Cilt: 2 - Sayı: 3

Yıl: 2013

Research Article

2. Akut Miyokard İnfarktüsünde Karvedilol ve Metoprolol’ün Okside LDL ve Paraoksonaz-1 Aktivitesine Erken Dönem Etkisi

3. Koroner yavaş akım olan hastalarda pentraksin-3 düzeyi artmıştır

4. Çocuklarda humerus lateral kondil kırığı tedavi sonuçları

5. Kronik hipertansif olgularda, perioperatif deksmedetomidin kullanımının stres yanıt ve hemodinami üzerine etkileri

8. Mitral Kapak Replasmanı ile Beraber Unipolar Radyofrekans Ablasyonun Atriyal Fibrilasyon Üzerine Etkisi

10. Anjiyografi yapılan hastalarda hepatit B, hepatit C ve HIV seroprevalansı

12. Pons gliomlu çocuk hastada ifosfamide bağlı gelişen hemorajik sistitin tedavisi

16. Bilateral Alt Ekstremite Uzuv Kaybı Olan Geriatrik Hastada Spinal Anestezi: 2 Olgu Sunumu

Olgu Sunumu

11. Levotiroksin Sodyum İntoksikasyonu: Olgu Sunumu

13. Glutarik asidüri tip 1 nedeniyle izlenen bir olguda gelişen serabral venöz tromboz

15. Hipertrigliseridemi sonucu oluşan nekrotizan pankreatit olgusunda diyabet gelişimi

17. Renal Kolik İle Giden İlginç Bir Aktinomikoz Olgusu

Editöre Mektup

1. Skrotal Kaposi sarkomu: Bir Olgu Sunumu

18. Pegile İnterferon alfa/ribavirin tedaviyle gelişen sensorinöral tipte işitme kaybı

19. Venöz tromboz alakalı karın ağrısı

20. Larenks kanserinin nadir metastaz yeri: böbrek metastazı saptanan bir olgu sunumu

Collection

21. Kansere Bağlı Ağrı ve Tedavisi

24. Katarakt cerrahisinde sedasyonun yeri