Year 2018, Volume 25, Issue 4, Pages 473 - 480 2018-12-01

TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİ HASTALIKLAR: NOMOFOBİ, NETLESSFOBİ, FOMO

Serdar Yıldırım [1] , Ahmet nesimi Kişioğlu [2]

365 1219

Günümüzde, teknoloji alanındaki değişimlere paralel olarak gelişen internet tabanlı akıllı cihazlar toplumda küresel dönüşümlere neden olmuştur. Akıllı cihazların yaşantımıza girmesi ile birlikte öncesinde farklı cihazlarla yapılabilen birçok uygulama tek bir cihazda toplanmıştır. Akıllı cihazlar bu kazanımların yanı sıra birçok olumsuz durumu da beraberinde getirmiştir. Yüz yüze iletişimin zayıflaması, bireylerin daha fazla bireyselleşmesi, bilgi kirliliği, bağımlılık oluşturan uygulamalar ve beraberinde getirdiği psikolojik problemler bunlardan bazılarıdır. Akıllı telefonlar günümüzün en önemli uyuşturucu olmayan bağımlılıklar arasında yer almaktadır.

Akıllı telefon bağımlılığının tam olarak bir tanımı olmamakla birlikte, telefonun problemli bir şekilde kullanımı, sürekli olarak telefonun kontrolü, birlikteliğinde görevlerin veya günlük işlerin aksatılması olarak tanımlanabilir. Akıllı telefon kullanımının artması internetin de aşırı ve kontrolsüz kullanımını beraberinde getirmiştir. Bazı bireyler sanal ortamdan vazgeçememeleri sebebiyle gündelik işlerini aksatmaktadırlar. Bunun yanında sanal ortamda geçirdikleri süreyi de kontrol edememektedirler.

Akıllı telefonların problemli kullanımı boyun ağrısı, depresyon, hoşgörü eksikliği, sosyal izolasyon, yalnızlık, düşük öz saygı, dikkat dağınıklığı, yaşam beklentisinde azalma ve aile içi ilişkilerin bozulması gibi birçok olumsuz durum ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Bunun yanında nomofobi (nomophobia), gelişmeleri kaçırma korkusu (fear of missing out (FOMO)), internetsiz kalma korkusu (netlessphobia) gibi dijital dünyanın getirdiği yeni tanımlanan bozukluklar ortaya çıkmıştır.

Akıllı cihazların problemli kullanımlarına bağlı olarak her geçen gün yeni tanımlanan fobiler, psikolojik bozukluklar ortaya çıkmaktadır. Toplum için büyük bir tehlike olan bu durum her geçen gün daha büyük bir tehdit haline gelmektedir. 

Akıllı telefon, bağımlılık
 • Kaplan Akıllı G, Gezgin DM. Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri ile Farklı Davranış Örüntülerinin Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Derg [Internet]. 2016;1(40):51–69. Available from: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/maeuefd/article/view/5000200446
 • Hoşgör H, Tandoğan Ö. Nomofobinin Günlük Akıllı Telefon Kullanım Süresi̇ ve Okul Başarısı Üzeri̇ndeki Etki̇si̇. Akad Sos Araştırmalar Derg. 2017;46(May):573–95.
 • Melek S. Akıllı Telefon Bağımlılığının Öznel Mutluluk Düzeyi̇ne Etki̇si̇ni̇n Çeşi̇tli̇ Deği̇şkenler Açısından İncelenmesi̇. Sak Üniversitesi Eğitim Bilim Enstitüsü Eğitim Bilim Anabilim Dalı Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 2016;
 • Tossell C, Kortum P, Shepard C, Rahmati A, Zhong L. Exploring Smartphone Addiction: Insights from Long-Term Telemetric Behavioral Measures. Int J Interact Mob Technol. 2015;9(2):37–43.
 • Yılmaz G, Şar AH, Civan S. Ergenlerde Mobil Telefon Bağımlığı İle Sosyal Kaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Online J Technol Addict Cyberbullying. 2015;2(2):20–37.
 • Cheever NA, Rosen LD, Carrier LM, Chavez A. Out of sight is not out of mind: The impact of restricting wireless mobile device use on anxiety levels among low, moderate and high users. Comput Human Behav [Internet]. 2014;37:290–7. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.05.002
 • Levitas D. Always Connected: How Smartphones And Social Keep Us Engaged. Int Data Corp. 2013;
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2016 [Internet]. 2017 [cited 2017 Oct 25]. Available from: http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24862
 • Pew Center Research. Smartphone Ownership and Internet Usage Continues to Climb in Emerging Economies [Internet]. 2016 [cited 2017 Oct 27]. Available from: http://www.pewglobal.org/2016/02/22/smartphone-ownership-and-internet-usage-continues-to-climb-in-emerging-economies/
 • Özkan Ö. İnternet Kullanımıyla İlgili Değişkenlerin Cinsiyet, Kişilik Özellikleri, Yaşam Doyumu ve Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi. Ankara Üni Sos Bilim Enstitüsü Psikol Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 2013;
 • Aksoy V. İnternet Bağımlılığı ve Sosyal Ağ Kullanım Düzeylerinin Fen Lisesi Öğrencilerinin Demografik Özelliklerine Göre Değişimi ve Akademik Başarılarına Etkisi. Akad Sos Araştırmalar Derg. 2015;3(19):365–83.
 • Yengin DA. Sosyal Medya ve Akıllı Mobil Teknoloji: Akıllı Sosyal Yaşamlar. Turkish Online J Des Art Commun. 2016;6(2):105–13.
 • Demir Ö, Seferoğlu SS. Bilgi Okuryazarlığı, İnternet Bağımlılığı, Sanal Aylaklık ve Çeşitli Diğer Değişkenlerin Sanal Zorbalık ile İlişkisinin İncelenmesi. 2016;3(1):1–26.
 • Roberts JA, Yaya LHP, Manolis C. The invisible addiction: Cell-phone activities and addiction among male and female college students. J Behav Addict [Internet]. 2014;3(4):254–65. Available from: http://www.akademiai.com/doi/abs/10.1556/JBA.3.2014.015
 • Erdem H, Türen U, Kalkın G. Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi. Bilişim Teknol Derg. 2017;10(1):1–12.
 • Polat R. Dijital Hastalık Olarak Nomofobi. Yeni Medya Elektron Dergi. 2017;1(2):164–72.
 • Erdem H, Kalkın G, Türen U, Deniz M. Üniversite Öğrencilerinde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun (Nomofobi) Akademik Başarıya Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim Fakültesi Derg [Internet]. 2016;21(3):923–36. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=118714191&lang=es&site=ehost-live
 • Sánchez-Martínez M, Otero A. Factors Associated with Cell Phone Use in Adolescents in the Community of Madrid (Spain). CyberPsychology Behav [Internet]. 2009;12(2):131–7. Available from: http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/cpb.2008.0164
 • Talan T, Korkmaz A, Gezer M. Üniversite Öğrencilerinin Mobil Telefon Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine... Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi. 2016;424–34.
 • Örücü E, Yıldız H. İşyerinde Kişisel İnternet ve Teknoloji Kullanımı : Sanal Kaytarma. Ege Akad Bakış. 2014;14(1):99–114.
 • Köse S, Oral L, Türesin H. İş Yaşamında Sosyal Kolaylaştırma Kavramı ve Sanal Kaytarma ile İlişkisi: Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir Araştırma. Sos ve Beşeri Bilim Derg. 2012;4(1):287–95.
 • BBC. Akıllı telefon kullanıcılarına yerde trafik lambası [Internet]. 2016 [cited 2017 Oct 31]. Available from: http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160428_akilli_telefon_yerde_trafik_isigi
 • King ALS, Valença AM, Silva ACO, Baczynski T, Carvalho MR, Nardi AE. Nomophobia: Dependency on virtual environments or social phobia? Comput Human Behav [Internet]. 2013;29(1):140–4. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2012.07.025
 • Bragazzi NL, Puente G Del. A proposal for including nomophobia in the new DSM-V. Psychol Res Behav Manag [Internet]. 2014;7:155–60. Available from: http://www.dovepress.com/permissions.php
 • Dailymail. Nomophobia is the fear of being out of mobile phone contact - and it’s the plague of our 24/7 age [Internet]. 2008 [cited 2017 Nov 22]. Available from: http://www.dailymail.co.uk/news/article-550610/Nomophobia-fear-mobile-phone-contact--plague-24-7-age.html
 • S AK, Bhavani U, Maragatham RS. NOMOPHOBIA – An Insight into Its Psychological Aspects in India. Int J Indian Psychol. 2017;4(2):5–15.
 • Nikhita CS, Jadhav PR, Ajinkya S. Prevalence of mobile phone dependence in secondary school adolescents. J Clin Diagnostic Res. 2015;9(11):VC06-VC09.
 • Yıldırım Ç, Sumuer E, Adnan M, Yıldırım S. A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students. Inf Dev. 2016;32(5).
 • Gökler ME, Aydin R, Ünal E, Metintaş S. Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeğinin Türkçe Sürümünün Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatr Derg. 2016;17:53–9.
 • Fox J, Moreland JJ. The dark side of social networking sites: An exploration of the relational and psychological stressors associated with Facebook use and affordances. Comput Human Behav [Internet]. 2015;45:168–76. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.083
 • Przybylski AK, Murayama K, Dehaan CR, Gladwell V. Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Comput Human Behav [Internet]. 2013;29(4):1841–8. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014
 • Dossey L. FOMO, digital dementia, and our dangerous experiment. Explor J Sci Heal [Internet]. 2014;10(2):69–73. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.explore.2013.12.008
 • We Are Social. Digital in 2017 Global Overview [Internet]. 2017 [cited 2017 Nov 30]. Available from: https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview
 • Güney B. Dijital Bağımlılığın Dijital Kültüre Dönüşmesi: Netlessfobi. Yeni Medya Elektron Dergi. 2017;1(2):207–13.
 • Öztürk UC. Bağlantıda Kalmak ya da Kalmamak İşte Tüm Korku Bu: İnternetsiz Kalma Korkusu ve Örgütsel Yansımaları. Uluıslarası Sos Araştırma Derg [Internet]. 2015;8(37):1307–9581. Available from: http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi37_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/ozturk_umutcan.pdf
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Derlemeler
Authors

Author: Serdar Yıldırım (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Ahmet nesimi Kişioğlu
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Application Date: January 18, 2018
Acceptance Date: February 5, 2018
Publication Date: December 1, 2018

Bibtex @review { sdutfd380640, journal = {SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-7416}, eissn = {2602-2109}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {25}, pages = {473 - 480}, doi = {10.17343/sdutfd.380640}, title = {TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİ HASTALIKLAR: NOMOFOBİ, NETLESSFOBİ, FOMO}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Serdar and Kişioğlu, Ahmet nesimi} }
APA Yıldırım, S , Kişioğlu, A . (2018). TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİ HASTALIKLAR: NOMOFOBİ, NETLESSFOBİ, FOMO. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (4), 473-480. DOI: 10.17343/sdutfd.380640
MLA Yıldırım, S , Kişioğlu, A . "TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİ HASTALIKLAR: NOMOFOBİ, NETLESSFOBİ, FOMO". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 473-480 <http://dergipark.org.tr/sdutfd/issue/40718/380640>
Chicago Yıldırım, S , Kişioğlu, A . "TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİ HASTALIKLAR: NOMOFOBİ, NETLESSFOBİ, FOMO". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2018): 473-480
RIS TY - JOUR T1 - TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİ HASTALIKLAR: NOMOFOBİ, NETLESSFOBİ, FOMO AU - Serdar Yıldırım , Ahmet nesimi Kişioğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17343/sdutfd.380640 DO - 10.17343/sdutfd.380640 T2 - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 473 EP - 480 VL - 25 IS - 4 SN - 1300-7416-2602-2109 M3 - doi: 10.17343/sdutfd.380640 UR - https://doi.org/10.17343/sdutfd.380640 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SDU Medical Faculty Journal TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİ HASTALIKLAR: NOMOFOBİ, NETLESSFOBİ, FOMO %A Serdar Yıldırım , Ahmet nesimi Kişioğlu %T TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİ HASTALIKLAR: NOMOFOBİ, NETLESSFOBİ, FOMO %D 2018 %J SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-7416-2602-2109 %V 25 %N 4 %R doi: 10.17343/sdutfd.380640 %U 10.17343/sdutfd.380640
ISNAD Yıldırım, Serdar , Kişioğlu, Ahmet nesimi . "TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİ HASTALIKLAR: NOMOFOBİ, NETLESSFOBİ, FOMO". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 25 / 4 (December 2018): 473-480. https://doi.org/10.17343/sdutfd.380640
AMA Yıldırım S , Kişioğlu A . TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİ HASTALIKLAR: NOMOFOBİ, NETLESSFOBİ, FOMO. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2018; 25(4): 473-480.
Vancouver Yıldırım S , Kişioğlu A . TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİ HASTALIKLAR: NOMOFOBİ, NETLESSFOBİ, FOMO. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2018; 25(4): 480-473.