Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

OBLIGATIONS OF THE SURGEON IN CONTR ACTS ESTABLISHED FOR AESTHETIC INTERVENTIONS

Yıl 2020, Cilt: 78 Sayı: 2, 101 - 133, 15.07.2020
https://doi.org/10.30915/abd.769360

Öz

One of the new types of interventions that arise as a result of development and change in medical science is aesthetic interventions. Aesthetic interventions are one of the rare cases where the physician intervenes even though there is no medical indication. Although medical intervention must be based on a medical indication as a rule in order to be lawful, at the present time social or psychological indication situations can also be accepted as sufficient for the lawful of the intervention. The absence of a medical indication and the acceptance of the relationship between the patient and the physician in practice as a result guaranteed work contract distinguishes
aesthetic interventions from other medical interventions. These situations, which make heavier the responsibility of the physician, also extend the scope of illumination. In this context, the obligation of illumination, which seems to be a burden to the physician, becomes an important issue.

Kaynakça

 • AGICH, G J/SIEMIONOW, M.: “Until They have Faces: The Ethics of Facial Allograft Transplantation”, Journal of Medical Ethics, C.31, S.12, 2005, s.707-709.
 • AKKURT, Sinan Sami: “Türk Özel Hukukunda İş Sözleşmesi ile Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Başlıca Yükümlülükler ve Anılan Sözleşmelerin Ayırt Edilmesi”, Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi Dergisi, C.10, S.2, 2008, s.13-64.
 • ARAL, Fahrettin/AYRANCI, Hasan: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 11.Baskı, Ankara, 2015.
 • ARINCI, Atilla/USTA, Sevgi: “Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumlulukları ve Eser Sözleşmesi”, Turkish Journal of Plastıc Surgery, C.25, S.2, 2017, s.84-93.
 • AŞÇIOĞLU, Çetin: Tıbbi Yardım ve El Atmalardan Doğan Sorumluluk, Ankara, 1993.
 • ATABEK, Reşat/SEZEN, Merih: “Hekimin Mes’uliyeti”, İstanbul Barosu Dergisi, C.28, İstanbul, 1954, s.135-165.
 • ATEŞ, Gül: “Diş Hekimlerinin Sır Saklama Yükümlülüğü”, I. Diş Hekimliği Hukuku Sempozyumu, Ankara, 2014, 413-428.
 • AYAN, Mehmet: Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk, Ankara, 1991.
 • AYDIN, Murat: “Tıbbi Müdahalelerde Mahremiyet ve Ceza Sorumluluğu”, I. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi, İstanbul, 2016, 109-120.
 • BELGESAY, Mustafa Reşit: “Doktorun Hukuki Borçları”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.11, S.3-4, 1945, s.108-127.
 • ÇİLİNGİROĞLU, Cüneyt: Tıbbi Müdahaleye Rıza, İstanbul, 1993.
 • DOĞRAMACI, Yakup Gökhan: “Yargıtay Kararlarında Estetik Cerrahi”, II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildirileri Kitabı, Ed.Hakan Hakeri/Cahid Doğan, Ankara, 2018, s.265-293.
 • DÖNMEZER Sulhi/ERMAN Sahir: Nazari ve Tatbiki Ceza HukukuGenel Kısım, C.II, 11.Baskı, İstanbul, 1997.
 • EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2014, Ankara.
 • ERSOY, Nermin/ÖZCAN ŞENSES, Müeser/AYDIN ER, Rahime: “Acil Tıp’ta Aydınlatılmış Onam”, Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi, C.16, S.1, 2010, s.1-8.
 • GEMİCİ, Hatice Betül/GÖKSOY, Özlem Evrim/DOĞAN, Ahmet/DOĞAN, Murat/ARICA, Vefik: “Çocuklarda Aydınlatılmış Onamda Güncel Yaklaşımlar”, Journal of Clinical and Experimental Investigations, C.5, S.3, 2014, s.496-503.
 • GÖKCAN, Hasan Tahsin: Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, 2.Baskı, Ankara, 2014.
 • GÖKCAN, Hasan Tahsin: “Etik ve Hukuk İlişkisi Bağlamında Estetik Tıbbi Müdahaleler ve Cezai Sorumluluk”, Terazi Hukuk Dergisi, C.9, S.93, 2014, s.119-131.
 • HAKERİ, Hakan: “Diş Hekimlerinin Yasal Sorumlulukları”, Ankara Barosu Sağlık Hukuku Digestası, Y.1, S.1, s.19-28.
 • HAKERİ, Hakan: Tıp Hukuku, 16.Baskı, Ankara, 2019.
 • KAYA, Mine: “Estetik Müdahalelerde Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğünün Kapsamı”, Terazi Hukuk Dergisi, C.11,S.117, 2016, s.23-37.
 • KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2019.
 • KORKMAZ, Yakup: “Tıbbi Konsültasyon ve Kusurun Paylaştırılması Sorunu”, TBB Dergisi, S.140, 2019, s.239-302.
 • KÖK, Ahmet Nezih/ÇANKAYA, Hasan: “Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Tıbbi, Etik ve Hukuki Sorunlar”, Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, C.11, S.3, 2003, s.199-203.
 • KÖK, Ahmet Nezih: “Tıbbi Kötü Uygulama ve Yüksek Sağlık Şurası”, Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara, 2008, s.385-394.
 • MAVROFOU, Anna/GIANNOUKAS, Athanasios/MICHALODİMİTRAKİS, Emmanuel: “Medical Litigation in Cosmetic Plastic Surgery”, Medicine and Law, 2004, s.479-488.
 • MEMİŞ, Yusuf: “Yargıtay Kararları Işığı Altında Estetik Ameliyatlardan Doğan Hukuki Sorumluluk”, Terazi Hukuk Dergisi, C.11, S.119, 2016, s.174-222.
 • NEJADSARVARI, Nasrin/EBRAHIMI, Ali: “Different Aspects of Informed Consent in Aesthetic Surgeries”, World Journel of Plastıc Surgery, C.3, S.2, 2014, s.81-86.
 • ORAL, Tuğçe: “Hekimin Aydınlatma ve Hastanın Rızasını Alma Yükümü”, Ankara Barosu Dergisi, S.2, 2011, s.185-210.
 • OZANOĞLU, Hasan Seçkin: “Hekimlerin Hastalarını Aydınlatma Yükümlülüğü”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.52, S.3, 2003, s.55-77.
 • ÖZASLAN, Abdi: “Aydınlatılmış Onam”, Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi, Sempozyum Dizisi, No.48, s.43-54.
 • ÖZAY, Merter: Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Ankara, 2006.
 • ÖZER, Çağlar: “Türk Hukukunda Estetik Cerrah ile Hasta Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği”, Ankara Barosu II. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara, 2009, s.241-252.
 • PETEK, Hasan: “Güzelleştirme Amaçlı Estetik Ameliyatlardan Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.8, S.1, 2006, s.177-240.
 • SEROZAN, Rona: Borçlar Hukuku Özel Bölüm, 4.Baskı, İstanbul, 2019.
 • SÜTLAŞ, Mustafa: Hasta ve Hasta Yakını Hakları, İstanbul, 2000.
 • TACİR, Hamide: Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı, İstanbul, 2011.
 • TEMEL, Erhan: “Alman Hukukunda Estetik Cerrah ile Hasta Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği”, Ankara Barosu II. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara,2009, s.223-241.
 • TEVİN, Aslıhan/ÇINARLI, Serkan/ÇELİK, Selçuk Sinan: “Estetik Amaçlı Plastik Cerrahi Uygulamalarında Endikasyon Sorunu”, Adli Bilişimciler Derneği III. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi, Ankara, 2016, s.325-331.
 • UYSAL, Ata: “İnsan Mimarlık ve Mühendisliği: Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi”, https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_1695.htm, E.T.08.12.2019.
 • YAVUZ, Cevdet: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul, 2014.
 • YENERER ÇAKMUT, Özlem: Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi, İstanbul, 2003.
 • YÜCEL, Özge: “Sağlık ve Tıp Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar ve Özneler”, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları, Ed. Özge Yücel/Gürkan Sert, Ankara, 2018, s.23-45.
 • YÜCEL, Özge: “Medeni Hukuk Bakış Açısıyla Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu”, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları, Ed. Özge YÜCEL/Gürkan SERT, Ankara, 2018, s.193-233.

Estetik Müdahaleler İçin Kurulan Sözleşmelerde Cerrahın Yükümlülükleri

Yıl 2020, Cilt: 78 Sayı: 2, 101 - 133, 15.07.2020
https://doi.org/10.30915/abd.769360

Öz

Tıp bilimindeki gelişim ve değişim sonucu ortaya çıkan yeni müdahale türlerinden biri de estetik müdahalelerdir. Estetik müdahaleler hekimin tıbbi bir endikasyon olmadığı halde müdahalede bulunduğu nadir durumlardandır. Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olması için kural olarak tıbbi bir endikasyona dayanması gerekse de; günümüzde sosyal ya da psikolojik endikasyon durumları da müdahalenin hukuka uygunluğu için yeterli kabul edilebilmektedir. Tıbbi bir endikasyon bulunmaması ve uygulamada hasta ve hekim arasındaki ilişkinin sonuç garantili eser sözleşmesi olarak kabul edilmesi, estetik müdahaleleri diğer tıbbi müdahalelerden ayırmaktadır.
Hekimin sorumluluğunu ağırlaştıran bu durumlar aydınlatmanın kapsamını da genişletmektedir. Bu bağlamda hekime külfet gibi görünen aydınlatma yükümlülüğü önem taşıyan bir mesele haline gelmektedir

Kaynakça

 • AGICH, G J/SIEMIONOW, M.: “Until They have Faces: The Ethics of Facial Allograft Transplantation”, Journal of Medical Ethics, C.31, S.12, 2005, s.707-709.
 • AKKURT, Sinan Sami: “Türk Özel Hukukunda İş Sözleşmesi ile Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Başlıca Yükümlülükler ve Anılan Sözleşmelerin Ayırt Edilmesi”, Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi Dergisi, C.10, S.2, 2008, s.13-64.
 • ARAL, Fahrettin/AYRANCI, Hasan: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 11.Baskı, Ankara, 2015.
 • ARINCI, Atilla/USTA, Sevgi: “Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumlulukları ve Eser Sözleşmesi”, Turkish Journal of Plastıc Surgery, C.25, S.2, 2017, s.84-93.
 • AŞÇIOĞLU, Çetin: Tıbbi Yardım ve El Atmalardan Doğan Sorumluluk, Ankara, 1993.
 • ATABEK, Reşat/SEZEN, Merih: “Hekimin Mes’uliyeti”, İstanbul Barosu Dergisi, C.28, İstanbul, 1954, s.135-165.
 • ATEŞ, Gül: “Diş Hekimlerinin Sır Saklama Yükümlülüğü”, I. Diş Hekimliği Hukuku Sempozyumu, Ankara, 2014, 413-428.
 • AYAN, Mehmet: Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk, Ankara, 1991.
 • AYDIN, Murat: “Tıbbi Müdahalelerde Mahremiyet ve Ceza Sorumluluğu”, I. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi, İstanbul, 2016, 109-120.
 • BELGESAY, Mustafa Reşit: “Doktorun Hukuki Borçları”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.11, S.3-4, 1945, s.108-127.
 • ÇİLİNGİROĞLU, Cüneyt: Tıbbi Müdahaleye Rıza, İstanbul, 1993.
 • DOĞRAMACI, Yakup Gökhan: “Yargıtay Kararlarında Estetik Cerrahi”, II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildirileri Kitabı, Ed.Hakan Hakeri/Cahid Doğan, Ankara, 2018, s.265-293.
 • DÖNMEZER Sulhi/ERMAN Sahir: Nazari ve Tatbiki Ceza HukukuGenel Kısım, C.II, 11.Baskı, İstanbul, 1997.
 • EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2014, Ankara.
 • ERSOY, Nermin/ÖZCAN ŞENSES, Müeser/AYDIN ER, Rahime: “Acil Tıp’ta Aydınlatılmış Onam”, Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi, C.16, S.1, 2010, s.1-8.
 • GEMİCİ, Hatice Betül/GÖKSOY, Özlem Evrim/DOĞAN, Ahmet/DOĞAN, Murat/ARICA, Vefik: “Çocuklarda Aydınlatılmış Onamda Güncel Yaklaşımlar”, Journal of Clinical and Experimental Investigations, C.5, S.3, 2014, s.496-503.
 • GÖKCAN, Hasan Tahsin: Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, 2.Baskı, Ankara, 2014.
 • GÖKCAN, Hasan Tahsin: “Etik ve Hukuk İlişkisi Bağlamında Estetik Tıbbi Müdahaleler ve Cezai Sorumluluk”, Terazi Hukuk Dergisi, C.9, S.93, 2014, s.119-131.
 • HAKERİ, Hakan: “Diş Hekimlerinin Yasal Sorumlulukları”, Ankara Barosu Sağlık Hukuku Digestası, Y.1, S.1, s.19-28.
 • HAKERİ, Hakan: Tıp Hukuku, 16.Baskı, Ankara, 2019.
 • KAYA, Mine: “Estetik Müdahalelerde Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğünün Kapsamı”, Terazi Hukuk Dergisi, C.11,S.117, 2016, s.23-37.
 • KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2019.
 • KORKMAZ, Yakup: “Tıbbi Konsültasyon ve Kusurun Paylaştırılması Sorunu”, TBB Dergisi, S.140, 2019, s.239-302.
 • KÖK, Ahmet Nezih/ÇANKAYA, Hasan: “Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Tıbbi, Etik ve Hukuki Sorunlar”, Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, C.11, S.3, 2003, s.199-203.
 • KÖK, Ahmet Nezih: “Tıbbi Kötü Uygulama ve Yüksek Sağlık Şurası”, Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara, 2008, s.385-394.
 • MAVROFOU, Anna/GIANNOUKAS, Athanasios/MICHALODİMİTRAKİS, Emmanuel: “Medical Litigation in Cosmetic Plastic Surgery”, Medicine and Law, 2004, s.479-488.
 • MEMİŞ, Yusuf: “Yargıtay Kararları Işığı Altında Estetik Ameliyatlardan Doğan Hukuki Sorumluluk”, Terazi Hukuk Dergisi, C.11, S.119, 2016, s.174-222.
 • NEJADSARVARI, Nasrin/EBRAHIMI, Ali: “Different Aspects of Informed Consent in Aesthetic Surgeries”, World Journel of Plastıc Surgery, C.3, S.2, 2014, s.81-86.
 • ORAL, Tuğçe: “Hekimin Aydınlatma ve Hastanın Rızasını Alma Yükümü”, Ankara Barosu Dergisi, S.2, 2011, s.185-210.
 • OZANOĞLU, Hasan Seçkin: “Hekimlerin Hastalarını Aydınlatma Yükümlülüğü”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.52, S.3, 2003, s.55-77.
 • ÖZASLAN, Abdi: “Aydınlatılmış Onam”, Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi, Sempozyum Dizisi, No.48, s.43-54.
 • ÖZAY, Merter: Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Ankara, 2006.
 • ÖZER, Çağlar: “Türk Hukukunda Estetik Cerrah ile Hasta Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği”, Ankara Barosu II. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara, 2009, s.241-252.
 • PETEK, Hasan: “Güzelleştirme Amaçlı Estetik Ameliyatlardan Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.8, S.1, 2006, s.177-240.
 • SEROZAN, Rona: Borçlar Hukuku Özel Bölüm, 4.Baskı, İstanbul, 2019.
 • SÜTLAŞ, Mustafa: Hasta ve Hasta Yakını Hakları, İstanbul, 2000.
 • TACİR, Hamide: Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı, İstanbul, 2011.
 • TEMEL, Erhan: “Alman Hukukunda Estetik Cerrah ile Hasta Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği”, Ankara Barosu II. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara,2009, s.223-241.
 • TEVİN, Aslıhan/ÇINARLI, Serkan/ÇELİK, Selçuk Sinan: “Estetik Amaçlı Plastik Cerrahi Uygulamalarında Endikasyon Sorunu”, Adli Bilişimciler Derneği III. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi, Ankara, 2016, s.325-331.
 • UYSAL, Ata: “İnsan Mimarlık ve Mühendisliği: Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi”, https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_1695.htm, E.T.08.12.2019.
 • YAVUZ, Cevdet: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul, 2014.
 • YENERER ÇAKMUT, Özlem: Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi, İstanbul, 2003.
 • YÜCEL, Özge: “Sağlık ve Tıp Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar ve Özneler”, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları, Ed. Özge Yücel/Gürkan Sert, Ankara, 2018, s.23-45.
 • YÜCEL, Özge: “Medeni Hukuk Bakış Açısıyla Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu”, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları, Ed. Özge YÜCEL/Gürkan SERT, Ankara, 2018, s.193-233.
Toplam 44 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Munise Kurt Bu kişi benim 0000-0001-8603-6626

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 78 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Kurt, Munise. “Estetik Müdahaleler İçin Kurulan Sözleşmelerde Cerrahın Yükümlülükleri”. Ankara Barosu Dergisi 78, sy. 2 (Temmuz 2020): 101-33. https://doi.org/10.30915/abd.769360.