Yıl 2018, Cilt 13 , Sayı 50, Sayfalar 29 - 46 2018-06-30

Marmara ve Ege bölgesindeki devlet üniversitelerinin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde verilen derslerin mali müşavirlik sınavlarına denkliği

The equivalence of the courses given in the faculties of economics and administrative sciences of the state universities in Marmara and Aegean region to the certified public accountant exams

Günay Deniz DURSUN [1] , Seçil SOLMAZ BULUT [2]


Muhasebe temel eğitiminin verildiği lisans programlarının içeriği, muhasebeye ilişkin verilen derslerin ve eğitimin kalitesi, meslek mensubunun etkinliği ile büyük ölçüde ilgilidir. Etkin ve kaliteli bir muhasebe eğitiminin gerekliliklerinin yerine getirilmesi sonucunda Mali Müşavir olmak isteyen adaylar, mali müşavirlik sınavlarında daha avantajlı olacaklardır. Bu çalışmada, Marmara ve Ege Bölgesindeki Devlet Üniversitelerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde verilen derslerin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Staj Başlatma ve SMMM Yeterlilik Sınavı açısından uyumu araştırılmıştır. Söz konusu bölgelerden yola çıkarak diğer bölgelerdeki muhasebe eğitiminin mali müşavirlik sınavlarına yeterliliği için öneriler geliştirmek ve yol göstermek araştırmanın diğer amaçları arasındadır.

Muhasebe eğitimi, mali müşavirlik sınavı
 • [1] Arıkan, Y. ve Güvemli, B., (2013). Türkiye›de Muhasebe Mesleğinin Gelişimi ve İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Muhasebe ve Finans Tarihi Vakfı Dergisi, 33-67.
 • [2] Aysan, M., (2006). Türkiye›de Muhasebe Mesleğinin Gelişimi, Mali Çözüm Dergisi, 76: 265-274.
 • [3] Başar, A. B., (2005). Muhasebe Mesleğinde Başarı İçin İstenen Bilgi ve Beceriler İle Muhasebe Eğitiminin Değişen Yüzü, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13: 59-68.
 • [4] Büyükmirza, K., (2010). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ankara, Gazi Kitabevi.
 • [5] Çürük, T. ve Doğan, Z., (2001). Muhasebe Eğitiminin İşletmelerin Taleplerini Karşılama Düzeyi: Türkiye Örneği, Odtü Gelişme Dergisi, 28(3-4): 281-310.
 • [6] Gençtürk, M., (2006). Alınan Eğitimin Meslek Yaşamındaki Yeterlilik Düzeyinin İşletmelerin Muhasebe-Finans Bölümünde Çalışanlar Üzerinde Tesptine Yönelik Bir Alan Çalışması:Isparta, Burdur, Denizli ve Antalya Organize Sanayi Bölgeleri Örneği, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12): 55-82.
 • [7] Güvemli, O., (2011). Türkiye›de Muhasebe Meslek Örgütünün Kuruluşu ve Gelişmesi, Muhasebe ve Finans Tarihi Vakfı Dergisi, (1): 129-145.
 • [8] Kurtcebe, E., (2008). 21.Yüzyılda Muhasebe Mesleğinin Vizyonu, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • [9] Marşap, B., (1996). Muhasebe Mesleği Fonksiyonları ve Meslek Mensuplarının Nitelikleri, Yaklaşım Dergisi, 37: 119-123.
 • [10] Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliği, Madde 10, 25.12.2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmi Gazete.
 • [11] Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliği, Madde 26, 14.05.2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmi Gazete.
 • [12] Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliği, Madde 27, 23.08.1997 tarihli ve 23089 sayılı Resmi Gazete.
 • [13] Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yönetmeliği, Madde7, 25.12.2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmi Gazete.
 • [14] Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi,9c, 07.10.2016 tarihli Türmob Yönetim Kurulu Kararları.
 • [15] Sultanoğlu, B., ve Akman, N., (2007). Lisans ve Yüksek Lisans İşletme Programlarında Muhasebe Dersleri-Yeniden Ele Alış, Girne: XXVI Muhasebe Eğitimi Sempozyumu: 221-241.
 • [16] TESMER (2009). Meslek Hukuku, Mesleki Değerler ve Etik, Ankara, Tesmer.
 • [17] Uzay, Ş., ve Güngör, Ş., (2004). Muhasebecilerin Sorunları ve Beklentileri: Kayseri ve Nevşehir İlleri Uygulaması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 22: 94-104.
 • [18] Zaif, F., ve Ayanoğlu, Y., (2007). Muhasebe Eğitiminde Kalitenin Arttırılmasında Ders Programlarının Önemi: Türkiye’de Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1): 115-136.
 • [19] 5786 Sayılı Kanun (10 Temmuz 2008) 26948 Sayılı Resmi Gazete, Resmi Gazete.
 • İnternet kaynakları [1] URL 1 - İSMMMO, (2018). https://www.ismmmo.org.tr/ Mevzuat/I-BOLUM-Genel-Hukumler-Madde-1-Madde-13---3989, (Erişim Tarihi: 12.03.2018).
 • [2] URL 2 - TESMER (2018). http://www.tesmer.org.tr/post/119, (Erişim Tarihi: 13.03.2018).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Nisan-Mayıs-Haziran 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Günay Deniz DURSUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Seçil SOLMAZ BULUT

Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Nisan 2018
Kabul Tarihi : 12 Haziran 2018
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2018

APA Dursun, G , Solmaz Bulut, S . (2018). Marmara ve Ege bölgesindeki devlet üniversitelerinin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde verilen derslerin mali müşavirlik sınavlarına denkliği . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , 13 (50) , 29-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/43376/528350