Year 2015, Volume 1, Issue 1, Pages 103 - 114 2015-06-17

Alman Federal Mahkemesi’nin (BGH) 13.11.2013 Tarihli I ZR 143/12 Sayılı “Doğum Günü Treni” Kararının Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Önemi ve Türk Hukukuna Etkisi

Emre Kalender [1]

319 337

According to the Article 1/B/a of the Code of Intellectual and Artistic Works, a work should bear the characteristic of its author. The concept “characteristic” is of a particular importance with regard to the BGH’s judgment analyzed in our study by us. This is because; the judgment is, in essence, of a particular concern to the level of characteristic. Another importance of the BGH’s judgment analyzed by us is that the judgment is also of a particular concern to the relationship between applied arts (angewandte Kunst) and designs. In the German law, applied arts are regulated in UrhG1 §2/1-4. Accordingly, works of fine arts, including architectural works, works of applied arts and drafts of such works, are under legal protection. A statutory arrangement, which is in parallel to this provision, is contained in the Article 4/3-4 of the Code of Intellectual and Artistic Works: architectural works and handicraft and minor works of art, which have aesthetic value, are adopted as works of fine arts. Apart from the differences in both legal systems, considering the underlying similarity in these legal systems; it also becomes necessary to analyze the BGH’s judgment with regard to the practices in the Turkish law
FSEK’in 1/B/a maddesine göre bir eserin sahibinin hususiyetini taşıması gerekir. Hususiyet kavramı özellikle çalışmamızda inceleme konusu yaptığımız BGH kararı bakımından önemlidir. Çünkü karar esas itibariyle hususiyet seviyesini yakından ilgilendirmektedir. İnceleme konumuz olan BGH kararın bir diğer önemi ise uygulamalı sanat eserleri (angewandte Kunst) ile tasarımlar arasındaki ilişkiyi de ilgilendirmesidir. Alman hukukunda uygulamalı sanat eserleri UrhG[1] §2/1-4’te düzenlenmiştir. Buna göre mimari eserler,  uygulamalı sanat eserleri ve böyle eserlerin taslakları da dâhil olmak üzere güzel sanat serleri hukuken korunmuştur. Bu hükme paralel bir düzenleme FSEK m. 4/3-4’te yer almaktadır ve estetik değere sahip olan mimarlık eserleri ile el işleri ve küçük sanat eserleri güzel sanat eseri olarak kabul edilmiştir. Her iki hukuk sitemindeki farklılıklar bir yana temeldeki benzerlik nazarı itibara alındığında BGH kararının Türk hukuk uygulaması bakımından incelenme gerekliliği de ortaya çıkmaktadır. Anahtar Kelimeler: Uygulamalı sanat eseri, basit yaratım, doğum günü treni kararı
 • Ateş, Mustafa, Fikri Hukukta Eser, Ankara 2007.
 • Bozgeyik, Hayri, “Fikir ve Sanat Eserlerinde Husu- siyet”, BATİDER C.XXV, S.3, 2009, s.169-222.
 • Bozgeyik, Hayri, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Mimari Eserlerin Korunması, Ankara 2010 (Mi- mari Eser).
 • Bozgeyik, Hayri, Mimaride Telif Hakları, 2. Baskı, Ankara 2014.
 • Can, Ozan, “Tasarım Hukukunda Hükümsüzlük”, Ankara Barosu FMR Dergisi, 2008, S. 2, 2008, s.77-94.
 • Delice, Didem Yıldırım, “Estetik Bir Yargı Olarak Güzel”, Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bö- lümü Dergisi, 2007, http://dergiler.ankara.edu. tr/dergiler/34/922/11502.pdf- (Erişim Tarihi 02.09.2014).
 • Dietrich, Nils/Szalai, Stephan, Mit dem Geburstags- zug zum Urheberrechtsschutz – Das Urteil des BGH vom 13.11.2013- I ZR 143/12 und seine Folgen, Deutsche Zeitschrift für Wirtschafts- und Insolvenzrecht, 2014 (4).
 • Dreier, Thomas/Schulze, Gernot, Urheberrechtsge- setz (Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, Kuns- turhebergesetz Kommentar), 4. Auflage, 2010.
 • Eichmann, Helmut/von Flackenstein, Rolan Vogel, Geschmacksmustergesetz, 4. Auflage, 2010.
 • Fidan, İsmail, “Endüstriyel Tasarımların Fikir ve Wandtke, Artur-Axel/Bullinger, Winfried, Praxis- Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Korunması”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.2, S.2, 2011.
 • Gausling, Tina, “German Federal Supreme Court expands design protection: ‘Birthday Train’”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2014, Vol. 9, No. 7.
 • Hirş, Ernst, Fikri ve Sınai Haklar, Ankara 1948.
 • Karahan, Sami/Suluk, Cahit/Saraç, Tahir/Nal, Te- mel,: Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 3. Baskı, Ankara 2013.
 • Klawitter, Christian, Urheberschutz für Designleistun- gen: Khertwende oder Randkorrektur? GRUR- Prax 2014.
 • Obergfell, Eva Inés, Abschied von der Silberdistel: Zum urheberrechtlichen Schutz von Werken der angewandten Kunst, GRUR 2014,
 • Rehbinder, Manfred, Urheberrecht, 13. Auflage, München 2004.
 • Schricker, Gerhard/Loewenheim, Ulrich, Urheber- recht Kommentar, 4. Auflage 2010.
 • Suluk, Cahit, “Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Tasarımların Kümülatif Olarak Korunması (Çoklu Koruma)”, Ankara Barosu Fikri Mül- kiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), C.1, S.3, 1/2001, s.43-72. (Çoklu Koruma).
 • Suluk, Cahit, Tasarım Hukuku, Ankara 2003.
 • Suluk, Cahit/Orhan, Ali, Uygulamalı Fikri Mülki- yet Hukuku – Tasarımlar C. III, Ankara 2008.
 • Szalai, Stephan, Anmerkung zu BGH, Urteil vom 13. November 2013 – I ZR 143/12 – Gebursta- gszug, ZUM 58. Jahrgang, Heft 3/2014.
 • Tekinalp, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Bası, İstanbul 2012. kommentar zum Urheberrecht, 3. Auflage 2009.
 • Yavuz, Levent, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Kurulu Eser Kavramı ve Eser Sahibinin Hakları Sempozyumu, 07.07.2005 Ankara, Konuşma deşifresi. Konuşma metnine erişim için bkz. http://www.ankarabarosu.org. tr/PANELLER- (Erişim Tarihi: 02.09.2014).
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Emre Kalender

Bibtex @ { tfm228812, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {103 - 114}, doi = {}, title = {Alman Federal Mahkemesi’nin (BGH) 13.11.2013 Tarihli I ZR 143/12 Sayılı “Doğum Günü Treni” Kararının Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Önemi ve Türk Hukukuna Etkisi}, key = {cite}, author = {Kalender, Emre} }
APA Kalender, E . (2015). Alman Federal Mahkemesi’nin (BGH) 13.11.2013 Tarihli I ZR 143/12 Sayılı “Doğum Günü Treni” Kararının Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Önemi ve Türk Hukukuna Etkisi. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 1 (1), 103-114. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tfm/issue/21329/228812
MLA Kalender, E . "Alman Federal Mahkemesi’nin (BGH) 13.11.2013 Tarihli I ZR 143/12 Sayılı “Doğum Günü Treni” Kararının Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Önemi ve Türk Hukukuna Etkisi". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 (2015): 103-114 <http://dergipark.org.tr/tfm/issue/21329/228812>
Chicago Kalender, E . "Alman Federal Mahkemesi’nin (BGH) 13.11.2013 Tarihli I ZR 143/12 Sayılı “Doğum Günü Treni” Kararının Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Önemi ve Türk Hukukuna Etkisi". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 (2015): 103-114
RIS TY - JOUR T1 - Alman Federal Mahkemesi’nin (BGH) 13.11.2013 Tarihli I ZR 143/12 Sayılı “Doğum Günü Treni” Kararının Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Önemi ve Türk Hukukuna Etkisi AU - Emre Kalender Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 114 VL - 1 IS - 1 SN - 2149-4576- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi Alman Federal Mahkemesi’nin (BGH) 13.11.2013 Tarihli I ZR 143/12 Sayılı “Doğum Günü Treni” Kararının Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Önemi ve Türk Hukukuna Etkisi %A Emre Kalender %T Alman Federal Mahkemesi’nin (BGH) 13.11.2013 Tarihli I ZR 143/12 Sayılı “Doğum Günü Treni” Kararının Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Önemi ve Türk Hukukuna Etkisi %D 2015 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Kalender, Emre . "Alman Federal Mahkemesi’nin (BGH) 13.11.2013 Tarihli I ZR 143/12 Sayılı “Doğum Günü Treni” Kararının Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Önemi ve Türk Hukukuna Etkisi". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 / 1 (June 2015): 103-114.