Yıl 2020, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 168 - 187 2020-07-08

Reklamlarda Ünlü ve Marka Arasındaki Uyumun Tüketicilerin Satın Alma Niyetine ve Marka Sadakatine Etkisi

Ali AHMEDOV [1]


Bu çalışmanın yapılmasındaki en önemli etken, reklamlarda ünlü kullanımı stratejisinin sabit tüketici ve hedef kitle üzerindeki etkilerini daha iyi anlayabilmek ve markalaşmayı daha üst seviyeye taşıyabilmektir. Araştırmanın temel amacı, Türkiye’de yayınlanan reklamlardaki ünlü kullanımı zamanı, ünlü ve marka arasındaki uyumun, tüketicilerin satın alma niyetini ve marka sadakatini ne yönde etkilediğini bulmak ve marka sadakatinin satın alma niyeti üzerindeki gücünü incelenmektir. Örneklem olarak, Konya Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, 2018-2019 öğretim yılı içerisinde eğitim alan öğrenciler seçilmiş ve kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen katılımcılara anket çalışması yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler sayesinde çalışmanın amacına yönelik istatistiki analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, reklamlarda ünlü ve marka arasındaki uyumun tüketicilerin satın alma niyeti ve marka sadakati üzerinde önemli bir etkileme gücüne sahip olduğu tespit edilirken, aynı zamanda müşterilerde oluşan bağlılık veya aidiyet sonucu ortaya çıkan marka sadakatinin de satın alma niyetini pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Çalışma gelecekteki araştırmalarda referans olarak kullanılabilir nitelikte olup ayrıca, ana kütlenin geniş tutulması halinde daha farklı sonuçların elde edilebileceğini savunmaktadır.
Ünlü-Marka Uyumu, Satın Alma Niyeti, Marka Sadakati
  • Alsmadi, S. (2006). The power of celebrity endorsement in brand choice behavior: An empirical study of consumer attitudes in Jordan. Journal of Accounting-Business & Management, vol. 13, 69-84. Apoorv, B., Gandhi, P., Jain, A., Dantara, V., Desai, K., Dholakiya, M., . . . Kanabar, H. (2016). Influence of celebrity endorsements on the consumer behavior for facial care product. Imperial Journal of Interdisciplinary Research, vol. 2, no. 5, 219-235. Armağan, E., & Gürsoy, Ö. (2017). Reklamlarda Ünlü Kullanımının Tüketicilerin Satın Alma Kararına Etkisi Üzerine Bir Araştırma . Global Business Research Congress V.3 (112), 1043-1057. Clinton Amos, G. H. (2008). Exploring the relationship between celebrity endorser effects and advertising effectiveness . International Journal of Advertising, vol. 27, no. 2, 209-234. Deneçli, C. (2015). Reklamlarda Ünlü Kullanımında Cinsiyetin Marka İmajı Üzerine Etkisi. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, vol. 11, no. 4, 337-350. Fleck, N., Korchia, M., & Le Roy, I. (2012). Celebrities in Advertising: Looking for Congruence or Likability. Psychology and Marketing, Vol. 29(9), 651–662.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Çalışma, İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0681-9095
Yazar: Ali AHMEDOV (Sorumlu Yazar)
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA (YL) (TEZLİ)
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Selçuk Üniversitesi
Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 8 Temmuz 2020
Yayımlanma Tarihi : 8 Temmuz 2020

APA Ahmedov, A . (2020). Reklamlarda Ünlü ve Marka Arasındaki Uyumun Tüketicilerin Satın Alma Niyetine ve Marka Sadakatine Etkisi . 19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (2) , 168-187 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/19maysbd/issue/55923/742409