Year 2019, Volume 1, Issue 2, Pages 1 - 13 2019-07-09

Examination of Relationship Between Organizational Commitment and Performance in Working Life
Çalışma Hayatında Örgütsel Bağlılık ve Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ecem ALTUN [1]

36 52

In today's global competition, the importance of human resources has increased. One of the most important elements that will bring the enterprises to the forefront in the competition is the employees. Many businesses strive to increase employee loyalty and performance. In this context, the concepts of organizational commitment and performance will be discussed. Firstly, the factors affecting performance and performance and the dimensions of organizational performance will be examined. Then, the concept and importance of organizational commitment will be discussed and the factors affecting organizational commitment and other related concepts will be included. Finally, the relationship between organizational commitment and performance will be drawn and an evaluation will be made on the literature.

Küresel rekabetin hızla attığı günümüzde, insan kaynağının önemi daha da artmıştır. İşletmeleri rekabette ön plana çıkaracak en önemli unsurlardan biri çalışanlardır. Birçok işletme çalışanlarının örgüte olan bağlılıklarını ve performanslarını arttırmak için çabalamaktadır. Bu bağlamda çalışmada, örgütsel bağlılık ve performans kavramları ele alınacaktır. Öncelikle performans ve performansı etkileyen faktörler ile örgütsel performansın boyutları incelenecektir. Daha sonra örgütsel bağlılık kavramı ve önemi üzerinde durularak örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler ve ilişkili olduğu diğer kavramlara yer verilecektir. Son olarak örgütsel bağlılık ve performans arasındaki ilişkiye dikkat çekilerek literatür üzerinden bir değerlendirme yapılacaktır.  

 • A.D.Canman, (1993) Personelin Değerlendirilmesinde Çağdaş Yaklaşımlar ve Türkiye’de Kamu Personelinin Değerlendirilmesi, Ankara, 231.
 • Akal, Z. (2005). İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi Çok Yönlü Performans Göstergeleri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 473,Ankara, 22-136.
 • Akan, D. (2007). Değişim sürecinde ilköğretim okullarının etkili okul özelliklerine sahip olma düzeyleri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 9.
 • Altınbaş, B. (2008). Örgütsel Bağlılıkla ve Örgütsel Vatandaşlık Arasındaki İlişki ve Bir Uygulama. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 26. Bağdoğan, S. Y., ve Sarpbalkan, D. (2017). Çalışanların Örgütsel Bağlılığını Etkileyen Bir Faktör Olarak Dönüşümcü Liderlik Algısı. Yönetim Bilimleri Dergisi, 340.
 • Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Barutçugil, İ. (2002). Performans Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınları.
 • Başaran, İ. (1993). Eğitim Yönetimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Bayram, L. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık. Sayıştay Dergisi, 59, 125-141.
 • Becker, H. S. (1960). Notes On The Concept Of Commitment. The American Journal Of Sociology, 66(1), 32-40.
 • Bilgiç, H. F. (2017). Örgütsel Bağlılık-İş Tatmini İlişkisi. BEÜ İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 42-43.
 • Bingöl, D. (2003). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Yayım Dağıtım.
 • Bumin, B. (2003). İşletmecilikte Çağdaş Yönelimler (Cilt 44). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Brujın, H. Performance Measurement in The Public Sector: Strategies to Cope with The Risk of Performance Measurement, 2002, 578
 • Çakır, Ö. (2001). İşe Bağlılık Olgusu Ve Etkileyen Faktörler. Ankara: Seçkin Kitabevi.
 • Çetin, F., ve Fikirkoca, A. (2010). Rol Ötesi Olumlu Davranışlar Kişisel ve Tutumsal Faktörlerle Öngörülebilir Mi? Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(4), 41-66.
 • Demir, C., ve Öztürk, U. (2013). Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlilik Üzerine Etkisi Ve Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1), 37.
 • Dicle Ü. (1982)Yönetsel Başarının Değerlendirilmesi ve Türkiye Uygulaması, Ankara: ODTÜ İdari İlimler Fakültesi, Yayın No: 43,s.7)
 • Erdoğan, İ. (1991). İşletmelerde Personel Seçimi ve Başarı Değerleme Teknikleri. İstanbul: İşletme Fakültesi Yayını.
 • E. Gavcar- Z. A. Bulut - K. Engin, Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları, İstanbul, 2006, 31-32
 • Fındıkçı, İ. (2001). İnsan Kaynakları Yönetimi (Cilt 13,14). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Flavian, C., Guinaliu, M., & Torres, E. (2005). The influence of corporate image on consumer trust: A comparative analysis in traditional versus internet banking. Internet Research, 14(4), 447-470.
 • Garvin, D.A. (1988). Managing Quality. New York: The Free Press
 • Işık, N. ve Kılınç, E.C. (2011). Bölgesel kalkınma’da ar-ge ve inovasyonun önemi: Karşılaştırmalı bir analiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (2), 9-54.
 • İnce, M., ve Gül, H. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık. Konya: Çizgi Kitapevi.
 • Kalkandelen, H. (1997). Örgütlerde Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro. Ankara: Anı Yayınları.
 • Kang, W. L., K.C., L., & Choi, J. (2004). Investigation Of Line Community Voluntary Behavior Using Cognitive Map. Computers İn Human Behavior. 23(1), 22.
 • Orhan, M. (2006), Yönetimde Verimlilik-Etkenlik ve Türk Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Yönetim Bilimler) Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Önderoğlu, S. (2010). Örgütsel Adalet Algısı, İş Aile Çatışması ve Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki Bağlantılar. AÜ, SBE, YYLT, 3. Ankara.
 • Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan Örgütsel Adaletin Bireyler Arası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. EÜ, İİBF Dergisi, 1(21), 78.
 • Özdevecioğlu, M., ve Aktaş, A. (2007). Kariyer Bağlılığı, Mesleki Bağlılık ve Örgütsel Bağlılığın Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Rolü. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1-20.
 • Özler, D. E., Atalay, C. G., ve Şahin, M. D. (2008). Mobbing’in Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 37-60.
 • Özmen, T. Ö., Özer, S., ve Saatçioğlu, Y. (2005). Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. Akademisyenlerde Örgütsel ve Mesleki Bağlılığın İncelenmesine İlişkin Bir Örnek Araştırma, 6(2), 1-4.
 • Podsakoff, P., Mackenzie, S., Paine, J., & Bachrach, D. (2000). Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review Of The Theoretical And Empirical Literature And Suggestions For Futurer Research. Journal Of Management, 26(3), 513-563.
 • Roberts, D., & Davenport, T. (2002). Job Engagement: Why It’s Important And How To Improve It? Employment Relations Today,. 21-22.
 • Sabuncuoğlu Z., ve Tokol T. (2001) İşletme, Ezgi Yayınları, Bursa, 22.
 • Sağlam, G. (2003). Yöneticiye Duyulan Güven Örgütsel Baglılıgı Artırır mı? Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Egitim Fakültesi Dergisi, 2, 17-36.
 • Seyhan, M. (2014). İşletmelerde Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörler Gümrük Memurları Üzerine Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 59-60.
 • Seyidoğlu, H. (2001). Ekonomi ve İşletmecilik Terimleri Açıklamalı Sözlük. İstanbul: Güzem Can Yayınları.
 • Somuncu, F. (2008). Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Bağlılığı Geliştirme Araçları: Özel Bir Hizmet İşletmesinde Araştırma. Anadolu Üniversitesi SBE, YYLT, 16-17. Eskişehir.
 • Şimşek, M. (2002). Toplam Kalite Yönetiminde Başarının Anahtarı İnsan Faktörü. İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılık.
 • Unutkan, G. A. (1995). İşletmelerin Yönetimi ve Örgüt Kültürü. 32.
 • Yazıcıoğlu, İ., ve Topaloğlu, I. (2009). Örgütsel Adalet ve Bağlılık İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 4.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Ecem ALTUN (Primary Author)
Institution: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 9, 2019

Bibtex @review { sarad585251, journal = {Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-8217}, address = {Haşim ÇAPAR}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {1 - 13}, doi = {}, title = {Çalışma Hayatında Örgütsel Bağlılık ve Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ALTUN, Ecem} }
APA ALTUN, E . (2019). Çalışma Hayatında Örgütsel Bağlılık ve Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 1-13. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sarad/issue/46957/585251
MLA ALTUN, E . "Çalışma Hayatında Örgütsel Bağlılık ve Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi 1 (2019): 1-13 <http://dergipark.org.tr/sarad/issue/46957/585251>
Chicago ALTUN, E . "Çalışma Hayatında Örgütsel Bağlılık ve Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi 1 (2019): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - Çalışma Hayatında Örgütsel Bağlılık ve Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Ecem ALTUN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 1 IS - 2 SN - 2667-8217- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi Çalışma Hayatında Örgütsel Bağlılık ve Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Ecem ALTUN %T Çalışma Hayatında Örgütsel Bağlılık ve Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2019 %J Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi %P 2667-8217- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD ALTUN, Ecem . "Çalışma Hayatında Örgütsel Bağlılık ve Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi 1 / 2 (July 2019): 1-13.
AMA ALTUN E . Çalışma Hayatında Örgütsel Bağlılık ve Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. SARAD. 2019; 1(2): 1-13.
Vancouver ALTUN E . Çalışma Hayatında Örgütsel Bağlılık ve Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi. 2019; 1(2): 13-1.