Year 2012, Volume 17, Issue 2, Pages 293 - 323 2012-06-01

Metropol Kent Merkezlerinde Çöküntüleşme Eğilimleri: İstanbul Eminönü- Süleymaniye Bölgesi Örneği
METROPOL KENT MERKEZLERİNDE ÇÖKÜNTÜLEŞME EĞİLİMLERİ: İSTANBUL EMİNÖNÜ-SÜLEYMANİYE BÖLGESİ ÖRNEĞİ

  Yrd.Doç.Dr.Bülent ŞEN [1]

312 2026

Sanayileşme sonrası dönemde yaşanan büyük dönüşümlerin sonucunda metropollerin iç kent alanları kent planlaması ve barındırdıkları ağır sorunlar nedeniyle önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir. Özellikle tarihi kent merkezi alanlarında fiziksel-çevresel olumsuzluklar yanında istihdam ve demografik yapıdaki hızlı değişmelere tanık olunmuştur. Göç, yoksulluk, işsizlik, suç gibi sorunlarla birlikte anılan ayrışmış kent parçaları olarak çöküntü alanları olgusu yaygınlaşmıştır. Bu çalışmada İstanbulEminönü örneği üzerinden tarihi kent merkezleri ve çöküntü alanları konusu sosyo-mekansal ilişkisellik bağlamında ele alınmıştır
Büyük kent, iç kent, çöküntü alanı, göç.
 • 1. AVCI, Sedat (1994), “Eminönü İlçesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul, s.164-165.
 • 2. BEHAR, Cem (2009), “Osmanlı Döneminde İstanbul’a Göçler ya da Göç Olmadan İstanbul İstanbul Olabilir miydi?”, Eski İstanbullular Yeni İstanbullular, Yay. Haz: Murat Güvenç, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul, s.45-43.
 • 3. BERRY, Brian J. L. (1980), Inner City Futures: An American Dilemma Revisited, Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, Vol. 5, No. 1, pp. 1-28.
 • 4. BULUT, Yücel (2009), "Değişen Toplumsal Yapısı İle Vefa Semti”, Bir Semte Vefa (iç), Edt: Bilge İmanov ve Yunus Uğur, Klasik Yayınları, İstanbul, s.455-479.
 • 5. DEAKİN, Nicholas, John Edwards (2005), The Enterprise Culture and the Inner City, Routledge, London (UK).
 • 6. ERDEN, Dilek (2009), “Haliç’te Dönüşüm ve Tarihsel Süreklilik”, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, (11.03.2009- Konuşma Metni), (http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0809.html)
 • 7. EKİNCİ, Oktay (1994), İstanbul’u Sarsan On Yıl (1983-1993), Anahtar Kitaplar, İstanbul.
 • 8. Eminönü Belediyesi 2002-2003 Yılı Faaliyet Raporu (2003), Eminönü Belediyesi Yayınları, İstanbul.
 • 9. ERTUĞ, Nejdet (2008), Osmanlı Döneminde İstanbul Hamalları, Timaş Yayınları, Kültür Tarihi Dizisi 1, İstanbul.
 • 10. GİRİTLİOĞLU, Cengiz, Ayşe ŞebnemYüzer (2003), “Sanayi Alanları Yeni Düzenleme Stratejileri: İstanbul Örneği”, İTÜ Dergisi, Mimarlık Planlama, Tasarım, Cilt: 2, Sayı:1, s.119-127.
 • 11. HOME, Robert K. (2007), Inner City Regenarion, Routledge Library Editions: City, New York.
 • 12. HÜREL, Haldun (2005), İstanbul’u Geziyorum Gözlerim Açık, Dharma Yayınları, İstanbul.
 • 13. IŞIN, Ekrem (2006), İstanbul’da Gündelik Hayat, 4. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • 14. İBB, http://www.ibb.gov.tr/sites/ks/tr-TR/0-Istanbul-Tanitim/konum/ Pages/Nufus_ve_Demografik_Yapi.aspx, (Son erişim tarihi 20.07.2010).
 • 15. İNALCIK, Halil (2006), Turkey and Europe in History, Eren Yayınları, İstanbul.
 • 16. KAIN, John D. (1968), “Housing Segregation, Negro Employment, and Metropolitan Decentralization.” Quarterly Journal of Economics, V. 82, pp. 175–197.
 • 17. KIRAY, Mübeccel (1982), “Modern Şehirlerin Gelişmesi ve Türkiye’ye Has Bazı Eğilimler”, Toplumbilim Yazıları, Toplum Bilimleri Araştırma Merkezi Yayınları, Gazi Üniversitesi İİBF Yay. No. 7, Ankara, s.265- 273.
 • 18. KÖMİRCİYAN, Eremya Çelebi (1988), İstanbul Tarihi: XVIII. Asırda İstanbul, Tercüme ve Tahşiye: Hrand D. Andreasyan, Eren Yayıncılık, İstanbul.
 • 19. KUBAN, Doğan (1994), “Eminönü”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul, s.158-163.
 • 1. 20. LANG, Thilo (2005), Insights in the British Debate about Urban Decline and Urban Regeneration, Working Paper, Erkner, LeibnizInstitute for Regional Development and Structural Planning, (http://www.irs-net.de/download/wp_insights.pdf)
 • 20. MANGEN, Steen Paul (2004), Social Exclusion and Inner City Europe: Regulating Urban Regeneration, Palgrave Mcmillan, London (UK).
 • 21. MASSEY, Doreen B., Richard A. Meegan, (1980), "Industrial Restructing Versus the Cities", in A. EVANS and D. EVERSLEY, Eds: The Inner City: Employment and Industry, London, Heinemann, pp. 78- 107.
 • 22. MULLER, Peter O. (1981), Contemporary Suburban America, PrenticeHall, Inc., Englewood Cliffs (USA).
 • 23. MURAT, Sedat (2006), “Cumhuriyet Dönemi’nde Eminönü’nün Nüfus Yapısı ve Göç Hareketleri”, 1. Uluslararası Eminönü Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Eminönü Belediyesi Yayınları, İstanbul, s.202–239.
 • 24. MURAT, Sedat, Halis Yunus Ersöz, Sefer Şener (2006), Eminönü Sosyo-Ekonomik Yapısı, Bilge Yayıncılık, İstanbul.
 • 25. MYRDAL, Gunnar (1963), Challenge of Affluence, Random House.
 • 26. ORTAYLI, İlber (1977),“İstanbul’un Mekansal Yapısının Tarihsel Evrimine Bakış”, Amme. İdaresi Dergisi, Cilt:10, Sayı:2 (Haziran), s.77-98.
 • 27. ORTAYLI, İlber (2000), İstanbul’dan Sayfalar, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • 28. ORTAYLI, İlber, Vahit Engin, Erhan Afyoncu (2008), Payitaht-ı Zemin Eminönü: Bir Dünya Başkenti I, Eminönü Belediyesi Yay., İstanbul.
 • 29. ÖZBAY, Ferhunde (2009), “İstanbul’da 1950 Sonrası Nüfus Dinamikleri”, (iç.) Eski İstanbullular Yeni İstanbullular, Haz: Murat Güvenç, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul, s.45- 54.
 • 30. PEROUSE, Jean-François (2011), İstanbul’la Yüzleşme Denemeleri: Çeperler, Hareketlilik ve Kentsel Bellek, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • 31. PİORE, Michael J. (2008), Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies, Cambridge University Press, Cambridge (UK).
 • 32. SAUNDERS, Peter (1986), Social Theory and the Urban Question, Second Edition, Unwin Hyman Ltd.
 • 33. SMALL, Mario Luis, Katherine Newman (2001), “Urban Poverty after the Truly Disadvantaged: The Rediscovery of the family, the Neighborhood, and Culture”, Annual Review of Sociology, Vol:27, pp.23-45.
 • 34. SMITH, Neil (2005), The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City, Routledge, London, (Taylor & Francis e-Library).
 • 35. ŞENYAPILI, Tansı (1981), Gecekondu: Çevre İşçilerin Mekanı, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • 36. TEKELİ, İlhan (2009), “Modernleşme Sürecinde İstanbul’un Nüfus Dinamikleri Nasıl Değerlendirilmeli?", (iç.) Eski İstanbullular Yeni İstanbullular, Haz: Murat Güvenç, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul, s.11-34.
 • 37. TÜMERTEKİN, Erol (1979), İstanbul’da Nüfus Dağılışı, İstanbul Üniversitesi Yayını, No:2540, İstanbul.
 • 38. TÜMERTEKİN, Erol (1997), İstanbul İnsan ve Mekan, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
 • 39. WACQUANT, Loic (2011), Kent Paryaları: İleri Marjinalliğin Karşılaştırılmalı Sosyolojisi, Çev: Mehmet Doğan, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.
 • 40. WILSON, William Julius (1987), The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy, The University of Chicago Press, (Chicago) USA.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author:   Yrd.Doç.Dr.Bülent ŞEN

Bibtex @ { sduiibfd222856, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0603}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2012}, volume = {17}, pages = {293 - 323}, doi = {}, title = {METROPOL KENT MERKEZLERİNDE ÇÖKÜNTÜLEŞME EĞİLİMLERİ: İSTANBUL EMİNÖNÜ-SÜLEYMANİYE BÖLGESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ŞEN,   Yrd.Doç.Dr.Bülent} }
APA ŞEN,   . (2012). METROPOL KENT MERKEZLERİNDE ÇÖKÜNTÜLEŞME EĞİLİMLERİ: İSTANBUL EMİNÖNÜ-SÜLEYMANİYE BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2), 293-323. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/20821/222856
MLA ŞEN,   . "METROPOL KENT MERKEZLERİNDE ÇÖKÜNTÜLEŞME EĞİLİMLERİ: İSTANBUL EMİNÖNÜ-SÜLEYMANİYE BÖLGESİ ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 293-323 <http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/20821/222856>
Chicago ŞEN,   . "METROPOL KENT MERKEZLERİNDE ÇÖKÜNTÜLEŞME EĞİLİMLERİ: İSTANBUL EMİNÖNÜ-SÜLEYMANİYE BÖLGESİ ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 293-323
RIS TY - JOUR T1 - METROPOL KENT MERKEZLERİNDE ÇÖKÜNTÜLEŞME EĞİLİMLERİ: İSTANBUL EMİNÖNÜ-SÜLEYMANİYE BÖLGESİ ÖRNEĞİ AU -   Yrd.Doç.Dr.Bülent ŞEN Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 293 EP - 323 VL - 17 IS - 2 SN - 1301-0603- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi METROPOL KENT MERKEZLERİNDE ÇÖKÜNTÜLEŞME EĞİLİMLERİ: İSTANBUL EMİNÖNÜ-SÜLEYMANİYE BÖLGESİ ÖRNEĞİ %A   Yrd.Doç.Dr.Bülent ŞEN %T METROPOL KENT MERKEZLERİNDE ÇÖKÜNTÜLEŞME EĞİLİMLERİ: İSTANBUL EMİNÖNÜ-SÜLEYMANİYE BÖLGESİ ÖRNEĞİ %D 2012 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-0603- %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD ŞEN,   Yrd.Doç.Dr.Bülent . "METROPOL KENT MERKEZLERİNDE ÇÖKÜNTÜLEŞME EĞİLİMLERİ: İSTANBUL EMİNÖNÜ-SÜLEYMANİYE BÖLGESİ ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 / 2 (June 2012): 293-323.