Yıl 2013, Cilt , Sayı 29, Sayfalar 37 - 44 2013-06-01

Stress and stress management in organizations
Örgütlerde stres kaynakları ve stres yönetimi

Hatice KÖSE [1]


Stress in excess of the individual's strength, nutrition, according to the layout and individuals who threatened him upside is the sum of the relationship. Disease of our age, expressed as stress, work and private life is a part of. Stress due to a person's business or private life lived tension, fatigue, irritability and difficulties of the other roles, it is difficult to fulfill the requirements of the. In this article, the definition of stress, sources of stress and stress management techniques in organizations are discussed.
Stres bireyin dayanma gücünü aşan, uyku düzenini bozan, beslenme düzenini alt üst eden ve bireye göre kendisini tehdit eden ilişkilerin toplamıdır. Çağımızın hastalığı olarak ifade edilen stres, iş ve özel hayatımızın bir parçasıdır. Stres kişinin iş veya özel yaşamından dolayı yaşadığı gerginlik, yorgunluk, huzursuzluk ve sıkıntılardan dolayı diğer rollerinin gereklerini yerine getirmesini zorlaştırmaktadır. Bu makalede, stresin tanımı, örgütlerde stres kaynakları ve stres yönetimi tekniklerine değinilmiştir.
 • ALTUNTAŞ, Ersin, Stres Yönetimi, Alfa Yayım, İstanbul, 2003.
 • ARTAN, İnci, Örgütsel Stres Kaynakları ve Yöneticiler Üzerinde Bir Uygulama, Özgün Matbaacılık, İstanbul, 1986.
 • BOZKLARREİCH, Samuel H., PH. D., Stressiz Çalışma Ortamı, Öteki Yayım, (çev: Bengi Göngör) Ankara, 1993.
 • BRAHAM, Barbara J., Stres Yönetimi, Ateş Altında Sakin Kalabilmek, Hayat Yayıncılık, (çev: Vedat G. Diker) İstanbul, 2004.
 • BARUTÇUGİL, İsmail, Performans Yönetimi, Kariyer Yayınları, İkinci Baskı, İstanbul, 2002, s.48. Aktaran, Elif Ayşe ŞAHİN İPEK, Kamu Kesiminde Performans Yönetimi Aracı Olarak Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi: Büyükşehir Belediyeleri Örneği, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara, 2013.
 • CÜCELOĞLU, Doğan, İnsan ve Davranışı, Remzi Kitapevi, 18. Baskı, Ekim 2009.
 • KURT, T. vd., Stres, Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010.
 • BRAHAM, Barbara J., Stres Yönetimi. Ateş Altında Sakin Kalabilmek. (Çev.: Vedat G. Diker). İstanbul: Hayat Yayınları, 1998. Aktaran, Yener ÖZEN, Stres ve Stres Yönetimi, (Yayınlanmamış Makale)
 • DAVİS, Keith, İşletmelerde İnsan Davranışı, (Çev.: Kemal Tosun ve Diğerleri).İstanbul: İ.Ü. Yayınevi, 1984, Aktaran, Yener ÖZEN, Stres ve Stres Yönetimi, (Yayınlanmamış Makale)
 • ALŞAN, Mehmet Hakan, Evlilikte Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Seminer Notları, 2013.
 • İLGAR, Özlem Örgütsel Stresin Çalışan Kadınlar Üzerindeki Etkileri ve stresle Başa Çıkma Yolları, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Marmara Üniversitesi, SBE, 2001.
 • MİTH, A., (2005). Adapted From The Stres htt://www.apahelpcenter.org/articles/article.php?id=21, Aktaran, Özlem Canpolat, Çalışanların Stres Düzeylerini Etkileyen Faktörler ve İş Sağlığı Hemşirelerinin Stres İle Başetmede Etkililiği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006.
 • WEB1:http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.51a24c da7861c9.71369029 (26.05.2013)
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Hatice KÖSE
Kurum: Hatice KÖSE, Başakşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Birim Sorumlusu

Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 20 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2013

APA Köse, H . (2013). Örgütlerde stres kaynakları ve stres yönetimi . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (29) , 37-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46643/584817