Year 2018, Volume , Issue 36, Pages 46 - 64 2018-12-29

Sınıfında Suriyeli Mülteci Çocuk Bulunma Durumuna Göre 48-84 Aylık Çocukların Farklı Kültürlere Yönelik Algılarının Belirlenmesi
Determination of Perceptions of 48-84 Months Old Children towards Different Cultures According to Syrian Refugee Classmate

Ege AKGÜN [1] , İlbilge Katun ERGİŞİ [2] , Burcu YALÇINKAYA [3] , Gözde MAVİ [4] , Büşra YILDIRAN [5] , Buse Naz ÖZTÜRK [6]

163 285

Araştırmanın amacı 48-84 aylık çocukların farklı kültürlere yönelik algılarının belirlenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda çocukların farklı kültürlere yönelik algıları sınıfında Suriyeli mülteci çocuk bulunma, cinsiyet, yaş ve anne-baba eğitim ve meslek durumlarına göre değerlendirilmiştir. Araştırma, gerekli izinler alındıktan sonra Ankara ili Altındağ ilçesinde dört resmi okulun anasınıfı ve birinci sınıfında eğitimine devam eden 48-84 aylık toplam 253 çocuk ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında Farklılıklara Saygı Ölçeği'nin (Ekmişoğlu, 2007) Farklı Kültürel Geçmiş alt boyutu kullanılmıştır. Ölçek, çocuklarla bireysel görüşmeler şeklinde uygulanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; çocukların farklı kültürlere yönelik algılarında, sınıfında Suriyeli mülteci çocuk bulunma durumuna, çocukların yaşına ve anne eğitim ve baba meslek durumuna göre anlamlı fark bulunurken, çocukların cinsiyetine, anne meslek ve baba eğitim durumuna göre anlamlı fark bulunamamıştır

The main purpose of the study is to determine the perceptions of children ages of 48-84 months towards different cultures. For this objective, children’s perceptions about different cultures were evaluated in terms of having a Syrian refugee classmate, gender, age, parent’s education and occupation. After obtaining the necessary permits, the research was carried out with a total of 253 children aged between 48 and 84 months attending in public schools in the province of Altındağ, Ankara. The Different Cultural Background sub-dimension of The Scale of Respect for Diversities (Ekmişoğlu, 2007) was used to collect the data. The scale was applied as individual interviews with the children. In the analysis of the data, independent groups t test and one way analysis of variance (ANOVA) were used. As a result of the research, there was a significant difference in the perception of children towards different cultures in terms of having Syrian refugee classmate, the age of the children and mother's education and father’s occupation. On the other hand, there was no significant difference in terms of the gender of children, the mother's occupation and father's education.

 • Akbaş, S. C. (2005). Okul öncesi eğitime devam eden altı yaş grubu çocukların sosyal problem çözme becerilerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Anıl, D. (2009). Uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme programı (PISA)’nda Türkiye’deki öğrencilerin fen bilimleri başarılarını etkileyen faktörler. Eğitim ve Bilim, 34 (152), 87-100.
 • Ayral, M., Özcan, Ş., Can, R., Ünlü, A., Bedel, H., Şengün, G., Demirhen, Ş. & Çağlar, K. (2015). Normal gelişim gösteren öğrencilerin özel gereksinimli öğrencilere bakışını etkileyen etkenler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(Özel Sayı), 218-230.
 • Azar, M. (2014). Bringing Learning to Syrian Refugee Children in Lebanon. UNICEF news update. Erişim Adresi: www.unicef.org/infobycountry/lebanon_71753.html.
 • Bal, Ö. & Temel, Z. F. (2014). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-6 yaş çocuklarının kişiler arası problem çözme ve bakış açısı alma becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 156-169.
 • Balkar, B., Şahin, S.& Işıklı Babahan, N. (2016). Geçici eğitim merkezlerinde (GEM) görev yapan Suriyeli öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12 (6), 1290-1310.
 • Bartletta , L. Mendenhallb , M. & Ghaffar-Kucherc, A. (2017). Culture in acculturation: Refugee youth’s schooling experiences in international schools in New York. International Journal of Intercultural Relations, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2017.04.005.
 • Başar, M., Akan, D. & Çiftçi, M. (2018). Mülteci öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğrenme sürecinde karşılaşılan sorunlar. Kastamonu Education Journal, 26(5), 1571-1578.
 • BMMYK (2018). Syria Regional Refugee Response. Erişim adresi: https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/113.
 • Boyraz, Z. (2015). “Türkiye’de Göçmen Sorununa Örnek Suriyeli Mülteciler”. Journal of World of Turks, 7(2), 35-58.
 • Börü, N. & Boyacı, A. (2016). Göçmen öğrencilerin eğitim-öğretim ortamlarında karşılaştıkları sorunlar: Eskişehir ili örneği, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11/14 , 123-158.
 • Can Yaşar, M. & Aral, N. (2011). Altı yaş çocuklarının yaratıcı düşünme becerilerine sosyo-ekonomik düzey ve anne baba öğrenim düzeyinin etkisinin incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 4 (1), 137-145.
 • Collet, B. (2010). Sites of refuge: Refugees, religiosity, and public schools in the United States. Educational Policy, 24(1), 189–215.
 • Cırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 34, 27-40.
 • Çiçekli, B.(2009). Uluslararası Hukukta Mülteciler ve Sığınmacılar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ekmişoğlu, M. (2007). Erken çocukluk döneminde farklılıklara saygı eğitimi kavramı hakkında öğretmen görüşlerinin incelenmesi ve farklılıklara saygı ölçeği’nin geçerlik güvenirlik çalışması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Erden, M. vd. (2006). Erken Çocuklukta Farklılıklara Saygı Eğitimi El Kitabı. İstanbul: KEDV Yay.
 • Erdoğan, M. M. (2015). Türkiye'deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Erkan, S. & Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106.
 • Fazel, M. (2018). Psychological and psychosocial interventions for refugee children resettled in high-income countries. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 27, 117–123
 • Fazel, M., Garcia, J. & Stein, A. (2016). The right location? Experiences of refugee adolescents seen by school-based mental health services. Clinical Child Psychology & Psychiatry, 21, 368–380.
 • Genç, A. & Sipahioğlu, A. (1990). Görsel Algılama-Sanatta Yaratıcı Süreç. İzmir: Sergi Yayınevi.
 • Göker, G. & Keskin, S. (2015). Haber medyası ve mülteciler: Suriyeli mültecilerin Türk yazılı basınındaki temsili. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 41, 229-256.
 • Hamilton, R. (2004). Schools, teachers and the education of refugee children in Educational Interventions for Refugee Children. (Ed. R. Hamilton, D. Moore), In Theoretical Perspectives and Implementing Best Practice. London: RoutledgeFalmer.
 • He, Y., Bettez, S.C. & Levin, B.B. (2015). Imagined community of education: Voices from refugees and immigrants. Urban Education, 1-29
 • Hek, R. (2005). The role of education in the settlement of young refugees in the UK: The experiences of young refugees. Practice, 17(3), 157-171.
 • Hou, S. M., Yuan, X. J., Liu, Y., Lin, X. Y. & Fang, X. Y. (2011). The effect of social support and perceived discrimination on loneliness among migrant children: A longitudinal study. Psychological Development and Education, 4, 401- 411.
 • İnceoğlu, M. (2011). Tutum, Algı ve İletişim. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Kabasakal, Z., Girli, A., Okun, B., Çelik, N. & Vardarlı, G. (2008). Kaynaştırma öğrencileri, akran ilişkileri ve akran istismarı. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (23). Erişim Adresi: http://dergipark.gov.tr/deubefd/issue/25428/268255.
 • Karadağ, F, Yıldız Demirtaş, V. & Girli, A. (2014). Okul öncesi dönemde akranların sınıflarındaki özel gereksinimli öğrenciyi tercih etme durumları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (31), 191-215.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Katz, P. A. & Kofkin, J. A. (1997). Race, gender, and young children. (Eds. S. S. Luther, J. A. Burack, D. Cicchetti, & J. R. Weisz,). In Developmental Psychopathology: Perspectives on Adjustment, Risk, and Disorder. New York, NY: Cambridge University Press.
 • Keser, İ. (2011). Göç ve Zor. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Koçak, N. & Tepeli, K. (2006). 4-5 Yaş çocuklarının sosyal ilişkiler ve işbirliği davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongre Kitabı. Cilt:2, 9-13.
 • Lau et al. (2018). Adjustment of refugee children and adolescents in Australia: outcomes from wave three of the Building a New Life in Australia study. BMC Medicine, 16(157), 2-17.
 • Metin, N., Şenol, B. & Yumuş, M. (2015). Okul öncesi eğitim sınıflarına kaynaştırılan otistik çocukların sosyometrik statülerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(2), 483-490.
 • Özer, Y.Y., Komşuoğlu, A. & Ateşok, Z. Ö. (2016).Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: Sorunlar ve çözüm önerileri. The Journal of Academic Social Science, 4(37), 34-42.
 • Paker, M. (2012). Psikolojik Açıdan Önyargı ve Ayrımcılık. (Ed. K. Çayır ve M. Ayan Ceyhan). Çok Boyutlu Yaklaşımlar. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi Yayınları, 41-53.
 • Pekdoğan, S. (2016). 5-6 yaş çocukların sosyal becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), 1946-1965.
 • Pekdoğan, S. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin farklılıklara saygı eğitimi konusundaki görüşlerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(65), 90-102.
 • Sakız, H. (2016). Göçmen çocuklar ve okul kültürleri: Bir bütünleştirme önerisi, Göç Dergisi, 3 (1), 65-81.
 • Sandal, E K., Hançerkıran, M. & Tıraş, M. (2016). Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ve Gaziantep ilindeki yansımaları. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 461-483.
 • Sarr, C. U. & Mosselson, J. (2010). Issues in teaching refugees in US schools. Yearbook of the National Society for the Study of Education, 109(2), 548–570.
 • Seydi, A. R. (2013). Türkiye'deki Suriyeli akademisyen ve eğitimcilerin görüşlerine göre Suriye'deki çatışmaların Suriyelilerin eğitim sürecine yansımaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 217-241.
 • Seydi, A. R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 267-305.
 • Slaughter-Defoe, D. T. (Ed.), (2012). Racial Stereotyping and Child Development. New York: Karger. http://dx.doi.org/10.1159/isbn.978-3- 8055-9983-2.
 • Şeker, B T. & Aslan, Z. (2015). Refugee children in the educational process: An social psychological assessment. Journal of Theoretical Educational Science, 8(1), 86-105.
 • Şirin, S. R. & Şirin, L. R. (2015). The educational and mental health needs of Syrian refugee children. Washington DC: Migration Policy Institute.
 • Troyna, B. & Hatcher, R. (1992). Racism in Children's Lives: A study of mainly white primary schools. British Journal of Sociology of Education, 13 (3), 375-382.
 • Tunç, A. Ş. (2015). Mülteci davranışı ve toplumsal etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere ilişkin bir değerlendirme. Tesam Akademi Dergisi, 2(2), 29-63.
 • Tyrer R.A. & Fazel, M. (2014). School and community-based interventions for refugee and asylum seeking children: A systematic review. PLoS ONE, 9(2), e89359.
 • UNICEF (2012). Education Rapid Needs Assessment for Displaced Syrian Children in Schools, Community, and Safe Spaces. Beirut: UNICEF and Save the Children.
 • Usanmaz, G. & Güven, S. (1943). Kronik: Türkiye’deki mültecilik olgusu ve Festus Okey vakası. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 68(01), 143-167.
 • Watkins, K. & Zyck, S. A. (2014). Living on Hope, Hoping for Education. London: Overseas Development Institute. www.odi.org/publications/8829-syria-refugee-education-crisis-hope.
 • Yılmaz, E. (2012). 60-72 aylık çocukların duyguları anlama becerilerinin sosyal problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yuan, X.J., Fang, X.Y., Liu, Y. & Lin, X.Y. (2012). The relationship between stress coping, depression and social anxiety among migrant children: A longitudinal study. Psychological Development and Education, 34, 283-291.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Article
Authors

Author: Ege AKGÜN (Primary Author)
Country: Turkey


Author: İlbilge Katun ERGİŞİ

Author: Burcu YALÇINKAYA

Author: Gözde MAVİ

Author: Büşra YILDIRAN

Author: Buse Naz ÖZTÜRK

Dates

Publication Date: December 29, 2018

Bibtex @research article { sakaefd364047, journal = {Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0310}, address = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {46 - 64}, doi = {}, title = {Sınıfında Suriyeli Mülteci Çocuk Bulunma Durumuna Göre 48-84 Aylık Çocukların Farklı Kültürlere Yönelik Algılarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {AKGÜN, Ege and ERGİŞİ, İlbilge Katun and YALÇINKAYA, Burcu and MAVİ, Gözde and YILDIRAN, Büşra and ÖZTÜRK, Buse Naz} }
APA AKGÜN, E , ERGİŞİ, İ , YALÇINKAYA, B , MAVİ, G , YILDIRAN, B , ÖZTÜRK, B . (2018). Sınıfında Suriyeli Mülteci Çocuk Bulunma Durumuna Göre 48-84 Aylık Çocukların Farklı Kültürlere Yönelik Algılarının Belirlenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (36), 46-64. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sakaefd/issue/41883/364047
MLA AKGÜN, E , ERGİŞİ, İ , YALÇINKAYA, B , MAVİ, G , YILDIRAN, B , ÖZTÜRK, B . "Sınıfında Suriyeli Mülteci Çocuk Bulunma Durumuna Göre 48-84 Aylık Çocukların Farklı Kültürlere Yönelik Algılarının Belirlenmesi". Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2018): 46-64 <http://dergipark.org.tr/sakaefd/issue/41883/364047>
Chicago AKGÜN, E , ERGİŞİ, İ , YALÇINKAYA, B , MAVİ, G , YILDIRAN, B , ÖZTÜRK, B . "Sınıfında Suriyeli Mülteci Çocuk Bulunma Durumuna Göre 48-84 Aylık Çocukların Farklı Kültürlere Yönelik Algılarının Belirlenmesi". Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2018): 46-64
RIS TY - JOUR T1 - Sınıfında Suriyeli Mülteci Çocuk Bulunma Durumuna Göre 48-84 Aylık Çocukların Farklı Kültürlere Yönelik Algılarının Belirlenmesi AU - Ege AKGÜN , İlbilge Katun ERGİŞİ , Burcu YALÇINKAYA , Gözde MAVİ , Büşra YILDIRAN , Buse Naz ÖZTÜRK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 64 VL - IS - 36 SN - 1303-0310- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Faculty Sınıfında Suriyeli Mülteci Çocuk Bulunma Durumuna Göre 48-84 Aylık Çocukların Farklı Kültürlere Yönelik Algılarının Belirlenmesi %A Ege AKGÜN , İlbilge Katun ERGİŞİ , Burcu YALÇINKAYA , Gözde MAVİ , Büşra YILDIRAN , Buse Naz ÖZTÜRK %T Sınıfında Suriyeli Mülteci Çocuk Bulunma Durumuna Göre 48-84 Aylık Çocukların Farklı Kültürlere Yönelik Algılarının Belirlenmesi %D 2018 %J Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0310- %V %N 36 %R %U
ISNAD AKGÜN, Ege , ERGİŞİ, İlbilge Katun , YALÇINKAYA, Burcu , MAVİ, Gözde , YILDIRAN, Büşra , ÖZTÜRK, Buse Naz . "Sınıfında Suriyeli Mülteci Çocuk Bulunma Durumuna Göre 48-84 Aylık Çocukların Farklı Kültürlere Yönelik Algılarının Belirlenmesi". Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / 36 (December 2018): 46-64.
AMA AKGÜN E , ERGİŞİ İ , YALÇINKAYA B , MAVİ G , YILDIRAN B , ÖZTÜRK B . Sınıfında Suriyeli Mülteci Çocuk Bulunma Durumuna Göre 48-84 Aylık Çocukların Farklı Kültürlere Yönelik Algılarının Belirlenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; (36): 46-64.
Vancouver AKGÜN E , ERGİŞİ İ , YALÇINKAYA B , MAVİ G , YILDIRAN B , ÖZTÜRK B . Sınıfında Suriyeli Mülteci Çocuk Bulunma Durumuna Göre 48-84 Aylık Çocukların Farklı Kültürlere Yönelik Algılarının Belirlenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; (36): 64-46.