Yıl 2010, Cilt , Sayı 20, Sayfalar 25 - 39 2010-10-01

An Evaluation on the Development of Institutional Investors in Turkey's Capital Market and the Institutional Investors
Kurumsal yatırımcılar ve Türk sermaye piyasasında kurumsal yatırımcıların gelişimi üzerine bir değerlendirme

Nalân ECE [1] , Faruk AKIN [2]


Institutional Investors are the financial institutions which collects savings from individual investors and direct this investments to the high efficiency funds. Institutional Investors with an increasing role in the development and with institutilization of capital markets around the world, have increased their importance with the globalization of markets. The purpose of this study is to consider the development of institutional investors in the Turkish Capital Market because of their increasing role in the capital markets. For this purpose as an institutional investor, mutual funds, insurance companies and pension funds wil be discussed and their development in the Turkish Capital Market over the years will be studied
Kurumsal yatırımcılar, bireysel yatırımcıların tasarruflarını toplayarak elde ettikleri bu fonları verimliliği yüksek yatırımlara yönelten finansal kurumlardır. Tüm dünyada sermaye piyasalarının gelişiminde ve kurumsallaşmasında artan bir role sahip olan kurumsal yatırımcılar, küreselleşen piyasalar ile birlikte önemini daha da artmıştır. Bu çalışmanın amacı sermaye piyasalarında artan rolleri nedeniyle kurumsal yatırımcıların Türk sermaye piyasasındaki gelişimini ele almaktır. Bu amaçla kurumsal yatırımcı olarak yatırım fonları, sigorta şirketleri ve emeklilik fonları ele alınacak, dünyadaki ve Türk sermaye piyasasındaki gelişimi yıllar itibariyle incelenecektir
 • Algüner, A. (2006), Kurumsal Yatırımcılar Finansal Piyasalara Etkileri ve Türkiye Örneği, SPK Yayınları, Yayın No.199.
 • Akın, F. (2010), Sigortacılık: Türk Sigortacılık Sektörünün AB Ülkeleri Sigortacılık Sektörü İle
 • Karşılaştırılması, 14. Bölüm, Beta Yayınevi. Akpınar, Ö., Demirbilek İ. ve Işıl G., (2009), “Türk Sigorta Sektöründe Rekabet Gücü ve Yapısal Analiz” ,
 • Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yayın No :773. Aras, G. ve Müslümov , A. (2003), “Sermaye Piyasalarının Gelişmesinde Kurumsal Yatırımcıların Rolü ;
 • OECD Ülkeleri ve Türkiye Örneği” , Kurumsal Yatırımcılar Derneği. Çetin M. ve Karabay M.E. (2009), “Türk Sigortacılık Sektöründe Ölçek Ekonomileri Üzerine Bir Çalışma,
 • Ölçek Ekonomilerinin Rekabet Gücüne Etkisi”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yayın No :773. Dağlar, H. (2007), Kurumsal Yatırımcılar Olarak Emeklilik Yatırım Fonları ve Performanslarının
 • Değerlendirilmesi, TBB Yayınları, Yayın No: 249. Derelioğlu, D. (2001), Dünya'da Özel Emeklilik Fonu Uygulamaları ve Türkiye için Öneriler, TÜGİAD, Ankara.
 • DPT , 2010 Yılı Programı, www.dpt.gov.tr ,(15.08.2010).
 • EFAMA, http://www.efama.org , (07.09.2010)
 • EGM, http://www.egm.org.tr/BESgostergeler.asp , (10.09.2010)
 • Erdoğan, O. ve Özer, L. (1998), Sermaye Piyasasında Kurumsal Yatırımcılar, İMKB Yayınları.
 • Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Denetleme Kurumu, Türkiye’de Sigorta ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor -2008.
 • Kandır S.Y. (2009) , Kurumsal Yatırımcılar, Teori ve Uygulama, Detay Yayıncılık.
 • Kuhan Harichandra ve S. M. Thangavelu (2004), “Institutional Investors, Financial Sector Development And Economic Growth in OECD Countries Department of Economics”, Working Paper No. 0405 http://nt2.fas.nus.edu.sg/ecs/pub/wp/wp0405.pdf
 • OECD, Pension Markets in Focus, December 2008, Issue 5.
 • Okur, M. (2009), “Türk Sermaye Piyasalarında Kurumsal Yatırımcılar”, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yayın No :773, Cilt 1, Sayı 1, Temmuz 2009.
 • Oktayer, N. ve Oktayer, A. (2007), “Özel Emeklilik Fonlarının Finansal Piyasaların Gelişimine Etkileri”,
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi , C.IX.S.11. SPK (2009), 2008 Yılı Faaliyet Raporu
 • Swiss Re , Sigma No : 2/2010, World Insurance in 2009.
 • TSPAKB (2010a), “Sermaye Piyasasında Gündem” , Sayı 96, Ağustos 2010.
 • TSPAKB (2010b), Sermaye Piyasasında Gelişmeler 2009 ,www.tsrsb.org.tr , (10.08.2010).
 • TSRSB, www.tsrsb.org.tr, (27.10.2010).
 • Vittas, D, (1998), “Development Research Group The World Bank Institutional Investors and Securities
 • Markets: Which Comes First?” , Policy Research Working Paper 2032.
 • Zor, İ. ve Aslanoğlu, S. (2005), “Kurumsal Yatırımcı Olarak Özel Emeklilik Fonları: Türkiye’de Oluşturulan
 • Sisteme Yönelik Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Bir Tahmin” , Muhasebe ve Finansman Dergisi , Sayı 26.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Nalân ECE
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu

Yazar: Faruk AKIN
Kurum: Bilecik Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu

Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 20 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2010

APA Ece, N , Akın, F . (2010). Kurumsal yatırımcılar ve Türk sermaye piyasasında kurumsal yatırımcıların gelişimi üzerine bir değerlendirme . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (20) , 25-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46484/583769