Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRK TİCARET HUKUKU KAPSAMINDA ŞİRKET BÖLÜNMELERİNDE ALACAKLILARIN KORUNMASI

Yıl 2021, Cilt 79, Sayı 4, 1 - 62, 30.10.2021
https://doi.org/10.30915/abd.1090709

Öz

Günümüzde ticaret şirketlerinin çeşitli nedenler ile yeniden yapılandırma yöntemlerini tercih ettikleri görülmektedir. Bu yeniden yapılandırma yöntemlerinden biri de bölünmedir. Şirketler, kurguladıkları yapılanma sürecine göre bölünerek farklı şirket yapılanmaları oluşturmakta veya yeni şirketler kurmaktadır. Bölünme sürecinde, şirketlerin yapılarının değişmesi veya eski şirketlerin tamamen ortadan kalkarak yeni şirketlerin kurulması, bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları açısından hak kayıplarına sebebiyet vermektedir. Kanun koyucu, bölünmeye katılan şirketlerin alacaklılarının korunmasına ilişkin alacaklıların korunması müessesesini düzenlemiştir. Alacaklıların korunması, bölünme işleminde hiçbir söz hakkı olmayan alacaklıların menfaatlerinin korunması ve alacaklılar ile bölünmeye katılan şirketler arasındaki dengenin hukuk düzeni içinde korunması açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda çalışmamızda, bölünmede alacaklıların korunmasına ilişkin hukuki koruma yöntemlerinin bölünmenin temel ilkeleri ile ticaret hukuku açısından yeterli korumayı sağlayıp sağlamadığı incelenmiştir.

Kaynakça

 • ANDREAS, Binder, Der Schutz der Gläubiger von Aktiengesellschaften bei Spaltung und Vermögensübertragung, 2005.
 • AKKAŞOĞLU, Şeyma, Şirketlerde Birleşme, Bölünme veya Tür Değiştirmenin İş Sözleşmelerine Etkisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017.
 • ALP, Mustafa, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Bölünme, Birleşme ve Tür Değiştirmenin İş İlişkilerine Etkisi”, Çalışma ve Toplum, Y.2012, S.1, ss.51-74.
 • ALTAŞ, Soner, Anonim Şirketler, 10. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2021.
 • AYDOS, O. Sadık, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, 2019.
 • AYHAN, Rıza, ÇAĞLAR Hayrettin ve ÖZDAMAR, Mehmet, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Yetkin Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2021.
 • BAHTİYAR, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, 13. Baskı, İstanbul, 2019.
 • CANBOLAT Talat ve SARIKAYA Sinan, Ticaret Şirketlerinin Yapı Değişikliklerinde İş İlişkilerinin Geçmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı, Proje Çalışması, İstanbul.
 • ÇOŞTAN, Hülya, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hükümlerine Göre Anonim Şirketin Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Yoluyla Yeniden Yapılanmasında Alacaklının Korunması, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2009.
 • ÇOŞTAN, Hülya, “Bölünmeye Katılan Şirketlerin Müteselsil Sorumluluklarının Sınırlandırılması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.18, S.2, 2012.
 • ÇEBİ, Hakan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Ortaklıkların Bölünmesi, On İki Levha Yayıncılık, 2010.
 • DEMİR, Koray, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Şirketlerin Bölünmesi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2017.
 • ERDEM, H. Ercüment, “Anonim Ortaklıkların Bölünmesinde Alacaklıların Korunması”, Prof. Dr. Seza Reisoğlu Armağanı, 2016, ss. 585-622.
 • ERDEM, H. Ercüment, “Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Yeni Davalar”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2013, S.2, ss.113-138.
 • EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8. Baskı, Beta Yayınevi, 2003.
 • ERİŞ, Gönen, Açıklamalı-İçtihatlı 6335-6552 sayılı Kanunlarla Güncellenmiş TTK Hükümlerine göre Ticari İşletme ve Şirketler, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2014.
 • FANDEL, Stefan, Die Angabepflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 UmwG, 2004.
 • GERÇEK, Adnan, Kamu Alacaklarının Tahsil Hukuku, 6. Baskı, Ekin Basım Yayım Dağıtım, 2020.
 • HELVACI, Mehmet, Anonim Ortaklıkların Bölünmesi, Beta Basım Yayım, 2004.
 • JAENİG, Ronny, Die aktienrechtliche Sonderprüfung, 2005.
 • JABORNEGG, Peter, Handelsgesetzbuch Kommentar, 1997.
 • LUKAS, Handschin, Fusionsgesetz (Fusg), Das Wichtigste In Kürze, 2008.
 • KAĞITÇIOĞLU, Murat, Anonim Şirketlerde Kısmi Bölünme, İstanbul, 2012.
 • KAYALI, Ferna İpekel, Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sermaye Ortaklıklarının Bölünmesi, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2020.
 • KARSLIOĞLU, Hasan, Anonim Şirketlerde Örtülü Kar Dağıtımı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2015.
 • KENDİGELEN, Abuzer, Yeni Türk Ticaret Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, 3. Baskı, İstanbul, 2016.
 • KEŞLİ, Ahmet ve KARAHAN, Sami (Editör), Şirketler Hukuku, Mimoza Yayınları, 2012.
 • KOCAER, Şenol, Şirket Yeniden Yapılandırmaları, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018.
 • KURU, Baki, “Teminat Alacakları İçin İlamsız İcra Takibi Yapılması”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Y.1976, C.3, S.8.
 • KURU, Baki, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, İstanbul, 2018.
 • MAULBETSCH/KLUMPP/ROSE, Umwandlungsgesetz, C.F. Müller, Heidelberger Kommentar, 2009.
 • MÜLAZIMOĞLU, Mehmet, Anonim Şirketler Hukukunda Sermayenin Korunması İlkesi, On İki Levha Yayıncılık, Ankara, 2020.
 • NAZALI, Ersin, Vergisel ve Yeni TTK Yönüyle Anonim ve Limited Şirketlerde Tasfiye, Devir, Birleşme, Bölünme ve Tür Değişimi İşlemleri, 4. Baskı, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları, İstanbul, 2015.
 • ÖZKARACA, Ercüment, “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Şirketlerin Birleşmesi Bölünmesi ve Tür Değiştirmesinin İş Hukukuna Etkileri”, İş Hukukunda Güncel Sorunlar, Y.2012, C.2, ss. 103-172.
 • PFEIFER, Michael, MÜLLER Roland M., in Frank Vischer et al (Hrsg.), Zürcher Kommentar zum Fusionsgesetz, 2. Aufl., Zürich, 2012.
 • POROY, Reha, TEKİNALP, Ünal ve ÇAMOĞLU, Ersin, Ortaklıklar Hukuku II, Güncellenmiş Yeniden Yazılmış 14. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2019.
 • PULAŞLI, Hasan, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi ve Eleştirilen Hükümler”, YÜHDF, C.2, S.1, 2005.
 • PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 7. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2021.
 • TEKİNALP, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Değişiklikler ve İkincil Düzenlemelerle Güncelleştirilmiş 3. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2013.
 • SCHWAB, Simona, Die Unterrichtungspflicht und das Wiederspruchsrecht bei Betriebsübergang nach der neuen Regelung des § 613a BGB, 2003.
 • SORGUNOĞLU, M. Buket, TTK Hükümlerine Göre Ticaret Şirketlerinin Bölünmesinde Alacaklıların Korunması, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013.
 • SÜMER, H. Hadi, Hukuka Giriş Kavramlar ve Kurumlar, Güncellenmiş 4. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2020.
 • SÜZEK, Sarper, “İşyerinin Devri ve Hukuki Sonuçları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2013, C.15, Özel Sayı.
 • USLUEL GÜRBÜZ, Elif Aslı, “Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Ticaret Ortaklıklarının Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmesinde İşlem Denetçisi ve Hukuki Sorumluluğu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Y.2011, C.2, S.27,
 • WANNER, Marianne, Arbeit und Recht, 2020.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hasan KARSLIOĞLU Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3872-9986
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 79, Sayı 4

Kaynak Göster

Chicago Karslıoğlu, H. "TÜRK TİCARET HUKUKU KAPSAMINDA ŞİRKET BÖLÜNMELERİNDE ALACAKLILARIN KORUNMASI". Ankara Barosu Dergisi 79 (2021 ): 1-62