Year 2012, Volume 17, Issue 2, Pages 423 - 435 2012-06-01

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BANDIRMA İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ

  Yrd.Doç.Dr.Recep KILIÇ [1] , Yrd.Doç.Dr.Belma KEKLİK [2] , Nevzat ÇALIŞ [3]

770 3645

Bu çalışmada potansiyel girişimciler olan üniversite öğrencilerinin girişimcilik özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda önce girişimcilik, girişimci ve üniversite öğrencisi kavramları açıklanmış daha sonra yer alan uygulama kısmında ise Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencileri üzerinde bir uygulama yapılmıştır. Uygulamada Yılmaz ve Sünbül’ün geliştirmiş olduğu ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin yenilik özellikleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık vardır ve erkek öğrenciler kız öğrencilere göre daha yenilikçi bir yapıya sahiptirler. Öğrencilerin aylık gelirleri ile yenilik, kendine güven, risk alma, dışa açıklık, başarıya inanma özellikleri arasında anlamlı bir ilişki vardır ancak öğrencilerin aylık gelirleri ile fırsatçılık özelliği arasında anlamlı bir ilişki yoktur
Girişimci, Girişimcilik, Üniversite Öğrencisi
 • AVŞAR, Mustafa (2007) “Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması, Çukurova Üniversitesinde Bir Uygulama”, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • BALABAN, Özlem ve Yasemin ÖZDEMİR(2008)” Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği”. Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 133-147.
 • CANSIZ, Emine (2007) “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • DEMİREL, Erkan T. ve Mehmet TİKİCİ (2010) “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Beyin Baskınlık Analizi İle Değerlendirilmesi”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 9, Sayı 32, 221-253.
 • DOĞANER, Mustafa ve Ali Ender ALTUNOĞLU (2010) “Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 2,103-110.
 • FİDAN, Yahya ve Süha ÇİFTÇİ (2010) “Farklı Fakültelerdeki İşletme Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakışları”. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 3, Sayı 4, 58-73.
 • GÜNEY, Semra ve Arman NURMAKHAMATULY (2007) “Kültürün Girişimciliğe Etkisi: Kazakistan Ve Türkiye Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt10, Sayı 18, 62-86.
 • HISRICH, Robert. D. ve Michael P. PETERS (1998) Entrepreneurship (4th ed.). Boston: Irwin McGraw-Hill.
 • HISRICH, Robert. D.ve Michael P. PETERS (1989). Entrepreneurship :Starting, Developing, And Managing A New Enterprise, Homewood, IL: BPI, Irwin McGraw-Hill.
 • İBİCİOĞLU Hasan, ÖZDAŞLI Kürşat, ALPARSLAN Ali M. (2009), “Girişimci Özellikler ve Girişimcilik Türü Tercihi Üzerinde Ebeveyn Etkisi:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Cilt 12, Sayı1-2, 521-538.
 • KINICKI, Angelo ve Brian K. WILLIAMS (2003) Management, A Practical Introduction, New York: McGraw-Hill/Irwin.
 • KIRZNER, Israel. M. (1973). Competition and Entrepreneurship, Chicago, IL: University of Chicago Press. 13. KARABULUT, A.Tuğba (2009) “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini Ve Eğilimlerini Belirleme” Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt 26, Sayı 1,331-356.
 • NAKTİYOK, Atılhan ve M. Kürşat TİMÜROĞLU (2009) “Öğrencilerin Motivasyonel Değerlerinin Girişimcilik Niyetleri Üzerine Etkisi Ve Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3, 85-103.
 • NEGİZ Nilüfer, ÖZDAŞLI Kürşat, ÖZKUL Gökhan, ALPARSLAN Ali M. (2009), “Girişimcilik Özellikleri ve Tipleri Açısından Cinsiyet Farklılıkları: SDÜ İİBF Araştırması”, Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi Bildiri Kitabı I.Cilt, 247-257.
 • ÖRÜCÜ, Edip, KILIÇ, Recep ve Özer YILMAZ (2007) “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel Faktörlerin Etkisi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt 2, Sayı 2: 27-47.
 • PATIR Sait ve Mehmet KARAHAN (2010 “Girişimcilik Eğitimi ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 27-44.
 • RONSTADT, Robert. C. (1984). Entrepreneurship: Text, Cases, and Notes, Lord Publishing.
 • SARAÇOĞLU, Metin, DURAN Cengiz ve Ercan Taşkın (2010) “Girişimcilikte Yaratıcılığın Üç Boyutu: Birey, Süreç Ve Ürün”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 1–14.
 • STEVENSON, Howard H. ve William A. SAHLMAN. (1989). “The Entrepreneurial Process”, İçinde: DEWHURST P. B. J. (Ed.), Small Business and Entrepreneurship, Basingstoke:Macmillan.
 • SHANE, Scott ve S. Venkataraman (2000) “The Promise Of Entrepreneurship As A Field Of Research”, Academy of Management Review, Vol. 25, No 1, 217-226.
 • STEVENSON, Howard. H., ROBERTS Michael, GROUSBECK J., , HAROLD Irving I., ve Amarnaht BHİDE (1985). New Business Ventures And The Entrepreneur (2nd ed.). Homewood, Ill.: R.D. Irwin.
 • YILMAZ Ercan ve Ali Murat SÜNBÜL (2009) “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 21, Sayı 2, 195203.
 • YILMAZ Burcu Selin ve Özgür Devrim GÜNEL (2011) “Üniversite Eğitimi Ve Girişimcilik: Bireyleri Girişimciliğe Yönlendiren Etkenler” Akademik Bakış Dergisi, Sayı 26, Eylül-Ekim, 1-20.
 • WICKHAM, Philip A. (2006) Strategic Entrepreneurship, 4th Edition, Essex, UK: Prentice Hall.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author:   Yrd.Doç.Dr.Recep KILIÇ

Author: Yrd.Doç.Dr.Belma KEKLİK

Author: Nevzat ÇALIŞ

Dates

Publication Date: June 1, 2012

Bibtex @ { sduiibfd222862, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0603}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2012}, volume = {17}, pages = {423 - 435}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BANDIRMA İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {KILIÇ,   Yrd.Doç.Dr.Recep and KEKLİK, Yrd.Doç.Dr.Belma and ÇALIŞ, Nevzat} }
APA KILIÇ,   , KEKLİK, Y , ÇALIŞ, N . (2012). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BANDIRMA İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2), 423-435. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/20821/222862
MLA KILIÇ,   , KEKLİK, Y , ÇALIŞ, N . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BANDIRMA İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 423-435 <http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/20821/222862>
Chicago KILIÇ,   , KEKLİK, Y , ÇALIŞ, N . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BANDIRMA İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 423-435
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BANDIRMA İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ AU -   Yrd.Doç.Dr.Recep KILIÇ , Yrd.Doç.Dr.Belma KEKLİK , Nevzat ÇALIŞ Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 423 EP - 435 VL - 17 IS - 2 SN - 1301-0603- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BANDIRMA İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ %A   Yrd.Doç.Dr.Recep KILIÇ , Yrd.Doç.Dr.Belma KEKLİK , Nevzat ÇALIŞ %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BANDIRMA İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ %D 2012 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-0603- %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD KILIÇ,   Yrd.Doç.Dr.Recep , KEKLİK, Yrd.Doç.Dr.Belma , ÇALIŞ, Nevzat . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BANDIRMA İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 / 2 (June 2012): 423-435.
AMA KILIÇ   , KEKLİK Y , ÇALIŞ N . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BANDIRMA İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2012; 17(2): 423-435.
Vancouver KILIÇ   , KEKLİK Y , ÇALIŞ N . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BANDIRMA İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2012; 17(2): 435-423.