Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TELEKONFERANS YÖNTEMİYLE YAPILAN ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİNDE YAŞANAN PROBLEMLER VE BUNA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yıl 2021, Cilt 79, Sayı 4, 107 - 130, 30.10.2021
https://doi.org/10.30915/abd.1090737

Öz

Arabuluculukta en önemli hususlardan biri iletişim ve taraf menfaatlerini ortaya çıkarmak olduğundan, arabuluculuk görüşmelerinin yüz yüze gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Ancak özellikle korona virüs vakalarının artış gösterdiği dönemlerde, arabuluculuk toplantılarında yüz yüze görüşmenin yanı sıra telekonferans yöntemi de kullanılmaya başlanmıştır. Pandemi döneminde arabuluculuk görüşmelerinin telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilmesinin, hastalığın bulaş riskini azaltması bakımından yararlı sonuçlar doğurduğu bir gerçektir. Telekonferans yönteminin, taraf veya taraf vekillerine zaman ve masraftan tasarruf sağlaması gibi başka yararları da vardır. Telekonferans yöntemi, sağladığı bu yararlara karşın, bir takım teknik ve hukuki problemlerin ortaya çıkmasına da neden olmaktadır. Bu çalışmada telekonferans yöntemiyle yapılan arabuluculuk görüşmelerinin, taraflar ve arabulucu açısından ortaya çıkardığı problemler ve bunlara ilişkin çözüm önerileri incelenecektir.

Kaynakça

 • AKİL, Cenk, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun Kapsamı”, Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C. 1, Yetkin Yayınlar, Ankara 2014, s. 75-135.
 • BAYRAKTAR, Muratcan, “Alman ve Türk Hukuk Sistemlerinde Arabuluculuk Düzenlemelerine Genel Bakış”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 89; S. 2015/4, s. 151-171.
 • BUDAK, Ali Cem, “Ticari Davalarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk”, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, C. 15; S. 42, 2019/1, s. 25-40.
 • BULUR, Alper, “6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Uygulaması”, Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C. 1, Yetkin Yayınları, Ankara 2015, s. 499-514.
 • Dünyada Arabuluculuk Uygulamaları Konferansı (Mediation Practices Around The World Conference), TBB Yayınları, Ankara 2011, s. 17-68.
 • ENER, Mustafa Alper, “Singapur Konvansiyonu: Arabuluculuk Anlaşmaların Newyork Konvansiyonu”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXIII, S. 4, Ankara 2019.
 • ERİŞİR, Evrim, “Arabuluculuk Müessesinin Anayasa’ya Uygunluğuna ve Devlet Yargısına Nazaran Öncelik Verilmeye Değer Olduğuna İlişkin 14.2.2007 Tarihli Alman Federal Anayasa Mahkemesi Kararı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, C. 11, Özel Sayı, 2009, s. 225-235.
 • IŞIKTAÇ, Yasemin “Türk Arabuluculuğunda Etik Model ve Etik İkilemler”, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu I, Sümer Kitabevi, İstanbul 2014, s. 53-76.
 • KEKEÇ, Elif Kısmet, Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde, Temel Aşamalar ve Taktikler, Adalet Yayınevi, Ankara 2011.
 • KILINÇ, Elif, “İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuğun Takip Hukukuna Etkileri”, İnönü Üniversitesi Dergisi, S. 12(2), 2021, s. 466-480.
 • KOCAOĞLU, Mehmet, Türk İş Hukukunda Arabuluculuk, TÜHİS, Ankara 1999.
 • KOÇ, Evren, “Arabuluculuk Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Tespitler”, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu I, Sümer Kitabevi, İstanbul 2014, s. 43-51.
 • KURT, Resul “İş Yargısında Arabuluculuk”, TBB Dergisi, S. 135, 2018, s. 405-444.
 • LALE, Muktedir, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Adalet Yayınevi, Ankara 2016.
 • MOORE, W. Christopher, Arabuluculuk Süreci, Anlaşmazlık Çözümünde Pratik Stratejiler- The Mediation Process Practical Strategies for Resolving Conflicy, (çev. editörü Tarkan Kaçmaz ve Abbas Türnüklü), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara 2016.
 • ÖZBEK, Mustafa Serdar, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2016.
 • ÖZGE AKSU, Grund, Ticari ve Hukuki Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yolu ile Çözümünde İngiltere Örneği Merkezinde Bir Değerlendirme, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, C. 8, S. 95-96, 2012, s. 225-235.
 • ÖZMUMCU, Seda, “Arabulucunun Rolü, Kolaylaştırıcı ve Değerlendirici Arabuluculuk”, Prof. Dr. Füsun Sokullu- Akıncı’ya Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2. Cilt, C. LXXI, S. 1, 2013, s. 1369-1390.
 • ÖZMUMCU, Semra, “Arabuluculuğun Doğuşu ve Gelişmelerine Genel Bir Bakış- Türk Arabuluculuğunda Etik Model ve Etik İkilemler”, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu I, Sümer Kitabevi, İstanbul 2014, s. 33-42.
 • PEKCANITEZ, Hakan, Medeni Usul Hukuku, C. 3, XII Levha Yayınları, İstanbul 2017.
 • PEKSAN, Selcan /DELEN, Meltem /YORGUN, Sayım, “İş Hukukunda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Uygulaması ve Arabulucuların Görüşlerine İlişkin Bir Araştırma”, Çalışma ve Toplum, 2020/1, s. 321-346.
 • TANRIVER, Süha “Dava Şartı Arabuluculuk Üzerine Bazı Düşünceler”, TBB Dergisi, S. 147, 2020; s. 111-142.
 • Temel Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Altan Özyurt Matbaacılık, Ankara, 2017.
 • ULUKAPI Ömer/KIYAK Emre, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Model Etik Uygulama Kuralları Çerçevesinde Arabuluculuk Yöntemi ve Sürecin İşleyişi”, Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C. 2, Yetkin Yayınları, Ankara 2015.
 • UYSAL, Merve, “Alman ve Türk Hukuk Uyuşmazlıklarında, Arabuluculuğun Tanımı Türleri ve Zorunlu Arabuluculuk”, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, C. 15, S. 44, 2019/3, s. 885-960.
 • YAKUT, Bahadır, “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Arabuluculuk”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S.67-68, 2010, s. 35-63.
 • YEŞİLIRMAK, Ali, Türkiye’de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların Çözümünde Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem- Bilirkişilik ve Tahkim Sorunlar ve Çözüm Önerileri, XII Levha Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2011.
 • YILMAZ, Ejder, “Arabuluculuğun Yasa ile Düzenlenmesi”, Prof. Dr. Tuğrul Arat’a Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara 2012.
 • https://arader.net/2020/04/14/ise-iade-davasinda-arabuluculuk-tutanaginin-surelere-etkisi/: (Erişim tarihi: 31.07.2021).
 • https://www.lexpera.com.tr/ictihat/bolge-adliye-mahkemesi/ankara-bam6-hd-e-2019-4092-k-2020-304-t-4-2-2020, (Erişim tarihi: 31.07.2021).
 • https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ND/2018/82?EsasNo=2017%2F178
 • https://mevzuat.tbmm.gov.tr/mevzuat/faces/kanunmaddeleri?pkanunlarno=211767&pkanunnumarasi=7036

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orhan ÇETİN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0001-6361-7188
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 79, Sayı 4

Kaynak Göster

Chicago Çetin, O. "TELEKONFERANS YÖNTEMİYLE YAPILAN ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİNDE YAŞANAN PROBLEMLER VE BUNA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Ankara Barosu Dergisi 79 (2021 ): 107-130