Yıl 2012, Cilt , Sayı 26, Sayfalar 41 - 59 2012-04-01

EU transportation policies & the place of Turkey in regional projects
Ab ulaştırma politikaları ve bölgesel projelerde Türkiye’nin yeri

Ali İhsan ÖZEROĞLU [1]


Nowadays,delivery of products to distant markets as undamaged as important as quality and price of goods has become a factor undamaged goods as soon as possible to the point of productions and markets a cheap way of carrying it become in important part of competitiveness.This stiuation increases the distance and diversified in foreign trade,transport facilities,it becomes a more important dimension.In this context,the EU needs to acquire the goods and services and its own market in the eastern markets and world markets and distribution points,transportations need to deliver.The review of experiences gained by going to the historical past and the new policies had created.These policies in the new milennium aims to create a new layout.Turkey established the infrastructure of an alternative route the flow of these goods.In this regard,the European Union transport policy,the European Union is one of the basic elements of economic and social integration.Basic rule,which servet he business,the country used to belong to the vehicle or carried by weans of the trovel to take action prevents different.In this study,the objectives an policies of the European Union,as well as the importance of Turkey,transportation and will try to analyze the strategies and reflections
Günümüzde bir malın hasarsız olarak uzak pazarlara ulaştırılması, malın kalitesi ve fiyatı kadar önemli bir unsur haline gelmiştir. Malı hasarsız, mümkün olduğu kadar kısa sürede ve ucuz bir şekilde üretim noktasından pazarlara taşıyabilmek, rekabet gücünün önemli bir parçası olmuştur. Bu durum taşınacak mesafenin arttığı ve taşıma imkânlarının çeşitlendiği dış ticarette, daha önemli bir boyut kazanmaktadır. Bu bağlamda AB, ihtiyacı olan mal ve hizmetleri doğu pazarlarından elde etmesi ve gerek kendi pazarına, gerekse dünya pazarlarına sunması için ulaşım koridorlarına ve dağıtım noktalarına ihtiyacı vardır. Bunun için de tarihi geçmişe giderek elde ettiği tecrübeleri yeniden gözden geçirmiş ve yeni politikalar oluşturmuştur. Bu politikalarla yeni bin yılda, yeni bir düzen oluşturmayı hedeflemektedir. Türkiye ise bu mal akışına alternatif bir güzergah alt yapısı oluşturmalıdır.Bu bakımdan,AB ulaşım sistemi ülkemiz açısından çok önemlidir.AB Ulaştırma Politikası,AB’nin ekonomik ve sosyal bütünleşmesinin temel unsurlarından biridir.Temel kuralı;hizmeti yapan işletmenin,kullanılan araç ya da taşınan mala ait olduğu ülke vasıtası ile farklı işlem yapmasını önlemektedir.Bu çalışmada AB’nin bu amaç ve politikalarının yanı sıra Türkiye’nin önemi,ulaşım stratejileri ve yansımalarını irdelemeye çalışacağız.(Kuşcu,S.2011)
 • Kuşcu.S,2011 T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı T.C. Ulaştırma Bakanlığı,Erişim 03.2012 Cordara vd. 2003
 • Mekik,Ç. CeBIT - Eurasia 2010 Coğrafi Bilgi Teknolojileri Çalıştay White Paper “European Transport Policy for 2010: Time to Decide”, 2001 European Commision.
 • ÖZGÖKER, Uğur, “Avrupa Birliği Ortak Ulaştırma Politikası”, SUBCONTURKEY, Mart 2009. http://europa.eu, Erişim 03.2012
 • T.C. Ulaştırma Bakanlığı, “Hedef 2023” 10. Ulaştırma Şurası” şura raporu, Ankara 2010, s.99.
 • T.C. Ulaştırma Bakanlığı, “Hedef 2023” 10. Ulaştırma Şurası” şura raporu, 2010,
 • T.C. Ulaştırma Bakanlığı, “Hedef 2023”, s.102.2010
 • Erdal,M. “Yeni İpek Yolu; Avrupa Kafkasya Asya Taşıma Koridoru (TRACECA) Projesi”, http:// www.meslekiyeterlilik.com;Erişim03.2012
 • “Türkiye, TRACECA’da Önemli Rol Oynuyor”, http://www.utikat.org.tr/haberler, Erişim 03.2012
 • “Tır Konvansiyonu ve Avrupa’nın Yeni Gümrük Transit Sistemi”, http://www.unkoder.org.tr/tir- convansiyon, Erişim 03.2012 T.C. Ulaştırma Bakanlığı Erişim 03.2012
 • Nisan 2003 tarihinde AB Konseyi Tarafından kabul Edilen Nihai Metin, s: 12. http://www.abgs.gov.tr/uploads/files
 • Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı, Uluslararası Nakliyeciler Dernegi, AR-GE ve _statistik Departmanı, 24 Temmuz 2003 tarih ve 25178, Mükerrer sayılı Resmi Gazete, s: 334 vd., http://www.abgs.gov.tr/up2003/up.htm. Erişim 03.2012
 • Avrupa Birliği Ulaştırma Politikası,http://www.ikv.org.tr/ikv/.html,( turkiye-ab/guncel/muktesebat- htm & arşiv (AB Komisyonu 2004 yılı Türkiye İlerleme Raporu) Erişim03.2012
 • İKV(İktisadi Kalkınma Vakfı), a.g.e. s.22-23. Avrupa Birliği’nin Ulaştırma Politikası, AB Politika Ser. No:14, İstanbul 2003.
 • Deloitte, Taşımacılık ve Lojistik Sektörü Raporu, T.C. Başbakanlık Yat. Des. ve Tanı. Aja, Ankara , s.8. T.C. Ulaştırma Bakanlığı, “Hedef 2023”, s.67-68.
 • Kaya,S. Türkiye’de Ulaştırma Sektörünün Genel Görünümü ve sorunları, İzmir Ticaret Odası AR&GE Bülteni, İzmir 2008
 • (Smitb, 1980; Adams, 1981) ya da (Smith vd., 1980) eklinde cümlenin sonunda yazar soyad ve yay n y l belirtilerek verilmelidir. ki yazarl kaynaklarda iki yazar n da soyad yaz lmal
 • (Snell ve Ettre, 1971), ikiden fazla yazarl kaynaklar parantez içinde gösterilecek ise vd. k saltmas kullan lmal (Li vd., 1998), parantez d nda Li ve di erleri (1998) kullan lmal d r.
 • Yilmaz, A., Brown, O. ve Nelson, H., (1998). Magnetic f elds, Proceedings , 5tJl Conference,
 • Electronics, 117-143, Sydney, A. iii) Ulusal - Uluslararas Kitap Yilmaz, A., Brown, O. ve Nelson, H., (1998). Magnetic f elds,, 295, Mc. Graw Press, London.
 • Aziz,A (2008). leti ime Giri . 135, Aksu Yay nevi. stanbul. Kitap çinde Bölüm
 • Sensoy, T., (1998). Magnetic f elds, in Reinhards, M, eds, Physics, Mc. Graw HM Press, 2-5, Oxford, UK. Çeviri Kitap
 • Ong, W.J (1995). Sözlü ve Yaz l Kültür. Sema Postac o lu(Çev.). 136, Metis Yay nevi. stanbul Editörlü Kitap
 • Çebi, M.(Ed).(2003). Medya Etki Ara t rmalar 142, Alternatif Yay nevi. Ankara.
 • Editörlü Kitapta Bölüm Keeplinger. H,M(2003). Etki Kavram n n S n rlar . Murat Çebi(Ed.), Medya Etki
 • Ara t rmalar 142, Alternatif Yay nevi. Ankara. Dergiden Makale Gezgin, S. (2009). Medyan n Sorumlulu u( Türk Alman li kileri Örne inde). stanbul Aydn Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 44-54
 • Bas lmam Tezler, Bildiriler Arvas, .S (2010). Cumhuriyet Döneminde Bas nda Etik Ba lmada Ortaya Konulan
 • Uygulamalar ve Bir Meslek Örgütü: Bas n Konseyi. (Yay nlanmam doktora tezi.) stanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, stanbul. nternette Makale Kolo lu, O. (1999). Medya, Devlet ve Sermaye. http://dorduncukuvvetmedya.com iv)Bas lm Bilimsel Rapor
 • Yilmaz, A„ Brown, O. ve Nelson, H., eds. (1998). Magnetic f elds, J., Technical Report,
 • ICTP TRIL Programme, 12, Trieste. v)Mesleki Teknik Rapor Y lmaz, A., Brown, O. ve Nelson, H., eds. (1998). Manyetik Alan Teorisi, Teknik Rapor , CEV Vakf , stanbul. vi)Doktora, Y.Lisans Tezi
 • Yilmaz, A., Brown, O. ve Nelson, H., (1998). Manyetik Alan Teorisi, Doktora tezi, AÜ
 • Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. iviii) Standartlar TS920, (1990). Binalarda rüzgar yükü kurallar , Türk Standartlar , Ankara. ix)Güncel Yaz
 • Yilmaz, A., Brown, O. ve Nelson, H., (1998). Manyetik Alan Teorisi, Bilim ve Teknik, 63, 7, 5
 • Yilmaz, A., Brown, O. ve Nelson, H., (2000). Manyetik Alan Teorisi, Hürriyet Gazetesi, sf. 1, 2, 12,2000. x)Web Adresleri
 • Kaynaklar n A'dan Z'ye s ralanmas bittikten sonra 1 punto kahnl kl bir çizgi çekilerek, çizginin alt ndan itibaren, nternet kaynaklar , siteden yararlan lan tarihle beraber yaz lmal d r. Yilmaz, A., Brown, O. ve Nelson, H., (1998). Manyetik Alan Teorisi, http://www.server.com/final/paperl .html, (21.12.2005)
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ali İhsan ÖZEROĞLU

Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 24 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2012

APA Özeroğlu, A . (2012). Ab ulaştırma politikaları ve bölgesel projelerde Türkiye’nin yeri . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (26) , 41-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46515/584071