Yıl 2011, Cilt , Sayı 21, Sayfalar 85 - 97 2011-01-01

Insurance Sector in Developed and Developing Countries: An Assesment on Turkish Insurance Sector
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sigortacılık sektörü: türk sigorta sektörü üzerine bir değerlendirme

Nalan ECE [1] , Faruk AKIN [2]


Insurance sector, one of the most important building blocks of financial markets in developed countries, is also one of the most dynamic sectors in developing countries. In contrast to developed countries, developing countries have great potential for the insurance industry. In this study, the position of the insurance sector of selected developed and developing countries in the world insurance market will be stated in terms of various criteria. However, the development of the Turkish insurance sector over the years will be presented and it will also be made an evaluation about the sector
Gelişmiş ülkelerde finansal piyasaların en önemli yapı taşlarından biri olan sigortacılık sektörü, gelişmekte olan ülkelerin de en dinamik sektörlerinden biridir. Gelişmiş ülkelerin aksine gelişmekte olan ülkelerde sigortacılık sektörü için önemli bir potansiyel bulunmaktadır. Bu çalışmada, seçilmiş gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sigortacılık sektörünün dünya sigorta piyasası içerisindeki durumu çeşitli kriterler açısından ortaya konulacaktır. Çalışmada ayrıca Türk sigorta sektörünün yıllar itibariyle gelişimine yer verilerek, sektör ile ilgili değerlendirmede bulunulacaktır
 • Akbulak S. ve Akbulak Y. (2004), “Türkiye’de Reel ve Mali Sektör”, Beta Yayınevi.
 • Akın, F. (2010), “Sigortacılık: Türk Sigortacılık Sektörünün AB Ülkeleri Sigortacılık Sektörü İle
 • Karşılaştırılması”, 14.Bölüm, Beta Yayınevi. Akpınar, Ö., Demirbilek İ. ve Işıl G., (2009), “Türk Sigorta Sektöründe Rekabet Gücü ve Yapısal
 • Analiz” , Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yayın No :773. Atalay, A.U., 2004. “Avrupa Birliği Perspektifiyle Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Kapsamında Türk
 • Sigortacılık Sektörünün Değerlendirilmesi”, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Mayıs Babacan A. (2010) , “Hazine Müsteşarlığı 2010 Mali Bütçe Yılı Sunuş Konuşması” http://www.treasury.gov.tr/irj/go/km/docs/documents/Devlet%20Bakanligi/Konu%C5%9Fma%20v e%20Sunumlar/AB_20091119_butce.doc
 • Berk N.(2001) , “Sigortacılıkta Fon Yönetimi”, İMKB.
 • Çetin M. ve Karabay M.E. (2009), “Türk Sigortacılık Sektöründe Ölçek Ekonomileri Üzerine Bir
 • Çalışma, Ölçek Ekonomilerinin Rekabet Gücüne Etkisi”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yayın No :773. DPT, 2010 “Yılı Programı”, www.dpt.gov.tr , (15.05.2010).
 • DPT, 2009. “Uluslararası Ekonomik Göstergeler”, www.dpt.gov.tr ,
 • Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Denetleme Kurumu, Türkiye’de Sigorta ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor -2008, 2009.
 • Karaer, F. ve Gürlük, S., (2003), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım-Çevre-Ekonomi Etkileşimi”,
 • Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2. Karaman, D. (2010) , “Sigortacılık: Sigorta ve Risk Kavramları, 1.Bölüm”, Beta Yayınevi.
 • Kandır S.Y. (2009) , “Kurumsal Yatırımcılar, Teori ve Uygulama”, Detay Yayıncılık.
 • Oksay S. ve Özşar B. (2006) , Avrupa Birliği’nde Sigorta Aracıları, TSRSB Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları -8.
 • Seyidoğlu, H. (2007), Uluslararası İktisat, Teori, Politika ve Uygulama, Avcıol Basım Yayın.
 • Swiss Re, Sigma No3/2009, : World Insurance in 2009,2008,2007,2006,2005
 • TSRSB, www.tsrsb.org.tr , (10.05.2010).
 • TSRSB, 2008 Yıllık Faaliyet Raporu, www.tsrsb.org.tr, (10.05.2010).
 • Uğurlu M., “Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Uluslararası Finans Sempozyumu, Konuşma metni” http://www.anadoluhayat.com.tr/news_details.aspx?ParentID=41&ID=171 Ünal, T. (1994), “Sigorta Sektörünün Ekonomik İşlevi ve Fon Yaratma Kapasitesi, İstanbul Ticaret Odası Yayınları”, 1994.
 • Yolcu H. (2009), “Avrupa Birliği Sürecinde Türk Sigorta Sektörü”, Avcıol Basım Yayın.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Nalan ECE
Kurum: Bilecik Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu

Yazar: Faruk AKIN
Kurum: Bilecik Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu

Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 24 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2011

APA Ece, N , Akın, F . (2011). Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sigortacılık sektörü: türk sigorta sektörü üzerine bir değerlendirme . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (21) , 85-97 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46485/583798