Yıl 2018, Cilt 13 , Sayı 49, Sayfalar 63 - 76 2018-03-31

Pazarlama karmasının müşteri odaklı bakış açısıyla yeniden yorumlanması: Azerbaycan uygulamaları

Re-interpretation of the marketing mix with a customer-focused perspective: Azerbaijani practices

Fırat BAYIR [1] , Azar KHALİLOV [2]


Küreselleşme olgusu pazarlama alanında kaydedilen çeşitli ilerlemeleri küresel boyuta taşımaktadır. Geleneksel pazarlamadan yeni pazarlama anlayışına geçişin doğması ile birlikte pazarlama karmasında da köklü değişiklikler kendini göstermeye başladı. Yeni anlayışın anahtarı olan müşteri bilinci veya müşteri odaklılık pazarlama karmasında da müşteriye yönelik bir eğilimin doğmasına neden oldu. Bu yaklaşımlar müşterinin “kral”lığını bir kez daha kanıtlamaktadır.

Geleneksel pazarlamadan yeni pazarlama anlayışına geçiş sürecini, onun sonuç ve etkilerini konu alan bu çalışmanın birinci bölümünde pazarlamanın tanımı yapılmış, tarihsel gelişimi, amacı ve temel yaklaşımları hakkında bilgi verilmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümünde pazarlama karmasından uzunca bahsedilmiş, bu karmanın elemanları tek tek ele alınarak analiz edilmiştir. Bundan başka, yeni pazarlama yaklaşımında bu karmanın nasıl algılandığı ve müşteri odaklılığın nasıl bu karmanın temeline dönüştüğü analitik bir şekilde taranmış, onun sonucu ve etkileri incelenmiştir. Bu bölümün bir başka özelliği ise bu iki anlayışın karşılaştırılması ve onu etkileyen faktörlerin irdelenmesidir

Pazarlama Karması, Geleneksel Pazarlama, Azerbaycan, Gıda Sektörü
  • [1] Çeken, H., (2003). Küreselleşme, Yabancı Sermaye ve Türkiye Turizmi. İstanbul: Değişim Yayınları.
  • [2] Ertaş, O., (2008). Rekabet Ortamında Müşteri Odaklı Pazarlama İletişimi: Mersin Beymen Mağazası, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
  • [3] Farinnia, F.i (2011). Tüketicilerin İnternet Üzerinden Satın Alma Eğilimlerinin Değerlendirilmesi: İran’da Bir Uygulama. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
  • [4] Güngör, A., (2014). Müşteri Odaklı İlişki Yönetimi ve Uygulamaları. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
  • [5] Ulusoy, Y., (2008). Günümüz İşletmelerinde Müşteri Odaklı Yönetim Yaklaşımları ve Müşteri Memnuniyetine İlişkin Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi .
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fırat BAYIR (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Azar KHALİLOV
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Haziran 2016
Kabul Tarihi : 5 Ekim 2016
Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2018

APA Bayır, F , Khali̇lov, A . (2018). Pazarlama karmasının müşteri odaklı bakış açısıyla yeniden yorumlanması: Azerbaycan uygulamaları . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , 13 (49) , 63-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/43386/528530