Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 131 - 141 2019-05-24

İBN HALDUN’DA DEVLET VE SOSYAL DÜZENİN ZORUNLULUĞU

Muhammet Emin Ünal [1]


Sosyal düzenin sağlanmasında devlet ve devletin önemi meselesi insan fikrinin özellikle de İbn Haldun’un öncülerinden biri sayıldığı, Yunan/Grek düşüncesinin tâbi’i olan İslamî düşüncede en önemli meseleler içinde yer alır. Asırlar boyunca süren Müslüman Arap toplumunun durumu toplumsal ve siyasi hayatının değişimi üzerinde İbn Haldun etraflıca düşünmüştür. Bu durum onun bazısı çok büyük öneme sahip kanunları çıkarmasını sağlamıştır. Bu sebeple bu konuda Müslüman düşünürler olsun ya da olmasın, onların birçoğundan etkilenmiş olmasına rağmen Mukaddimemüellifini diğerlerinden ayıran bu konuyla alakalı katkılarını göstereceğiz. Özellikle de kendisinden önce gelmiş olan filozofların sıklıkla dile getirdikleri “insan tabiatı itibariyle medenidir” şeklindeki meşhur sözleri çerçevesinde konuyla alakalı katkılarını ele alacağız.

İbn Haldun, Mukaddime
  • KAYNAKÇAAhmed Abdessalem Ibn Khaldoun Presse Universitaire de Fransa 1983İbn Haldun, el-Mukaddime, ed-Dâru’t-Tunusiyye, el-Müessesetü’l-Vataniyye li’l-Kitab, el-Cezâir 1981Ebu Yareb el-Marzuki, el-İctimâ’u’n-Nazari el-Halduni, ve’t-Tarihi’l-Arabi el-Muasır, ed-Daru’l-Arabiyyeti li’l-kitabi, Libya, Tunus, 1983Abdülaziz İzzet, Tetavvuru’l-Müctema’i’l-Beşerî İnde İbn Haldun fi Dav’i’l-Buhûsi’l-İctimâ’iyyeti’l-Hadîse, A’mâlu Mihricân Abn Haldun, el-Mun’akidu bi’l-Kâhire min 2 ilâ 6 Yenâyır 1962. El-Merkezü’l-Kavmî li’l-Buhûsi’l-İctimâ’iyyeti ve’l-Cinâiyyeti, Kahire, Mısır, 1962Abdülkadir Cağlul, el-İşkaliyyâtü’t-Tarihiyyeti fî İlmi’l-İctimâ’i’s-Siyâsi İnde İbn Haldun, Tercümetü Faysal Abbas, Dârü’l-Hadâse, Beyrut, Lübnan 1980Muhammed Abid el-Cabiri, Nahnu ve’t-Turâs, Kırâatün Muasıratün fî Turâsine’l-Felsefî, el-Merkezü’s-Sekâfiyyi’l-Arabî ed-Dâru’l-Beydâ, el-Mağrip, 1986Abdullah Şarît, el-Fikrü’l-Ahlâkî İnde İbn Haldun, eş-Şirketü’l-Vataniyye li’n-Neşri ve’t-Tevzî’i, Cezayir, 1981Abdülaziz İzzet, Tetavvuru’l-Müctema’i’l-Beşerî İnde İbn Haldun fi Dav’i’l-Buhûsi’l-İctimâ’iyyeti’l-HadîseAhmed Abdüsselam, Dirâsâtü’l-Mustalahi’s-Siyâseti İnde’l-Arabi, eş-Şirketü’t-Tunisiyye li’t-Tevzî’i, 1985Platon le Banquet İdees Gallimard France 1973Ali Abdülvahid Vâfî, İbn Haldun Evvelu Müessisin li-İlmi’l-İctimâ’, A’mâlu Mihrican İbn HaldunCharles Patroworth, ed-Devletu ve’s-Sultatu fi’l-Fikri’s-Siyâsiyi’l-Arabî, fi’l-Ümmeti ve’d-Devleti ve’l-İndimâci fi’l-Vatani’l-Arabi, Merkezü Dirâsât el-Vahdetü’l-Arabiyyeti, Lübnan, Mây 1989Muhammed Abdülmunim Nur, İbn Haldun ke-Müfekkiri İctimâ’î Arabî, A’mâlu Mihrican İbn Haldun, KahireMuhammed Aziz el-Habbabî, İbn Haldun Muasıran, Tercümetü Fatıma el-Câmi’î el-Habbâbî, Dârü’l-Hadâseti’t-Tıbâ’a, Beyrut, Lübnan, 1985Marcel Gauche, Aslu’l-Unfi ve’d-Devleti, Ta’rib ve Takdim alâ Harbin, Fatıma el-Câmi’î el-Habbâbî, Dârü’l-Hadâseti’t-Tıbâ’a, Beyrut, Lübnan, 1985
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi BAHAR
Bölüm Çeviriler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8798-4070
Yazar: Muhammet Emin Ünal
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 21 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 24 Mayıs 2019

RIS TY - JOUR T1 - İBN HALDUN’DA DEVLET VE SOSYAL DÜZENİN ZORUNLULUĞU AU - Muhammet Emin Ünal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32953/abad.554718 DO - 10.32953/abad.554718 T2 - Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 141 VL - 2 IS - 3 SN - 2618-6004-2636-8188 M3 - doi: 10.32953/abad.554718 UR - https://doi.org/10.32953/abad.554718 Y2 - 2019 ER -