Year 2018, Volume 27, Issue 2, Pages 55 - 61 2018-12-28

Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Mehmet ÖTEN [1] , Sebahattin ALBAYRAK [2]

44 107

Bu çalışma, 2013-2014 yıllarında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanlarında, tesadüf blokları deneme deseninde üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırmadan elde edilen veriler ile ileri kademede oluşturulacak yonca ıslah çalışmalarına materyal temin edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Antalya iline ait 13 ilçeden, 26 farklı duraktaki doğal vejetasyondan seçilen üstün yonca genotiplerinde,  kalite özelliklerinin belirlenmesi için önem arz eden, ham protein (HP) oranı, asit deterjan fiber (ADF), nötr deterjan fiber (NDF) oranları saptanmıştır. En yüksek HP oranı, Finike1, Finike2, Gazipaşa1 ve Aksu2 genotiplerinde, en yüksek ADF oranı, Serik2 genotipinde ve en yüksek NDF oranı ise Manavgat2 genotipinde tespit edilmiştir. Kalite kriterleri açısından Gazipaşa1, Alanya1, Aksu2, Kepez1, Döşemealtı1, Konyaaltı1, Kemer1, Finike2, Demre1 ve Kaş1 genotipleri, ileri ıslah kademesine aktarılmıştır.

Yonca, Kalite, ADF, NDF
 • Açıkgöz, E. (2001). Yem Bitkileri, VIPAS Yayın No 58, 584s. Bursa.
 • Albayrak, S., Türk, M., & Yüksel, O. (2009). Effects of phosphorus fertilization and harvesting stages on forage yield and quality of Woolypod Vetch. Turkish Journal of Field Crops, 14(1), 30-40.
 • Albayrak, S., Türk, M., Sevimay, C.S., Kazaz, S., & Tong, M. (2014). Göller Yöresinde adi yonca (Medicago sativa L.) populasyonlarının toplanması ve karakterizasyon çalışmaları, TUBİTAK Proje No 110O257 Sonuç raporu. 74s.
 • Avcı, M., Çınar, S., Kızıl, S., Aktaş, A., Yücel, C., Hatipoğlu, R., … Yücel, H., Kılıçalp, N., İnal, İ., Gültekin, R. (2009). Çukurova taban koşullarında farklı yonca çeşitlerinin ot verimleri ve ot kalitesi üzerine bir araştırma. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim, Hatay.
 • Avcı, M., Çınar, S., Yücel, C., & İnal, İ. (2010). Evaluation of some selected alfalfa (Medicago sativa L.) lines for herbage yield and forage quality. Çukurova Agricultural Research Institute, 8(3&4), 545-549.
 • Avcı, M., Çınar, S., Yücel, C., Kızıl Aydemir, S., & Hatipoğlu, R. (2011). Farklı yonca genotiplerinin dormansi oranları ile verim ve verim unsurları arasındaki ilişkiler. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül, Bursa.
 • Başbağ, M., Demirci, R., & Avcı, M. (2009). Determination of some agronomical and quality properties of wild alfalfa (Medicago sativa l.) clones in Turkey. Journal of Food Agriculture and Environment, 7(2), 357-359.
 • Budak, F. & Budak, F. 2014. Yem Bitkilerinde kalite ve yem bitkileri kalitesini etkileyen faktörler. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi (7)1:01-06.
 • Düzgüneş O., Kesici, T., & F. Gürbüz. (1987). Araştırma ve Deneme Metodları (İstatistik Metodları-II). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yay.1021, Ders Kit. 295.
 • Gençkan, M.S., (1983). Yem Bitkileri Tarımı. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yay. No 464 519. s: 5-6 İzmir.
 • Güney, M., Bingöl, N., & Aksu,T. (2016). Kaba yem kalitesinin sınıflandırılmasında kullanılan göreceli yem değeri (GYD) ve göreceli kaba yem kalite indeksi (GKKİ). Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg.11(2): 254-258.
 • Kacar, B., & İnal, A. (2008). Bitki Analizleri. Nobel yayınları. No: 1241, 892s, Ankara.
 • Karagül T.E. (2017) Türkiye Yemeklik Tane Baklagil Genetik Kaynakları. Anadolu, J. of AARI 27(1), 56-70.
 • Katić, S., Milić, D., Karagić, D., Vasiljević, S., Glamočić, D., & Jajić, I. (2009). Variation of protein, cellulose and mineral contents of lucerne as ınfluenced by cultivar and cut. Biotechnology in Animal Husbandry, http://istocar.bg.ac.rs/radovi8/2/73.engl.S.Katicsr.
 • Kutlu, H.R. (2008). Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Ders Notu, Adana. Manga, Ü., Acar, Z., Ayan, İ., 1995. Baklagil Yem Bitkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notu No 7.
 • Markovıć, J., Radovıć, J., Lugıć, Z., & Sokolovıć, D., (2008). Nutritive value in leaves and stems of lucerne with advanced maturity and a comparison of methods for determination of lignin content. Proceedings of the 22nd General Meeting of the European Grassland Federation, 9-12 June, Sweeden, 480 -482.
 • Monirifar, H., (2011). Path analysis of yield and quality traits in alfalfa. Not Bot Horti Agrobo, 39(2):190-195.
 • Mustafa, A. F., Christensen, D.A., & McKinnon, J.J., (2001). Chemical composition and ruminal degradability of lucerne (Medicago sativa) product. Wiley Online Library, http://www3.interscience.wiley com /cgi-bin/fulltext.
 • Niwińska, B., Strzetelskı, J.A., Kowalczyk, J., Borowıec, F., & Domańskı, F., (2005). The effect of phenological stage and season on nutritive value, chemical composition and nutrient digestibility of lucerne (Medicago sativa L.) green forage in the alimentary tract of cattle. Czech Journal of Animal Sciencehttp://www.cazv.cz /attachments/CJAS 50, 511-518.
 • Pop, I.M., Radu-Rasu, C.G., Simeanu, D., Albu, A., & Popa, V., (2008). Characterization of the nutritional value of alfalfa harvested at different stages of vegatation using cell walls content based. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, 53, 190-194. SAS Institute, (1998). INC SAS/STAT users’ guide release 7.0, Cary, NC, USA.
 • Scholtz, G.D.J., Merwe, H. J., & Tylutki, T. P. (2009). The nutritive value of South African medicago sativa L. hay. South African Society for Animal Science, http://www.sasas.co.za/sites/sasas.co.za.
 • Stanacev, V., Dukic, D., Kovcin, S., Drinic, M., Puvaca, N., & Stanacev, V., (2010). Nutritive value of the genetically divergent genotypes of lucerne (Medicago sativa L.). Academıc Journals, http://www.academicjournals.org/ajar/PDF/pdf 202010/4 20 Jun / Stanacev.
 • Tekce, E., & Gül, M. (2014). Ruminant beslemede NDF ve ADF’nin önemi. Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 9(1): 63-73.
 • Töngel, M.Ö., & Ayan, İ. (2010). Nutritional contents and yields performances of lucerne (Medicago sativa l.) cultivarsi southern black sea shores. Journal of Animal and Veterinary Advances, 15, 2067-2073.
 • Tucak, M., Popovic, S., Bolaric, S., & Kozumplik, V. (2008). Agronomic evaluation of alfalfa genotypes under ecological comditions of Eastern Croatia. VII. Alps-Adria Scientific Workshop, Cereal Research Communications, 36, 651- 654.
 • Turan, N. (2010). Bazı yonca (Medicago sativa L.) çeşitlerinin farklı ekim zamanlarında verim ve verim unsurlarının belirlenmesi üzerinde bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 113s, Van. Vough, L.R., & Merten, G.C., (1971). Influence of soil moisture and ambient temperature on yield and quality of alfalfa forage. Agronomy Journal. 63.
 • Yavuz, M. (2005 a). Bazı Ruminant Yemlerinin Nispi Yem Değeri ve İn vitro Sindirim Değerlerinin Belirlenmesi. GOÜ. Ziraat Fakültesi, 22 (1), 97-101.
 • Yavuz M., (2005 b. Deterjan lif sistemi. G. O. Ü. Ziraat Fak. Derg., 22, 93-96.
 • Yılmaz, M., (2011). Isparta ekolojik koşullarında bazı yonca (Medicago sativa L.) çeşitlerinin ot verim ve kalitelerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bil. Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 35 s, Isparta.
 • Yüksel, O., (2012). Suni çayır tesisinde yonca (Medicago sativa L.) ile karışıma girebilecek buğdaygil yem bitkilerinin ve en uygun karışım oranlarının belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 129s, Isparta.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet ÖTEN
Institution: ANTALYA BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Author: Sebahattin ALBAYRAK

Bibtex @research article { tarbitderg501415, journal = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-4310}, eissn = {2146-8176}, address = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2018}, volume = {27}, pages = {55 - 61}, doi = {10.21566/tarbitderg.501415}, title = {Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {ÖTEN, Mehmet and ALBAYRAK, Sebahattin} }
APA ÖTEN, M , ALBAYRAK, S . (2018). Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 27 (2), 55-61. DOI: 10.21566/tarbitderg.501415
MLA ÖTEN, M , ALBAYRAK, S . "Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 27 (2018): 55-61 <http://dergipark.org.tr/tarbitderg/issue/41806/501415>
Chicago ÖTEN, M , ALBAYRAK, S . "Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 27 (2018): 55-61
RIS TY - JOUR T1 - Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi AU - Mehmet ÖTEN , Sebahattin ALBAYRAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21566/tarbitderg.501415 DO - 10.21566/tarbitderg.501415 T2 - Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 61 VL - 27 IS - 2 SN - 1302-4310-2146-8176 M3 - doi: 10.21566/tarbitderg.501415 UR - https://doi.org/10.21566/tarbitderg.501415 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi %A Mehmet ÖTEN , Sebahattin ALBAYRAK %T Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi %D 2018 %J Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1302-4310-2146-8176 %V 27 %N 2 %R doi: 10.21566/tarbitderg.501415 %U 10.21566/tarbitderg.501415
ISNAD ÖTEN, Mehmet , ALBAYRAK, Sebahattin . "Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 27 / 2 (December 2018): 55-61. https://doi.org/10.21566/tarbitderg.501415