Yıl 2018, Cilt 13 , Sayı 51, Sayfalar 27 - 50 2018-07-31

İş yaşamında algılanan örgütsel adaletin çalışanların örgütsel bağlılığına etkisi: İstanbul ili Büyükçekmece ilçesinde bir uygulama

The influence of the perceived organizational justice on the organizational loyalty of the wage earners in the work place; A case study in the city of Istanbul, Büyükçekmece region

Tuba BALTA [1] , Salih GÜNEY [2]


Örgütlerin zorlu iş yaşamında ayakta durabilmesi ve başarılarını bulunduğu pazarda devam ettirebilmesi, doğru stratejik planlamalara ve örgütüne bağlılık duyan işgörenler ile yoluna devam etmelerine bağlıdır. Örgütlerin en büyük güç kaynağı, elinde bulundurduğu işgücüdür. İşgörenler kendilerini örgütüne ne kadar bağlı hissederse o kadar iş performanslarında artış olmaktadır. İşgörenlerin performansındaki bu artış örgüt verimini olumlu yönde etkilemektedir. İşgörenlerin örgütlerine olan bağlılığı, örgütlerin onlara karşı adaletli tutumları ile paralellik gösterdiği, incelemeler sonucu ortaya konmuştur. Bu incelemeler ışığında görülmüştür ki işverenlerin ve örgüt yöneticilerinin, işgörenlerine karşı olan adaletli tutumu, çalışanların bağlılığını olumlu yönde etkilemektedir. Bu durum, hem örgüte hem çalışana pozitif yansımaktadır.
Bu çalışma, bahsetmiş olduğumuz adalet algısı ile çalışanların örgütlerine olan bağlılıklarını ele almaktadır. Anlattığımız bağlılık süreçleri, çalışan ile örgüt arasındaki ilişkinin kıstaslarını detaylı bir şekilde ortaya koymuştur. Araştırmaya, İstanbul ili Büyükçekmece ilçesinde bulunan devlet ve özel okullarda eğitim veren 354 öğretmen dahil edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda “Örgütsel Adalet” ile “Örgütsel Bağlılık” arasında (,776 oranında) istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Bu araştırmada varılan en önemli sonuç, eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının, algıladığı adalet ile ilişkili olduğudur. Öğretmenlerin kurumlarına olan bağlılıkları, ders içerisindeki verimlerini de olumlu yönde etkilemektedir. Bu bağlamda, yöneticiler adalet algısını kurumlarında her zaman üst seviyede tutmalıdır.
Adalet, bağlılık, örgütsel adalet algısı, örgütsel bağılılık
 • [1] Chughtai, A. A., Zafar, S., (2006). Antecedents And Consequences Of Organizational Commitment Among Pakistani University Teachers. Applied H.R.M. Research. 11(1).
 • [2] Çağ, A., (2011). Algılanan Örgütsel Adaletin, Örgütsel Sinizme Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • [3] Çöl, G., (2004). Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 6(68), 3.
 • [4] Erdoğan, M., (1998). Liberal Toplum Liberal Siyaset, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Folger, R., Cropanzano F., (1998). Justice and Human Resource Management, Foundations Organizational Science, USA.
 • [5] Güriz, A., Adalet Kavramı Üzerine, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arşivi, İstanbul: İstanbul Barosu.
 • [6] İnce, M., Gül, H., (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Çizgi Kitapevi, Ankara.
 • [7] Karagöz, Y., (2002). Liberal Öğretide Adalet, Hak ve Özgürlük. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sivas, 2(26), 267.
 • [8] Kaya, N., (2013). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Bir Uygulama, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • [9] Niehoff, B.P., Moorman, R.H. (1993). Justice As A Mediator Of The Relationship Between Methods Of Monitoring Organizational Citizenship Behavior. Academy Of Management Journal, 36(3).
 • [10] Oruç, M., (2013). Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki:Bir Firmada Araştırma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • [11] Örmeci, E., (2013). Örgütsel Adalet Algısının, Örgüte Bağlılık Aracılığıyla Üretkenliğe Aykırı Çalışma Davranışlarına Etkisinde Kuruma Güvenin Rolü, (Yayınlanmamış doktora tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • [12] Sabuncuoğlu, T.E., (2007). Eğitim, Örgütsel Bağlılık Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Ege Akademik Dergisi, İzmir, 7(2), 614-615.
 • [13] Selvitopu, A., (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.
 • [14] Selvitopu, A., (2013). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki., Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2).
 • [15] Serinkan, C., Erdiş, Y., (2014). Dönüşümcü Liderlik Bağlamında Örgütsel Vatandaşlık Ve Örgütsel Adalet, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • [16] Sığrı, Ü., (2007). İş görenlerin Örgütsel Bağlılıklarının Meyer ve Allen Tipolojisiyle Analizi: Kamu ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eskişehir, 7(2), 264.
 • [17] Temel, A., (2009). Örgütsel Bağlılığın Geliştirilmesinde Farklılık Yönetimi, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • [18] Ünler, E., Gürel, H., (2015). Örgütsel Adaletin Peşinde, Beta Basın Yayın, İstanbul.
 • [19] Yürür, Ş., (2008). Ödüllendirme Sistemleri ile Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkilerin Analizi ve Bir Uygulama, (Yayınlanmamış doktora tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tuba BALTA (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Salih GÜNEY
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Nisan 2018
Kabul Tarihi : 12 Haziran 2018
Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2018

APA Balta, T , Güney, S . (2018). İş yaşamında algılanan örgütsel adaletin çalışanların örgütsel bağlılığına etkisi: İstanbul ili Büyükçekmece ilçesinde bir uygulama . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , 13 (51) , 27-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/43345/527386