Cilt: 4 - Sayı: 1

Yıl: 2015

Research Article

2. Okul öncesi dönemde ağır hışıltı atağı ile ilişkili risk faktörleri

3. Bilgisayarlı Toraks Tomografisini Gereğinden Fazla mı İstiyoruz?

4. Doğurganlık çağındaki kadınlarda Toksoplazma ve Rubella seroprevalansı

5. Polikistik Overli Hastalarda Metformin Tedavisinin Antimüllerian Hormon Düzeylerine Etkisi

6. Trombolitik Tedavi Uygulanan Akut Alt Duvar Miyokard İnfarktüsünde Doku Doppler Görüntülemenin Çok Damar Hastalığını Belirlemedeki Yeri

7. Lipid panelinde Non-HDL kolesterol ve Total kolesterol / HDL kolesterol oranı

11. Akut Miyokard İnfarktüs Geçiren Hastalarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri

12. Erişkin Yaş Gruplarında Hepatit A Seroprevalansı

13. Zor Entübasyon Düşünülen Olgularda Storz DCI Videolaringoskop Ve Truview EVO2 Videolaringoskopun Entübasyon Koşulları Ve Hemodinami Yönünden Karşılaştırılması

23. Radikal Nefrektomili Bir Hastada Kemik Sintigrafisinde Nefrektomi Alanında Yumuşak Doku Tutulumu

Olgu Sunumu

14. Geç Dönem Solar Makülopatili Bir Olgu

15. Posttravmatik apandisit; gerçek mi söylenti mi?

16. Yenidoğan Kabızlığında Unutulmaması Gereken Bir Tablo; Hirschprung Hastalığı

17. Behçet Hastalığı ile İlişkili Piyoderma Gangrenosum; Bir Olgu Sunumu

Editöre Mektup

19. Konjenital Vertikal Talus: Bir Olgu Sunumu

20. Nadir Görülen Bir Olgu: Künt Travmaya Bağlı Koledok Kist Rüptürü

21. Spontan tromboze olan rüptüre aort anevrizması

Collection

25. Anal kanal duplikasyonu: Vaka sunumu ve literatüre genel bakış