Yıl 2018, Cilt 13 , Sayı 49, Sayfalar 42 - 61 2018-03-31

2017 şehircilik şûrası ve kentsel dönüşüm

2017 Urban Planning Meeting and Urban Transformation

Makbule KAYMAK [1] , Fethi GÜRÜN [2]


Küreselleşen dünyada kentlerin sürdürülebilir bir şekilde değişim ve dönüşümü gerçekleştirerek kent kimliklerini kazanmaları gereği, “kentsel dönüşüm” olgusu gündeme gelmiştir. Ülkemizde 1999’da yaşanan Marmara Depremi ve 2011’de yaşanan Van Depremi ile kentlerimizin acil bir şekilde riskli yapılardan güvenli yaşam alanlarına dönüşmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu yaklaşımlarla 2012 yılında 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna göre; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasların belirlenmesi hedeflenmiştir.

Çalışmamızda 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Şehircilik Şûrası” ve mevcut durum analizi yapılarak, bütünü kapsayan ve planlamaya dayalı ulusal bir politikanın henüz oluşturulmadığı tespit edilmiş ve kentsel dönüşüm konusunda Şûra’dan çıkan tavsiye kararlarına yer verilmiştir.

kentsel dönüşüm, sürdürülebilirlik, 6306 sayılı Kanun, Şûra, deprem
 • [1] Armağan, V., (2014). Toplum Mekân İlişkisi Açısından Kentsel Dönüşüm: Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Örneği, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi,Ankara.
 • [2] Artuç, D., (2016). Kentsel Dönüşümün Sosyal Mekânsal Etkileri: Fikirtepe Dönüşüm Alanı, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • [3] Aşut, Ş., (2012). 21.Yüzyılla Büyük Yüzleşme Önce İnsan Sonra Ekonomi-2, Asut Fıberglass Kültür Yayınları.
 • [4] Ataöv, A., ve Osmay, S., (2007). Türkiye’de Kentsel Dönüşüme Yöntemsel Bir Yaklaşım, Ankara: METU JFA (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi), Sayı: 24(2), Ankara.
 • [5] Aydın, A.H., ve Çamur, Ö., (2016). Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Başarılı Dünya Örnekleri: Donbara, Solidera, Rio De Janeiro. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 53-68.
 • [6] Bıçkı, D., (2015). Kent(te) Yoksulluk Ayrışma ve Yaşam Kalitesi, Dora Basım Yayın, Bursa.
 • [7] Bilgili, A.E., (2012). Şehir ve Kültür İstanbul, Eşsizliğin Doruk Noktası, Profil Yayıncılık, İstanbul.
 • [8] Gümüş, A.T., (2010). Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü, On iki Levha Yayıncılık A.Ş. İstanbul.
 • [9] Jilka, B., (2014). Smart City Wien framework strategy, Perspekt’ven. Vienna.
 • [10] Keflioğlu, A.,(2018). T.C.İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2017 Yılı Faaliyet Raporu.
 • [11] Keleş, R., (2012). Kentleşme Politikası, İmge Yayınevi, 12. Baskı, Ankara.
 • [12] Kılınçaslan, İ., (2010). Kent Ekonomisi. Sektörlerin GelişimiEkonomik Coğrafya- Arazi Ekonomisi-Yapısal Analiz, Ninova Yayınları, İstanbul.
 • [13] Orhan, M., (2015). Kentsel Kalitenin Geliştirilmesi Bağlamında Stratejik Bir Yaklaşım, Kentsel Tasarım Rehberi Kavramsal Model Önerisi, Yayınlanmış Doktora Tezi, Yıldız TeknikÜniversitesi, İstanbul.
 • [14] Ramaswamy, M., ve Özcan, K.,(2015). İnovasyonun Şifresi. Birlikte-Yaratma Paradigması, Çeviren: Ümit Şensoy Optimist Yayım, İstanbul.
 • [15] Sey, Y., (1999). Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, Yayımlayan Tepe Mimarlık Kültür Merkezi Baskı Ofset Yapım Evi, İstanbul.
 • [16] Tapan, M., (2014). Koruma Sorunlarımız Mimarlık Ve Kentleşme, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
 • [17] Tekşen, A., (2003). Kentleşme Sürecinde Bir Tampon Mekanizma Olarak Hemşehrilik. Ankara’daki Malatyalılar Örneği, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.
 • [18] Turut, Ş., (2017). Kentsel Dönüşümün Vergisel Boyutu, Yaklaşım Dergisi, Seçkin Yayıncılık, Sayı:290, Ankara.
 • [19] Tuzcuoğlu, R., (2017). Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Şehircilik Şûrası 2017, Bilgilendirme Kitapçığı.
 • [20] Ulusoy, M., ve Ulusoy, H.E,. (2015). Kültürel Değişim Bağlamında Konut; Konya Örneği, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:3, Ulusal Süreli Yayın, Artium, Gaziantep.
 • [21] Yıldırım, F.B., (1993). Çevre ve Yerel Yönetim, TC. Başbakanlık Toplu Konut İdare Başkanlığı IULA-EMME Yayını, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Ocak-Şubat-Mart 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Makbule KAYMAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Fethi GÜRÜN
Kurum: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Aralık 2017
Kabul Tarihi : 18 Ocak 2018
Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2018

APA Kaymak, M , Gürün, F . (2018). 2017 şehircilik şûrası ve kentsel dönüşüm . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , 13 (49) , 42-61 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/43386/528496