Yıl 2011, Cilt , Sayı 21, Sayfalar 47 - 59 2011-01-01

The position of corporate blogs in the area of contemporary public relations in a changing communication environment: a conceptual framework
Değişen iletişim ortamında kurumsal blogların çağdaş halkla ilişkiler alanındaki yeri: kavramsal bir çerçeve

Cihan BECAN [1]


Blogs are playing a considerably important role in terms of the activities in the area of public relations as well as each field. The use of corporate blogs as a part of new communication technologies with mass media in an integrated platform provides critical benefits for companies in the context of changing target audience profile. The aim of this study is, on a conceptual framework, to examine the position in the contemporary public relations field and contributions to this area of corporate blogs which are recently started to be used and are gradually increasing its importance
Bloglar, her alanda olduğu gibi halkla ilişkiler alanındaki uygulamalar açısından oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Kitle iletişim araçları ile birlikte yeni iletişim teknolojilerinin bir uzantısı olan kurumsal blogların, bütünleşik bir platformda kullanılması, değişen hedef kitle profili bağlamında şirketlere büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı yeni kullanılmaya başlanan ve önemi giderek artan kurumsal blogların, çağdaş halkla ilişkiler alanındaki yerini ve bu alana sağladığı katkıları kavramsal bir çerçevede incelemektir
 • Active Dergisi (2007). “Blogla Halkla İlişkiler”. Ekim 2007, 38–46.
 • Ada, N., (2007). “Örgütsel İletişim ve Yeni Bilgi Teknolojileri: Örgütsel İletişim Ağları”, Ege Akademik Bakış Dergisi. 7, 2, 543–551.
 • Bacon’s Information Inc., (2005). “Introduction to Blogs: A Quick Guide to Understand and Maximizing
 • Communication Efforts in the Blogosphere”. Bacon’s Executive White Paper Series. 1, 1–5. http://mainestreet.com.au/admin/articles/pdfs/BlogWhitePaper.pdf, [Erişim Tarihi: 23.10.2009].
 • Bıçakçı, İ., (2006). İletişim ve Halkla İlişkiler: Eleştirel Bir Yaklaşım. 6. Bas. MediaCat Yayınları, İstanbul.
 • Çakıcı, S., (2005). “Sevgili Günlük”. http://www.evrensel.net/05/08/17/kose.html, [Erişim Tarihi: 10.2009].
 • Dilmen, N. E., (2007). “Yeni Medya Kavramı Çerçevesinde İnternet Günlükleri-Bloglar ve Gazeteciliğe
 • Yansımaları”, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 12, 113–123. Gencer, A. B., (2006). “Pazarlama Yönelimli Halkla İlişkilerde Postmodern Yaklaşımlar”, Kocaeli
 • Üniversitesi 2. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu Bildirileri. 337–350. Goldman, K. D. ve Schmalz, K. J., (2007). “Charlotte’s Web: Why and How to Create Personal Web Sites and Blogs”, Health Promotion Practice. 8, 1, 13–15.
 • Goodfellow, T. ve Graham, S., (2007). “The Blog as a High-Impact Institutional Communication Tool”,
 • The Electronic Library. 25, 4, 395–400. Gölönü, S., (2006). “Gelişen Teknolojiler, Öğrenen Örgütler ve Halkla İlişkiler”, Selçuk Üniversitesi İletişim
 • Fakültesi Dergisi. 4, 3, 73–81. Karcıoğlu, F. ve Kurt, E., (2009). “Örgütsel İletişimin Etkinliği Açısından Kurumsal Bloglar ve Birkaç
 • Kurumsal Blogun İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 23, 3, 1–17. Kazancı, M., (2007). Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler. 7 Bas., Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Kelleher, T. ve Miller, B. M., (2006). “Organizational Blogs and the Human Voice: Relational Strategies and Relational Outcomes”, Journal of Computer-Mediated Communication. 11, 2, 395–414.
 • Kent, M. L., (2008). “Critical Analysis of Blogging in Public Relations”, Public Relations Review. 34, 1, –40.
 • Kent, M. L. ve Taylor, M., (1998). “Building Dialogic Relationships Through the World Wide Web”,
 • Public Relations Review. 24, 3, 321–334. Marken, G. A., (2006). “Business Blogs… The Deep End of the Pool”, Public Relations Quarterly. 51, 3, –21.
 • Onat, F. ve Alikılıç, Ö. A., (2007). “Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar”, Journal of Yasar University. 2, 8. 899–927.
 • Onat, F. ve Alikılıç, Ö. A., (2008). “Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak
 • Değerlendirilmesi”, Journal of Yasar University. 3, 9, 1111–1143.
 • Pazarlama Dünyası, “Kurumsal Blog”. http://www.pazarlamadunyasi.com/Desktopdefault.asp x?tabid=195&ItemId=346&Rtabid=194, [Erişim Tarihi:06.11.2009].
 • Porter, L. V., Trammell, K. D. S., Chung, D. ve Kim, E., (2007). “Blog Power: Examining the Effects of
 • Practitioner Blog Use on Power in Public Relations”, Public Relations Review. 33, 1, 92–95. Sayımer, İ., (2008). Sanal Ortamda Halkla İlişkiler. Beta Yayınları, İstanbul.
 • Sora, Y., (2008). “How Social Media and PR Connect”. Media: Asia’s Media and Marketing Newspaper. –21.
 • Sweetser, M. ve Metzgar, E., (2007). “Communicating During Crisis: Use of Blogs as a Relationship
 • Management Tool”, Public Relations Review. 33, 3, 340–342. Theaker, A., (2008). Halkla İlişkilerin Elkitabı. 2.Bas. (Çev.) M. Yaz, MediaCat Yayınları, İstanbul.
 • Tosun, N. B., (2009). “Etkileşim Boyutuyla Yeni Medya”. (Drl.) L. Baruh ve M. Yüksel, Değişen İletişim
 • Ortamında Etkileşimli Pazarlama. Doğan Kitap, İstanbul, 37–53. Vural, Z. B. A. ve Öksüz, B., (2008). “Kurumsal İletişimde Çalışan Bloglarının Kullanımı ve Etkileri”,
 • İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 32, 5–19. Vural, B. A. ve Coşkun, G., (2006). “Yeni Teknolojiler ve Halkla İlişkiler”. Kocaeli Üniversitesi 2. Ulusal
 • Halkla İlişkiler Sempozyumu Bildirileri. 180–194, Kocaeli. Xifra, J. ve Huertas, A., (2008). “Blogging PR: An Exploratory Analysis of Public Relations Weblogs”,
 • Public Relations Review. 34, 3, 269–275. Yang, S. U. ve Lim, J. S., (2009). “The Effects of Blog-Mediated Public Relations (BMPR) on Relational
 • Trust”, Journal of Public Relations Research. 21, 3, 341–359.
 • http://www.cipr.co.uk/socialmedia/, [Erişim Tarihi:16.10.2009].
 • http://www.backbonemedia.com/corporate-blogging-strategies.aspx, [Erişim Tarihi:05.11.2009].
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Cihan BECAN
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 20 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2011

APA Becan, C . (2011). Değişen iletişim ortamında kurumsal blogların çağdaş halkla ilişkiler alanındaki yeri: kavramsal bir çerçeve . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (21) , 47-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46485/583793