left mode techniques. Barrington: Excel Inc.
 • McCarthy, B. (2000). About teaching 4MAT in the classroom. Illionois: About Learning Inc.
 • McCarthy, B., & McCarthy, D. (2006). Teaching around the 4MAT cycle: Desinging instruction for diverse learning styles. California: Corwin Pres.
 • Mutlu, İ. & Okur, M. (2012). Bazı geometrik kavramların öğrenilmesine 4MAT öğretim yöntemi ve öğrenme stilinin etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 25-48.
 • Mutlu, M. (2004). İlköğretim 8. Sınıf fen bilgisi dersinde fotosentez-hücresel solunum konusunun 4MAT öğretim modeli kullanılarak öğretilmesinin öğrenci tutum ve başarısı üzerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora T ezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Neuman, W. L. (2009). Toplumsal araştırma yöntemleri: nitel ve nicel yaklaşımlar: 1. cilt. (Çev. S. Özge). İstanbul: Yayınodası.
 • Nicoll-Senft, J. (2012). Assessing the impact of 4MAT for college. Institute for Learning Styles Journal, 1, 8-20.
 • Nowacki, A. S. (2011). Using the 4MAT framework to design a problem-based learning biostatistics course. Journal of Statistics Education, 19(3), 1-24.
 • Özgen, K. & Alkan, H. (2014). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı kapsamında, öğrencilerin öğrenme stillerine uygun öğrenme etkinliklerinin akademik başarı ve tutuma etkileri: Fonksiyon ve türev kavramı örneklemesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 5(1), 1-38.
 • Öztürk, Z. (2007). Öğrenme stilleri ve 4MAT modeline dayalı öğretimin lise tarih derslerindeki öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Peker, M. (2003). Öğrenme stilleri ve 4mat yönteminin öğrencilerin matematik tutum ve başarılarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Pratoomtong, W., Haemaprasith, S., Boonprakob, M., & and Choochom, O. (2012). Effects of science learning activity management based on 4MAT system of the sixth grade students with different learning styles. Journal of Education, 35(1), 67-73.
 • Scales, A. Y. (2000). The effect of learning style, major, and gender on learning computer- aided drawing in an ıntroductory engineering/technical graphics course. Unpublished Doctoral Thesis. North Carolina State University.
 • Scott, H. V. (1994). A serious look at the 4MAT model. Retrieved from https:// files.eric.ed.gov/fulltext/ ED383654.pdf. 5 December 2018.
 • Tezcan, G. & Güvenç, H. (2017). The effects of 4MAT teaching model and whole brain model on academic achievement in science. Education and Science, 42(192), 3003-325.
 • Tomlinson, C. A. (2007). Öğrenci gereksinimlerine göre farklılaştırılmış eğitim. (Çev. Sev Mat. ve Yay.). İstanbul: Redhouse Eğitim Kitapları.
 • Tsai, H. S. (2004). Learning achievement satisfaction and retention with whole-brain instruction among nursing students at a technology college in Taiwan. Unpublished Doctoral Thesis. Idaho State University, USA.
 • Ursin, U. D. (1995). Effects of the 4MAT system of instruction on achievement products and attitudes towards science of ninth grade students. Unpublished Doctoral Thesis. The University of Connecticut, USA.
 • Usta, A., Bodur, H., Yağız, D. & Sünbül, A.M. (2011). İlköğretim fen bilgisi derslerinde öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrenci erişi ve tutumlarına etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 1-13.
 • Uyangör, S. M. & Dikkartın, F. T. (2009). 4MAT öğretim modelinin öğrencilerin erişileri ve öğrenme stillerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 178-194.
 • Uyangör, S. M. (2012). The effectiveness of the 4MAT teaching model upon student achievement and attitude levels.International Journal of Research Studies in Education, 1(2), 43-53.
 • Uysal, F. (2009). İlköğretim 6. Sınıf matematik dersi kesirler konusunun öğretiminde 4MAT öğrenme stili modelinin öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Williams, T.L. & Turner, R. C. (2004). Personality and learning style differences in graduate science programs ıncorporating business skills training. Annual Meeting of the American Educational Research Association, Paper Session: Roundtable 25. New Perspectives on Teaching and Learning, San Diego.
 • Woolfolk, A. E. (1993). Educational psychology (5th Edition). Boston: Allyn and Bycon.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Yusuf İNEL (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 29, 2018

Bibtex @research article { rigeo505234, journal = {Review of International Geographical Education Online}, issn = {2146-0353}, eissn = {2146-0353}, address = {Eyüp ARTVİNLİ}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {440 - 458}, doi = {10.33403/rigeo.505234}, title = {The Effect of Using the 4MAT Teaching Method in 6th-Grade Social Studies Education on the Academic Achievement of Students}, key = {cite}, author = {İNEL, Yusuf} }
APA İNEL, Y . (2018). The Effect of Using the 4MAT Teaching Method in 6th-Grade Social Studies Education on the Academic Achievement of Students. Review of International Geographical Education Online, 8 (3), 440-458. DOI: 10.33403/rigeo.505234
MLA İNEL, Y . "The Effect of Using the 4MAT Teaching Method in 6th-Grade Social Studies Education on the Academic Achievement of Students". Review of International Geographical Education Online 8 (2018): 440-458 <http://dergipark.org.tr/rigeo/issue/41901/505234>
Chicago İNEL, Y . "The Effect of Using the 4MAT Teaching Method in 6th-Grade Social Studies Education on the Academic Achievement of Students". Review of International Geographical Education Online 8 (2018): 440-458
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Using the 4MAT Teaching Method in 6th-Grade Social Studies Education on the Academic Achievement of Students AU - Yusuf İNEL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33403/rigeo.505234 DO - 10.33403/rigeo.505234 T2 - Review of International Geographical Education Online JF - Journal JO - JOR SP - 440 EP - 458 VL - 8 IS - 3 SN - 2146-0353-2146-0353 M3 - doi: 10.33403/rigeo.505234 UR - https://doi.org/10.33403/rigeo.505234 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Review of International Geographical Education Online The Effect of Using the 4MAT Teaching Method in 6th-Grade Social Studies Education on the Academic Achievement of Students %A Yusuf İNEL %T The Effect of Using the 4MAT Teaching Method in 6th-Grade Social Studies Education on the Academic Achievement of Students %D 2018 %J Review of International Geographical Education Online %P 2146-0353-2146-0353 %V 8 %N 3 %R doi: 10.33403/rigeo.505234 %U 10.33403/rigeo.505234
ISNAD İNEL, Yusuf . "The Effect of Using the 4MAT Teaching Method in 6th-Grade Social Studies Education on the Academic Achievement of Students". Review of International Geographical Education Online 8 / 3 (December 2018): 440-458. https://doi.org/10.33403/rigeo.505234
AMA İNEL Y . The Effect of Using the 4MAT Teaching Method in 6th-Grade Social Studies Education on the Academic Achievement of Students. Review of International Geographical Education Online. 2018; 8(3): 440-458.
Vancouver İNEL Y . The Effect of Using the 4MAT Teaching Method in 6th-Grade Social Studies Education on the Academic Achievement of Students. Review of International Geographical Education Online. 2018; 8(3): 458-440.