Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

LEGITIMACY OF THE BUILDINGS AT SETTLEMENTS THAT HAVE BEEN TR ANSFORMED FROM THE VILLAGE TO THE NEIGHBORHOOD VIA CODE NO. 6360

Yıl 2020, Cilt: 78 Sayı: 2, 37 - 75, 15.07.2020
https://doi.org/10.30915/abd.769310

Öz

In recent years, various arrangements have been made in the form of amnesty for many areas of our country. In statutory regulation, with the Code No. 6360, an amnesty arrangement about the structures in the settlements that have been transformed from the village to the neighborhood has been regulated.
However, it was observed that this arrangement was not discussed in the public or relevant areas. In practice, it is understood that the persons who have structures in these areas, as well as the administrative authorities and the courts, have not examined the amnesty conditions adequately. As a matter of the fact, the lawmaker has made many conditions to benefit from this amnesty by intentionally or unintentionally. However, it is observed that the practitioners take into account three of these conditions, and the judiciary verdict while considering these three conditions.
This study examines the conditions of the make legitimacy of the buildings concept which is regulated by Code No. 6360.

Kaynakça

 • Cenkeri, Elif: “Uluslararası Düzeyde Yasa Çakışmaları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, Özel Sayı, 2010, (Basım Yılı: 2012).
 • Çankaya, Hüseyin; Karasüleymanoğlu, Sultan; Uludağ, Volkan; Demircioğlu, Demir (Yayına Haz.): TMMOB Şehir Plâncıları Odası 27. Dönem Çalışma Raporu, TMMOB Şehir Plâncıları Odası Yayınları, Ankara, 2014.
 • Çapar, Selim; Demir, Recep: “Türkiye’de Büyükşehir Yapılanması ve 6360 sayılı Kanun’a Uygulayıcıların Bakışı”, Türk İdare Dergisi, Sayı 484, Haziran 2017.
 • Çolak, Nusret İlker: Anayasa Mahkemesi Kararlarında İmar Hukukunun Temel İlkeleri, XII Levha Yayınları, İstanbul, 2011.
 • Demirkaya, Yüksel; Koç, Mesut: “6360 Sayılı Kanun İle Birlikte Mahalleye Dönüşen Köylerde Değişimin Katılım Açısından Muhtarlığa Etkisi: Menteşe ve Seydikemer İlçeleri Üzerinden Bir Değerlendirme”, Strategic Public Management Journal, Volume 3, Issue 6, 2017.
 • “İmar Hukuku Seminer Notları”: http://www.bahum.gov.tr/etkinlikler/seminerler/sunumlar/imarHukukuSeminer.pdf, erişim tarihi 14.11.2009.
 • Karaman, Tayfun: “Forumlar Dizisi–Bütünşehir Yasası Hakkındaki Forum Konuşması”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 48, Mart 2013.
 • Öğdül, Hürriyet: “Kırsal Mekân Politikalarında Yeni Dönem”, Mimarlık Dergisi, Sayı 371, Mayıs–Haziran 2013, http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=385&RecID=3153, erişim tarihi 21.01.2019.
 • Ökmen, Mustafa; Çağatay, Uluç; Uçar, Ahmet; Arslan, Recep: “Köylerin Mahalleye Dönüşüm Kararının Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Manisa Büyükşehir Belediyesi Örneği”, Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri (13. Kamu Yönetimi Forumu) Kongresi Bildiriler Kitabı, Selçuk Ünv. Yay., Konya, 2016.
 • Özden, Pelin Pınar: “Forumlar Dizisi–Bütünşehir Yasası Hakkındaki Forum Konuşması”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 48, Mart 2013.
 • Özdemir, Selman: “İmar Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme”, Mahallî İdareler Dergisi, Sayı 69, Eylül 2018.
 • Özkaya Özlüer, Ilgın: “İmar Barışı Düzenlemesine Hukukî Bir Yaklaşım”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, Yıl 2018.
 • Tekeli, İlhan: “50 Yılda Neler Değiştir? (Türkiye İçin Bir Kentleşme Kuramı ve Kavramlarının İrdelenmesi)”, https://www.academia.edu/40840511/50_Y%C4%B1lda_Neler_De%C4%9Fi%C5%9Fti_T%C3%BCrkiye_%C4%B0%C3%A7in_Bir_Kentle%C5%9Fme_Kuram%C4%B1_ve_Kavramlar%C4%B1n_%C4%B0rdelenmesi_?fs=aw-1012395943, erişim tarihi 07.11.2019.
 • Tüdeş, Türkay; Akyol, Nihat: “Türkiye’de İmar Plânlama Mevzuatı ve Uygulaması”, XIV. İskân ve Şehircilik Haftası Konferansları (29-30 Mayıs 1986 Trabzon) – İmar Plânlama Mevzuatı ve Uygulaması, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İskân ve Şehircilik Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1987.
 • Usta, Sefa; Akman, Elvettin; Kocaoğlu, Mustafa: “6360 Sayılı Kanun’un Büyükşehir Belediye Sistemine Etkileri: Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği”, TESAM Akademi Dergisi, Nisan 2018, Yerel Yönetimler Özel Sayısı.
 • Yaman, Sadettin: Açıklamalı İçtihatlı ve Uygulamalı İmar Kanunu ve İlgili Mevzuat, Cilt 1, Mahallî İdareler Derneği Yayınları, Ankara, 2004.
 • Yılmaz, Mustafa: “Medeniyet Tarihi Kadar Eski, Hukuk Dalı Olarak Yeni Bir Olgu: İmar”, Elektronik – Akademi Dergisi, Mart 2004, Sayı: 25, http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=MEDEN%C4%B0YET%20 TAR%C4%B0H%C4%B0%20KADAR%20ESK%C4%B0,%20HUKUK%20DALI%20OLARAK%20YEN%C4%B0%20B%C4%B0R%20OLGU:%20%C4%B0MAR&kimlik=1078317-234&url=makaleler/myilmaz-1.htm, erişim tarihi 20.11.2009.
 • Zapata, Tan Tahsin: Medenî Hukuk, Savaş Yayınevi, Ankara, 2005.
 • Zevkliler, Aydın: Medenî Hukuk; Giriş ve Başlangıç Hükümleri – Kişiler Hukuku – Aile Hukuku, Savaş Yayınları, Ankara, 1995.
 • 08.10.2012 tarih ve 4099 sayılı Başbakanlık (Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü) yazısı eki “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, https://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0690.pdf, erişim tarihi 31.01.2019.
 • Danıştay 14 üncü Dairesi’nin 09.05.2017 tarih ve E: 2015/11023, K: 2017/3128 sayılı kararı.
 • Danıştay 14 üncü Dairesi’nin 27.04.2016 tarih ve E: 2014/3557, K: 2016/3409 sayılı kararı.
 • Danıştay 14 üncü Dairesi’nin 16.09.2015 tarih ve E: 2015/1070, K: 2015/6547 sayılı kararı.
 • Konya Bölge İdare Mahkemesi 2’nci İdarî Dava Dairesi’nin 30.05.2019 tarih ve E: 2018/2048, K: 2019/1166 sayılı kararı.
 • Konya Bölge İdare Mahkemesi 2’nci İdarî Dava Dairesi’nin 26.09.2019 tarih ve E: 2019/349, K: 2019/1585 sayılı kararı.
 • İstanbul 3 üncü İdare Mahkemesi’nin 30.06.2015 tarih ve E: 2014/678, K: 2015/1396 sayılı kararı.
 • İzmir 4 üncü İdare Mahkemesi’nin 03.01.2014 tarih ve E: 2013/162, K: 2014/6 sayılı kararı.
 • Konya 2 nci İdare Mahkemesi’nin 10.01.2018 tarih ve E: 2016/684, K: 2018/46 sayılı kararı.

6360 Sayılı Kanun Kapsamında Köyden Mahalleye Dönüşen Alanlardaki Yapıların Ruhsatlandırılmış Sayılması

Yıl 2020, Cilt: 78 Sayı: 2, 37 - 75, 15.07.2020
https://doi.org/10.30915/abd.769310

Öz

Son yıllarda ülkemizde pek çok alanda “af” niteliğinde muhtelif düzenlemelere yer verilmiştir. 6360 sayılı Kanun ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki yapılar hakkında da, bu Kanun’la af niteliğinde bir düzenleme getirilmiştir. Ancak bu af niteliğindeki düzenlemenin gerek kamuoyunda gerekse ilgili çevrelerde tartışılmadığı gözlenmiştir.
Uygulamada ise, hem bu alanlarda yapısı bulunan kişilerin, hem idarî uygulayıcıların, hem de mahkemelerin af niteliğindeki bu düzenlemenin “af şartlarını” yeterince incelemedikleri anlaşılmaktadır. Nitekim “bilerek veya bilmeyerek” bu aftan faydalanmak için kanun koyucu pek çok şart koymuştur. Ancak uygulayıcıların bu şartların genellikle üçünü göz önüne alarak işlemler tesis ettikleri; yargının da genellikle bu üç şart üzerinden kararlar verdiği görülmektedir.
Bu çalışmada; 6360 sayılı Kanun’la getirilen “ruhsatlandırılmış sayılma” müessesesinin şartları incelenmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Cenkeri, Elif: “Uluslararası Düzeyde Yasa Çakışmaları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, Özel Sayı, 2010, (Basım Yılı: 2012).
 • Çankaya, Hüseyin; Karasüleymanoğlu, Sultan; Uludağ, Volkan; Demircioğlu, Demir (Yayına Haz.): TMMOB Şehir Plâncıları Odası 27. Dönem Çalışma Raporu, TMMOB Şehir Plâncıları Odası Yayınları, Ankara, 2014.
 • Çapar, Selim; Demir, Recep: “Türkiye’de Büyükşehir Yapılanması ve 6360 sayılı Kanun’a Uygulayıcıların Bakışı”, Türk İdare Dergisi, Sayı 484, Haziran 2017.
 • Çolak, Nusret İlker: Anayasa Mahkemesi Kararlarında İmar Hukukunun Temel İlkeleri, XII Levha Yayınları, İstanbul, 2011.
 • Demirkaya, Yüksel; Koç, Mesut: “6360 Sayılı Kanun İle Birlikte Mahalleye Dönüşen Köylerde Değişimin Katılım Açısından Muhtarlığa Etkisi: Menteşe ve Seydikemer İlçeleri Üzerinden Bir Değerlendirme”, Strategic Public Management Journal, Volume 3, Issue 6, 2017.
 • “İmar Hukuku Seminer Notları”: http://www.bahum.gov.tr/etkinlikler/seminerler/sunumlar/imarHukukuSeminer.pdf, erişim tarihi 14.11.2009.
 • Karaman, Tayfun: “Forumlar Dizisi–Bütünşehir Yasası Hakkındaki Forum Konuşması”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 48, Mart 2013.
 • Öğdül, Hürriyet: “Kırsal Mekân Politikalarında Yeni Dönem”, Mimarlık Dergisi, Sayı 371, Mayıs–Haziran 2013, http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=385&RecID=3153, erişim tarihi 21.01.2019.
 • Ökmen, Mustafa; Çağatay, Uluç; Uçar, Ahmet; Arslan, Recep: “Köylerin Mahalleye Dönüşüm Kararının Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Manisa Büyükşehir Belediyesi Örneği”, Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri (13. Kamu Yönetimi Forumu) Kongresi Bildiriler Kitabı, Selçuk Ünv. Yay., Konya, 2016.
 • Özden, Pelin Pınar: “Forumlar Dizisi–Bütünşehir Yasası Hakkındaki Forum Konuşması”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 48, Mart 2013.
 • Özdemir, Selman: “İmar Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme”, Mahallî İdareler Dergisi, Sayı 69, Eylül 2018.
 • Özkaya Özlüer, Ilgın: “İmar Barışı Düzenlemesine Hukukî Bir Yaklaşım”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, Yıl 2018.
 • Tekeli, İlhan: “50 Yılda Neler Değiştir? (Türkiye İçin Bir Kentleşme Kuramı ve Kavramlarının İrdelenmesi)”, https://www.academia.edu/40840511/50_Y%C4%B1lda_Neler_De%C4%9Fi%C5%9Fti_T%C3%BCrkiye_%C4%B0%C3%A7in_Bir_Kentle%C5%9Fme_Kuram%C4%B1_ve_Kavramlar%C4%B1n_%C4%B0rdelenmesi_?fs=aw-1012395943, erişim tarihi 07.11.2019.
 • Tüdeş, Türkay; Akyol, Nihat: “Türkiye’de İmar Plânlama Mevzuatı ve Uygulaması”, XIV. İskân ve Şehircilik Haftası Konferansları (29-30 Mayıs 1986 Trabzon) – İmar Plânlama Mevzuatı ve Uygulaması, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İskân ve Şehircilik Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1987.
 • Usta, Sefa; Akman, Elvettin; Kocaoğlu, Mustafa: “6360 Sayılı Kanun’un Büyükşehir Belediye Sistemine Etkileri: Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği”, TESAM Akademi Dergisi, Nisan 2018, Yerel Yönetimler Özel Sayısı.
 • Yaman, Sadettin: Açıklamalı İçtihatlı ve Uygulamalı İmar Kanunu ve İlgili Mevzuat, Cilt 1, Mahallî İdareler Derneği Yayınları, Ankara, 2004.
 • Yılmaz, Mustafa: “Medeniyet Tarihi Kadar Eski, Hukuk Dalı Olarak Yeni Bir Olgu: İmar”, Elektronik – Akademi Dergisi, Mart 2004, Sayı: 25, http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=MEDEN%C4%B0YET%20 TAR%C4%B0H%C4%B0%20KADAR%20ESK%C4%B0,%20HUKUK%20DALI%20OLARAK%20YEN%C4%B0%20B%C4%B0R%20OLGU:%20%C4%B0MAR&kimlik=1078317-234&url=makaleler/myilmaz-1.htm, erişim tarihi 20.11.2009.
 • Zapata, Tan Tahsin: Medenî Hukuk, Savaş Yayınevi, Ankara, 2005.
 • Zevkliler, Aydın: Medenî Hukuk; Giriş ve Başlangıç Hükümleri – Kişiler Hukuku – Aile Hukuku, Savaş Yayınları, Ankara, 1995.
 • 08.10.2012 tarih ve 4099 sayılı Başbakanlık (Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü) yazısı eki “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, https://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0690.pdf, erişim tarihi 31.01.2019.
 • Danıştay 14 üncü Dairesi’nin 09.05.2017 tarih ve E: 2015/11023, K: 2017/3128 sayılı kararı.
 • Danıştay 14 üncü Dairesi’nin 27.04.2016 tarih ve E: 2014/3557, K: 2016/3409 sayılı kararı.
 • Danıştay 14 üncü Dairesi’nin 16.09.2015 tarih ve E: 2015/1070, K: 2015/6547 sayılı kararı.
 • Konya Bölge İdare Mahkemesi 2’nci İdarî Dava Dairesi’nin 30.05.2019 tarih ve E: 2018/2048, K: 2019/1166 sayılı kararı.
 • Konya Bölge İdare Mahkemesi 2’nci İdarî Dava Dairesi’nin 26.09.2019 tarih ve E: 2019/349, K: 2019/1585 sayılı kararı.
 • İstanbul 3 üncü İdare Mahkemesi’nin 30.06.2015 tarih ve E: 2014/678, K: 2015/1396 sayılı kararı.
 • İzmir 4 üncü İdare Mahkemesi’nin 03.01.2014 tarih ve E: 2013/162, K: 2014/6 sayılı kararı.
 • Konya 2 nci İdare Mahkemesi’nin 10.01.2018 tarih ve E: 2016/684, K: 2018/46 sayılı kararı.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Selman Özdemir 0000-0002-2513-6073

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 78 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Özdemir, Selman. “6360 Sayılı Kanun Kapsamında Köyden Mahalleye Dönüşen Alanlardaki Yapıların Ruhsatlandırılmış Sayılması”. Ankara Barosu Dergisi 78, sy. 2 (Temmuz 2020): 37-75. https://doi.org/10.30915/abd.769310.