Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Eti Maden İşletmeleri’nin Türkiye Varlık Fonu’na Aktarılması ve Sonuçlarının Hukuksal Değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt 79, Sayı 4, 195 - 240, 30.10.2021

Öz

Anayasa’ya göre, “Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır” (AY 168/I). Doğal kaynaklar içinde madenlerin önemli bir yeri, madenler içinde de stratejik madenlerin ayrı bir önemi ve değeri vardır. Genel değerlendirmeler sonucunda ülkemiz için bor, toryum, uranyum, krom ve altın stratejik maden olarak nitelendirilmiştir. Bu madenler, ekonomik, siyasal ve uluslararası ilişkiler yönünden ayrı bir önem taşımaktadırlar.

Kaynakça

 • ATAR, Yavuz, “Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü İlkesi ve Bu İlkenin Anayasada Yer Almasının Hukuki Sonuçları (Anayasa m. 11)”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Yıl 1989.
 • AVŞAROĞLU, Nadir, “Madencilik Sektöründe Özelleştirme Uygulamaları2, Ankara Eylül 2004, www.madencilikrehberi.wordpress.com.
 • AVŞAROĞLU, Nadir, Madencilik Raporu, www.madencilikrehberi.wordpress.com
 • DUMAN, İsmail, “Sempozyum Konuşması”, Bor Madenlerinin Özelleştirilmesi, Taşeronlaşması Sempozyumu, Türkiye Barolar Birliği,16 Mart 2013, Ankara.
 • DÜREN, Akın, İdare Malları, Ankara, 1975.
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2019-2023 Stratejik Plan, www.etimaden.org.
 • GÖNENÇ, Levent, Yasaların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi ve Anayasa Yargısı, 2010, Ankara, www.tepav.org.tr.
 • GÖZLER, Kemal, “Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnameleri Anayasa Mahkemesi Tarafından Denetlenebilir mi?”, www.anayasa.gen.tr/ouhkk-aym.htm.
 • KARTALKANAT, Ahmet, “Anayasalarımızda Doğal Servetler ve Kaynaklar”, Jeoloji Mühendisliği, Kasım 1993, www.jmo.org.tr.
 • KAYIRAN, Meltem, “Türkiye Varlık Fonu’nun Kuruluş Amacı ve Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme”, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, C.14, S. 56.
 • KILIÇ, A. M., “Bor Madeninin Türkiye Açısından Önemi ve Gelecekteki Yeri”, II. Uluslararası Bor Sempozyumu, 23-25 Eylül 2004, Eskişehir.
 • MTA, Dünyada ve Türkiye’de Uranyum ve Toryum, Eylül 2017, www.mta.gov.tr.
 • ONAR, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, II. Cilt, Üçüncü Bası, İstanbul.
 • ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 1986.
 • ÖZGÜL, Hüseyin Burak, Varlık Fonları ve Türkiye Varlık Fonu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı, İstanbul, 2018 (yüksel lisans tezi).
 • SAĞTEKİN, Cemalettin, “Sempozyum Konuşması”, Bor Madenlerinin Özelleştirilmesi, Taşeronlaşması Sempozyumu, Türkiye Barolar Birliği,16 Mart 2013, Ankara.
 • SARISU, Ayhan, “Madencilik Sektöründe Özelleştirme Uygulamaları”, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı’nca Sektörden Haberler Dergisi, Mayıs 2001, S. 18.
 • SEMİZ, Yasemin, “Anayasa Mahkemesi’nin Çevre Hakkı Perspektifi”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 2, 2014.
 • TEZİÇ, Erdoğan, “Kanunların Anayasaya Uygunluğunun ‘Esas’ Açısından Denetimi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1985, C. 51, S. 1-4.
 • TEZİÇ, Erdoğan, Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Beşinci Bası, İstanbul 1998.
 • TOMBAL, Tuğba Deniz / ÖZKAN, Şafak Gökhan / İLGİN, Kurşun Ünver / OSMANLIOĞLU, Ahmet Erdal, “Bor Bileşiklerinin Özellikleri, Üretimi, Kullanımı ve Nükleer Reaktör Teknolojisindeki Önemi”, Bor Dergisi, C. 1, S. 2, 2016.
 • Toryum Raporu, Son Güncelleme 16.02.2009, www.maden.org.tr.
 • TÜBİTAK, Türkiye Bor Raporu, www.tubitak.gov.tr.
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bor Raporu, Ankara Mayıs 2016, www.spo.org.tr.
 • Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1319) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yıl01/ss413.pdf.
 • TÜZÜN, Hülya, ÜN, Süleyman / BUĞDAYCI, Şeyhmus, “Konsantre ve Rafine Bor Ürünleri”, International Symposium on Boron Bildiriler Kitabı, 17-19 April 2019, Nevşehir.
 • YENMEZ, Necati, “Stratejik Bir Maden Olarak Bor Minerallerinin Türkiye İçin Önemi”, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, S. 19, İstanbul 2009.
 • YILDIZ, Necati, “Strateji ve Stratejik Madenler”, Mart 2003, www.maden.org.tr.
 • YILMAZ, Ayşegül, “Her Derde Deva Hazinemiz Bor”, Bilim ve Teknik, Mayıs 2002.
 • YILMAZ, A., “Bor Madeni ve Türkiye İçin Önemi”, www.docplayer.biz.tr.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Diğer
Yazarlar

Bülent Hayri ACAR Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 79, Sayı 4

Kaynak Göster

Chicago Acar, B. H. "Eti Maden İşletmeleri’nin Türkiye Varlık Fonu’na Aktarılması ve Sonuçlarının Hukuksal Değerlendirilmesi". Ankara Barosu Dergisi 79 (2021 ): 195-240