Yıl 2018, Cilt 13 , Sayı 50, Sayfalar 15 - 28 2018-06-30

Tüketicilerin internet üzerinden satın alma davranışının incelenmesi: Azerbaycan örnekleri

An investigation of the online consumer buying behavior: Examples of Azerbaijan

Beyhan Hilal YASLIDAĞ [1] , Günay FERHADİ [2]


Çalışma esas olarak son dönemde yıldızı parlayan internetten alışveriş olgusunun tüketicilerin satın alma davranışlarını oldukça farklı bir yapıya büründürmüş olduğu öngörüsüyle yapılmıştır. Esas amaç, tüketicilerin internetten alışveriş davranışlarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle birinci bölümde elektronik ticaret konusu ele alınmış elektronik ticaretin başlangıcından itibaren gelişim süreci değerlendirilmiş, elektronik pazarlama konusuna ilişkin bilgilendirmede bulunulmuş, internetten alışveriş ve özel alışveriş siteleri konuları hakkında bilgiler sunulmuştur.

İkinci bölümde tüketim kavramı ve tüketici davranışları konularına dair bilgiler sunulmuş, genel anlamda tüketim kültürü, modern tüketim kültürü ve bu kültürün nelerden etkilendiği hakkında bilgilendirmeler yer almıştır. Bölümün devamında tüketici davranışları ve tüketici davranış modellerine ilişkin bilgiler verilmiştir. Son olarak tüketici davranışlarını etkileyen unsurlar hakkında da bilgiler sunulmuştur.

Araştırmanın son bölümü araştırmaya ilişkin önemi yöntem, amaç, kısıtlar, model bilgileri sunulmuş, anket uygulamasından elde edilen bulgular analiz edilmiştir. Araştırma, dördüncü bölümde sonuçlandırılmış ve tespitler sunulmuştur.

Turizm, motivasyon, performans değerlendirme
 • [1] Anonim (2008). Yeniyetmələr internetdən hansı məqsədlə istifadə edirlər? Rabitə Dünyası. 28 Şubat.
 • [2] Baruönu, L. O., (2014). The Examination of Private Shopping Clubs as a Virtual Retailer in the Frame of E- Commerce System. Case Analysis: Markafoni, Turkey, Endüstri ve İşletme Yönetimi Evrensel Dergisi (2), s.96.
 • [3] Bozkurt, V., (2000). Elektronik Ticaret, Alfa Yayınları, İstanbul,s.91.
 • [4] Ceferli R., (2007) . Bilgi ve iletişim teknolojileri ve gençlik. “ Azerbaycan“ Gazetesi, 30 Eylül, s.32.
 • [5] Cömert,Y. ve Durmaz Y., (2006). Tüketicinin Tatmini İle Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Bütünleşik Yaklaşım ve Adıyaman İlinde Bir Alan Çalışması. Journal of Yasar University, Cilt 1, Sayı 4, s.126.
 • [6] Ekici, M., ve Yıldırım A., (2010). E-Ticaret. Ankara: Savaş Yayınevi, s.71.
 • [7] İslamoğlu, A. H.,(2003). Tüketici Davranışları. Beta Yayınları, İstanbul.s.36
 • [8] Orcan, M., (2004). Osmanlı’dan Günümüze Modern Türk Tüketim Kültürü, Kadim Yayınları, Ankara. s.24.
 • [9] Raju, P. S., (1995). Consumer Behavior İn Global Markets: The A-B-C-D Paradigm and its Application to Eastern Europe and the Third World. Journal of Consumer Marketing, 12 (5), s.45.
 • [10] Straughan, R. D. ve Roberts, J. A., (1999). Environmental Segmentation Alternatives: A Look at Green Consumer Behavior in the New Millennium. Journal of Consumer Marketing, Vol. 16 Iss: 6.s.560.
 • [11] Strauss, A., ve Corbın, J.,(2001). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Newbury Park, CA: Sage, s.23.
 • [12] Tsao, W. C. ve Tseng, Y., (2011). The impact of electronicservice quality on online shopping behaviour, Total Quality Management, Vol. 22, No. 9. s.1008.
 • [13] Torlak, Ö., (2000). Yeni Bir Yüzyılın Başında Tüketici Eğilimlerindeki Değişim ve Pazarlama Stratejileri. Ekopol Dergisi, Sayı 6, Nisan-Haziran.s.47.
 • [14] Uygur, E., (2010), E-Ticaret ve Türkiye’deki Durumu, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.s.36.
 • [15] Ünal, S., (2008), İçgüdüsel Alışveriş, Detay Yayıncılık, Ankara. s.27-68.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Nisan-Mayıs-Haziran 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Beyhan Hilal YASLIDAĞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Günay FERHADİ
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Ekim 2016
Kabul Tarihi : 6 Ekim 2016
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2018

APA Yaslıdağ, B , Ferhadi̇, G . (2018). Tüketicilerin internet üzerinden satın alma davranışının incelenmesi: Azerbaycan örnekleri . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , 13 (50) , 15-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/43376/528345