Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 89 - 118 2018-05-30

1530-1611 YILLARI ARASI KESRİYE ŞEHRİ’NDE NÜFUS VE EKONOMİ

Onur KABAK [1]


ÖZET

Bugün Yunanistan’ın kuzeyinde bulunan Kesriye(Kastoria), XIV. yüzyılda Balkanlarda gerçekleşen hızlı Osmanlı fütühatının sonucunda, 1385 yılında fethedilerek Osmanlı idari yapılanması içerisine dahil olmuştur. Rumeli Eyaletinin sol kol kazaları içerisinde olan Kesriye ile ilgili olarak bu çalışmada daha ziyade 1530-1611 yılları arasında şehrin nüfus ve ekonomisi ele alınmaya çalışılacaktır. Bu doğrultuda ilk olarak tahrir defterlerinden faydalanılarak şehirdeki toplam nüfus, bu nüfusun yıllar içerisindeki değişimi, toplam nüfus içerisinde Müslüman ve Hıristiyan kesimin dağılımının ne olduğu gibi konular ele alınacaktır. İkinci olarak ise vergi kalemlerinden yola çıkarak şehir halkınını ana ekonomik faaliyetinin tespitine çalışılacaktır. Son olarak şehirdeki mesleki iş kollarının ne olduğu ortaya konularak Osmanlı klasik döneminde Kesriye şehrinin bir görüntüsü ortaya konulacaktır. 

Kesriye, Nüfus, Ekonomi, Meslek, Tahrir
  • KAYNAKÇABaşbakanlık Osmanlı Arşivi: MAD 250, TT 433, TT 479, TT 720
  • BARKAN, Ö. Lütfi., “Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”, Türkiyat Mecmuası, C.10 (1953), s.1-26.BRAUDEL, Fernand, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, C.1, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Eren Yay.,İstanbul 1989DRAKOPOULOU, Eugenia, İ Poli tis Kastorias Vizantini ke Metavizantini Epohi (12os-16os ai)-İstoria-Tehni-Epigrafes, Athina 1997.ERDOĞDU, İbrahim, “Osmanlı İktisadî Düzeninde İhtisâb Müessesesi ve Muhtesîplik Üzerine Bir Deneme”,OTAM, S. 11, 2001, s.123-145.EVLİYÂ ÇELEBİ, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 5. Kitap 2. Cilt, haz. Seyit Ali Kahraman, Yapı-Kredi Yay., İstanbul 2010.FAROQHİ, Suraiya, Osmanlı Şehirleri ve Kırsal Hayatı, çev. Emine Sonnur Özcan, Doğu-Batı, 2. baskı, 2010.FAROQHİ, Suraiya, Osmanlı’da Kent ve Kentliler, Çev. Neyyir Berktay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2011.GÖKBİLGİN, M. Tayyib, “Kanunî Sultan Süleyman Devri Başlarında Rumeli Eyaleti, Livaları, Şehir ve Kasabaları, Belleten, C.XX/78(1956), s.247-285.GÖYÜNÇ, Nejat.,” Hane Deyimi Hakkında”, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Tarih Dergisi, S. 39, s.331-348. IREÇEK, Konstantin, İstoria na Bılgarite, Sofya 1978.KIEL, Machiel, “Kesriye”, İslam Ansiklopedisi, C. 25. s.311-312.KIEL, Machiel, Art and Society of Bulgaria in Turkish Period, Netherland 1985.LEAKE, William Martin, Travels in Northern Greece, Volume 3, London 1835.LOWRY, Heath W., Osmanlıların Ayak İzlerinde-Kuzey Yunanistan’da Mukaddes Mekânlar ve Mimarî Eserleri Arayış Yolculukları, Türkçesi Hakan&Şebnem Girginer, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2011.OSRTOGORSKY Georg, Bizans Devleti Tarihi, Türkçeye çev. Fikret Işıltan, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2011.PROKOPIOS, Buildings, eng trs. H. B. Dewing, Vol. VII, Book 4.1.SMITH, William LL. D (ed)., Dictionary Roman and Greek Geography, Vol.I.The Oxford Dictionary of Byzantium, ed. Alexander P. Kazhdan, vol. I-II-III, 1991. ÜNAL, Mehmet Ali, Osmanlı Tarihi Sözlüğü, Paradigma, İstanbul 2012.TOULOUMIS, Kosmas, Anastasia Hourmouziadi, “The Man and The Lake: Living in Neolotic Lakeside Settlement of Displio, Kastoria, Greece”, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol 3., No.2., s.73-79.WHITE Sam, Osmanlılarda İsyan İklimi-Erken Modern Dönemde Celali İsyanları, Çev. Nurettin El Hüseyni, Alfa Yay, İstanbul 2013.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Bahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Onur KABAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Mart 2018
Kabul Tarihi : 18 Mayıs 2018
Yayımlanma Tarihi : 30 Mayıs 2018

RIS TY - JOUR T1 - 1530-1611 YILLARI ARASI KESRİYE ŞEHRİ’NDE NÜFUS VE EKONOMİ AU - Onur KABAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32953/abad.410733 DO - 10.32953/abad.410733 T2 - Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 118 VL - 1 IS - 1 SN - 2618-6004-2636-8188 M3 - doi: 10.32953/abad.410733 UR - https://doi.org/10.32953/abad.410733 Y2 - 2018 ER -