Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Zilyetliğin Korunmasında Yabancılık Unsuru, Yetkili Mahkemenin Tayini, Uygulanacak Hukukun Tespiti ile Esasa Türk Hukukunun Uygulanışı Hakkında Bir İnceleme

Yıl 2022, Cilt 80, Sayı 2, 317 - 349, 08.07.2022
https://doi.org/10.30915/abd.1142192

Öz

Zilyetliğin korunması, yabancılık unsuru içerecek şekilde de karşımıza çıkabilir. Örneğin, zilyet, yabancı kişi olabilir ya da zilyetliğinin korunması istenen taşınır mal, yurtdışında olabilir. Bu tür durumlarda “kuvvet kullanımı, zilyetlik davaları, idarî makamlara başvuru” ayrımı temelinde yabancı kişilerin bu yollara başvurup başvuramayacağı, zilyetlik davalarında Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi ve uygulanacak hukukun tespiti gibi sorunlarla karşılaşılabilecektir. Yabancı kişinin kuvvet kullanma imkanına sahip olup olmadığı, yabancı unsurlu zilyetlik davalarında ise mahkemenin yetkisinin ve uygulanacak hukukun nasıl tespit edilmesi gerektiği konularının aydınlatılması gerekmektedir. Çalışmada bu soruların yanıtını aramanın yanı sıra, esasa Türk hukukunun uygulanmasının tespit edildiği durumlarda, Türk hukukunun konuya ilişkin içeriği ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiştir.

Kaynakça

 • Akipek Jale, Akıntürk Turgut ve Ateş, Derya. Eşya Hukuku. İstanbul: Beta, 2018.
 • Antalya, O. Gökhan. Eşya Hukuku-II, İstanbul: Legal, 2017.
 • Aybay, Aydın ve Hüseyin Hatemi. Eşya Hukuku. 4. Baskı. İstanbul: Vedat, 2014.
 • Clarkson, C.M.V. ve Hill, Jonathan. The Conflict of Laws. 4. Baskı. Oxford: Oxford University Press, 2011.
 • Çelikel, Aysel ve Günseli Gelgel. Yabancılar Hukuku. 23. Baskı. İstanbul: Beta, 2017.
 • Çelikel, Aysel ve Bahadır Erdem. Milletlerarası Özel Hukuk. 17. Baskı. İstanbul: Beta, 2021.
 • Dicey, Morris ve Collins. The Conflict of Laws. 14. Baskı. London: Sweet and Maxwell, 2006.
 • Doğan, Vahit. Türk Yabancılar Hukuku. 6. Baskı. Ankara: Savaş, 2021.
 • Doğan, Vahit. Milletlerarası Özel Hukuk. 6. Baskı. Ankara: Savaş, 2020.
 • Ernst, Wolfgang “vor Art. 926-929 ZGB,” içinde Basler Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, ed. Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt ve Thomas Geiser, No: 2. Basel: Helbing & Lichtenhahn, 2015.
 • Esen, Emre. “Yabancılık Unsuru Taşıyan Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesi Hakkındaki Bir Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi”. İÜHFM 65, no. 2 (Temmuz, 2007): 385-396.
 • Esener, Turhan ve Kudret Güven. Eşya Hukuku. 7. Baskı. Ankara: Yetkin, 2017.
 • Grusic Ugljesa, Heinze Christian, Merrett Louise, Mills Alex ve Diğerleri. Cheshire, North&Fawcett Private International Law (Ed. Paul Torremans). 15. Baskı. Oxford: Oxford University Press, 2017.
 • Güngör, Gülin. Türk Milletlerarası Özel Hukuku. Ankara: Yetkin, 2021.
 • Gürsoy, Kemal T., Fikret Eren ve Cansel Erol. Türk Eşya Hukuku. Ankara: Ankara Üniversitesi, 1978.
 • Homberger, Arthur. Zürcher Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. IV/3 (Art. 919-977 ZGB), 2. Aufl. (Zürich: 1938), Art. 929, No: 22.
 • Kılıçoğlu, Ahmet M.. Eşya Hukuku. Ankara: Turhan, 2021.
 • Nomer, Ergin. Devletler Hususi Hukuku. İstanbul: Beta, 2017.
 • Nomer, Halûk Nami ve Mehmet Serkan Ergüne. Eşya Hukuku. 4. Baskı. İstanbul Oniki Levha, 2017.
 • Oğuzman M. Kemal, Özer Seliçi ve Saibe Oktay-Özdemir. Eşya Hukuku. 22. Baskı. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2020.
 • Pekcanıtez, Hakan ve Hülya Taş Korkmaz. Pekcanıtez Usul-Medeni Usul Hukuku. 15. Baskı. İstanbul: On İki Levha, 2017.
 • Pichonnaz, Pascal. “Art. 919-941 CC,” içinde Commentaire Romand, Code Civil II, ed. Pascal Pichonnaz, Bénédict Foëx ve Denis Piotet, Bâle: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2016.
 • Schmid, Jörg ve Hürlimann-Kaup, Bettina. Sachenrecht. 5. Auflage, No: 219. Zürich: Schulthess Verlag, 2017.
 • Serozan, Rona. Eşya Hukuku-I. 3. Baskı. İstanbul: Filiz, 2014.
 • Sirmen, Lâle. Eşya Hukuku. 6. Baskı. Ankara: Yetkin, 2018.
 • Stark, Emil W. ve Lindenmann, Barbara. Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch, Der Besitz, Vorbem. zu Art. 926-929 ZGB No: 7. Bern: Stämpfli, 2016.
 • Steinauer, Paul-Henri. Les droits réels. Berne: Stämpfli, 2007.
 • Şanlı, Cemal, Emre Esen ve İnci Ataman Figanmeşe. Milletlerarası Özel Hukuk. 8. Baskı. İstanbul: Beta, 2020.
 • Tekinalp, Gülören ve Ayfer Uyanık. Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları. 12. Baskı. İstanbul: Vedat, 2016.
 • Tekinay, Selahâttin Sulhi, Sermet Akman, Halûk Burcuoğlu ve Atillâ Altop. Eşya Hukuku-I. 5. Baskı. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1989.
 • Tuor, Peter, Bernhard Schnyder, Jörg Schmid ve Alexandra Jungo. ZGB Das Schweizerische Zivilgesetzbuch. 14. Auflage. Zürich: Schulthess Verlag, 2015.
 • Ünal, Mehmet ve Veysel Başpınar. Şekli Eşya Hukuku. 10. Baskı. Ankara: Savaş, 2018.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Aslı BAYATA CANYAŞ Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
0000-0001-8304-6095
Türkiye


Arif Barış ÖZBİLEN Bu kişi benim
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
0000-0001-6520-9719
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 8 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 80, Sayı 2

Kaynak Göster

Chicago Bayata Canyaş, A. , Özbilen, A. B. "Zilyetliğin Korunmasında Yabancılık Unsuru, Yetkili Mahkemenin Tayini, Uygulanacak Hukukun Tespiti ile Esasa Türk Hukukunun Uygulanışı Hakkında Bir İnceleme". Ankara Barosu Dergisi 80 (2022 ): 317-349