The Effect Of Training With Different Sized Balls On Dribbling, Passing And Shooting Abilities
Farklı Boyutlarda Toplarla Yapılan Antrenmanların Top Sürme, Pas Verme ve Şut Atma Becerileri Üzerindeki Etkisi

Nurgül TEZCAN KARDAŞ [1] , Emrah ÖZDEMİR [2] , Ayşenur KURT [3] , Mert Can ALTUNYUVA [4]

150 322

It was aimed to investigate the effect of studying different sizes of balls on football skills. In our study, the workout group (WG; n = 12) and the control group (CG, n = 12) were composed of athletes trained in soccer players. In our study, CG athletes continued their classical training programs, while interval groups of different sizes (handball, tennis, pilates) were extensive by intensive applied to the athletes in the study, immediately after warming up, for 8 weeks and 3 days a week for about 70 minutes. All of the athletes participating in the specified program were pre-tested before starting the training program and post-test measurements after the 8-week training program. The pre and post tests were carried out by the same team in the same place. Statistical analysis of the Mor-Christian general ability football test (Dribbling, Passing, Shooting) in the tests was performed in the SPSS package program. As a result of the findings, no significant difference was found between the workout and control groups (p> 0,05), while the workout group showed improvement in the athlete (p <0,05). As a result, it is thought that this kind of difference will lead to clearer results by taking longer periods in the training programs at early ages and that the young soccer players will develop their technical skill performances.

Araştırmamızda farklı boyutlardaki toplarla çalışmanın futbol becerileri üzerine olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmamızda çalışma grubu (ÇG; n=12) ve kontrol grubu (KG; n=12) sporcuları futbol eğitimi alan sporculardan oluşturulmuştur. Araştırmamızda ÇG yer alan sporculara ısınmadan hemen sonra 8 hafta süresince hafta da 3 gün yaklaşık 70 dakika olacak şekilde farklı boyutlardaki toplarla (hentbol, tenis, pilates) kolaydan zora uygulanırken, KG sporcuları klasik antrenman programlarına devam etmişlerdir. Belirlenen program dahilinde çalışmaya katılan tüm sporcuların antrenman programına başlamadan önce ön testleri, 8 haftalık antrenman programı sonrasında ise son test ölçümleri alınmıştır. Ön ve son testler aynı ekip tarafından aynı yerde yapılmıştır. Testlerde Mor– Christian genel yetenek futbol testi (Top Sürme, Pas Verme, Şut Çekme) yapılarak elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS paket programında yapılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde çalışma ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık bulunamazken (p>0,05), çalışma grubu sporcuları gelişim göstermiştir (p<0,05). Sonuçta bu tür farklılık öğrenme çalışmalarında beceri olgusunun kişiler arasında kavrama açısından zaman alabileceği bu bakımdan erken yaşlarda antrenman programlarının içinde daha uzun süreler yer alması ile daha net sonuçlar vereceği ve genç futbolcuların teknik beceri performansları üzerinde gelişim göstereceği düşünülmektedir.

 • Akçınar F. (2009), Profesyonel Futbol Takımı Oyuncularının Fiziksel Uygunlük ve Somototip Özelliklerinin Değerlendirilmesi (Malatyaspor Örnegi), Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilimdalı, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Y. S. Biçer).
 • Aksoy, F. (2008). Futbol-Altyapıda saha içi uygulamalar, Baskı Samsun: Erol Ofset.
 • Çolak, V. (2016). Futbolda 11-12 Yaş Erkek Çocuklarında Farklı Boyut ve Ağırlıktaki Topların Top Sürme ve Pas Tekniği Gelişimine Etkisi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul (Danışman: Yrd. Doç. Dr. K. Erdem).
 • Deliceoğlu G., Yalçın, B., Doğru D. (2005). Gençlerbirliği alt yapı futbolcularının fiziksel ve teknik yetilerinin incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi.
 • Erdem, K., Çalayan, A., Korkmaz, O.Z., Bozdoğan, T., Özbar, N. (2015). Amatör Futbolcuların Vücut Kitle İndeksi, Denge ve Çeviklik Özelliklerinin Mevkilere Göre Deerlendirilmesi, Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, ss. 95-103.
 • Grant, A., Wıllıams, M. (2000). 7-7 ve 11-11 Gençler Futbol Maçlarının Teknik İhtiyaçları, Çeviri; Bulut, S. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2, 22-26.
 • Güler, D. ve ark., (2010). Futbol şampiyonasına katılan çocukların fiziksel, fizyolojik, teknik özellikleri ve performanslarını etkileyen faktörler. Genel Tıp Dergisi, 2010;20(2): 43-49.
 • Gür, E. (2008). Effects of Training on Skill in Non-Dominant Legs of Young Players, Sport Sciences, Vol, 3, No: 3, pp: 116-129.
 • Hazar, F., Bozkurt, S., (2005). Effects of Unılateral Leg Warmıng on Shootıng Performance ın Soccer. THE 46th ICHPER-SD Anniversary World Congress. November.
 • Haaland, E., Hoff, J. (2003). Non Dominant Leg Training Improves the Bilateral Motor Performance of Soccer Players, Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, Vol, 13, Issue, 3, pp: 179-184.
 • Kelly DM, Drust B. (2009). The effect of pitch dimensions on heart rate responses and technical demands of small-sided soccer games in elite players. J Sci Med Sports; 12: 475–479.
 • Kürkçü, ve ark., (2009). 10-12 yaş grubundaki futbolcu ve badmintoncular da bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2009;6(1), 547-556.
 • Meir, R. (2005). Conditioning the visual system: a practical perspective on visual conditioning in rugby football. Strength and Conditioning Journal 24(4):86-91.
 • Sevinç, H. (2008). 10 – 14 Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Futbol Beceri Antrenmanının Temel Motorik Özelliklere ve Antropometrik Parametrelere Etkisi, Niğne Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilimdalı, Yüksek Lisans Tezi, Niğde, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. R. İri).
 • Tokgöz M., Dalgakıran O. (2015). Üniversite Erkek Futbol Takımı Oyuncularında Bazı Motorik ve Koordinatif Özelliklerin Futbol Teknik Becerisi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, UIuslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi, Cilt:2, Sayı:1.
 • Weigelt, C., Williams, A.M., Wingrove, T., Scott, M.A. (2010). Transfer and Motor Skill Learning in Association Football, Journal Ergonomics, vol., 43, Issue 10, pp: 1698-1707.
Primary Language tr
Journal Section Article
Authors

Author: Nurgül TEZCAN KARDAŞ
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Emrah ÖZDEMİR
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Ayşenur KURT
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Mert Can ALTUNYUVA
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 20, 2018

APA TEZCAN KARDAŞ, N , ÖZDEMİR, E , KURT, A , ALTUNYUVA, M . (2018). Farklı Boyutlarda Toplarla Yapılan Antrenmanların Top Sürme, Pas Verme ve Şut Atma Becerileri Üzerindeki Etkisi. Spor Eğitim Dergisi, 2 (Özel Sayı 1), 21-30. Retrieved from http://dergipark.org.tr/seder/issue/39775/436183