Yıl 2013, Cilt , Sayı 29, Sayfalar 12 - 24 2013-06-01

The factors that have effects on the number of board member of insurance companies in Turkey
Türkiye’de sigorta şirketlerinin yönetim kurulu üye sayısını etkileyen faktörler

Nurhan TALEBİ [1] , Ceyhun KIR [2]


Board of Directors must be formed by companies and are organs of vital importance. A functional Board of Directors makes a clear significant impact on the success of the company. For this reason the board should be composed of an appropriate number of members. However, determining this appropriate number is an issue that must be addressed. As the first step, this study discusses the factors affecting the number of board members. The study included 58 insurance companies operating in Turkey. The number of board members was used as the dependent variable and total assets premium production, personnel numbers, company type, management structure and public status as the independent variables. The analysis determined a statistically significant positive relation between the number of board members and a company’s premium production and total assets. According to the regression analysis, the 6 independent variables and the dependent variable of member numbers account for only a small 36% of the factors determining member numbers and the remaining 64% of determining factors are made up of those not included in the study.
Yönetim kurulları şirketlerin yasal olarak oluşturmak zorunda oldukları ve hayati öneme haiz yönetim organlarıdır. İşlevsel bir yönetim kurulunun, şirket başarısı üzerinde belirgin bir etkisi olacağı açıktır. Bu nedenle bu kurulun en uygun sayıda oluşturulması gereklidir. Ancak en uygun sayının kaç olması gerektiği, üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu çalışmada, uygun sayıyı belirlemede ilk adım olan, üye sayısını etkileyen faktörlerin neler olduğu ortaya konulmuştur. Çalışma Türkiye’de faaliyet gösteren 58 sigorta şirketi üzerinde yürütülmüştür. Bağımlı değişken olarak yönetim kurulu üye sayısı, bağımsız değişkenler ise toplam aktif, prim üretimi, personel sayısı, şirket tipi, yönetim yapısı ve halka açıklık olarak kullanılmıştır. Analiz sonucunda üye sayısı ile prim üretimi ve toplam aktifler arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Ancak regresyon analizine göre, araştırma kapsamında olan 6 bağımsız değişken, bağımlı değişken olan üye sayısının sadece %36’lık gibi oldukça düşük bir kısmını açıklamaktadır. Üye sayısını belirleyen faktörlerin %64’lük bir kısmı araştırmaya dâhil edilmeyen değişkenlerden oluşmaktadır
 • AYGÜN M., İÇ S., SAYIN C., (2011), “Yönetim Kurulu Büyüklüğünü Belirleyen Faktörler ve Yönetim Kurulu Büyüklüğü ile Firma Performansı Arasındaki İlişki: Türk Sermaye Piyasası Üzerine Bir İnceleme”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:10, No:1, Erişim Tarihi: 25.03.2013, http://jssarchive.gantep.edu.tr/index.php/sbd/article/view/262
 • BAKER M. P., GOMPERS P. A., (2003), “The determinants of board structure at the initial public offering”, Journal of Law and Economics, Volume: 46, No: 2, Erişim Tarihi: 10.03.2013, http://www.people.hbs.edu/mbaker/cv/papers/Determinants.pdf
 • COLES J. F., NAVEEN D.D. NAVEEN L., (2008), “Boards: Does one size fit all”, Journal of Financial Economics, Volume: 87, Issue: 2, Erişim Tarihi: 13.03.2013, old.terry.uga.edu/finance/docs/daniel.pdf http://www
 • DENIS D., SARIN A., (1999), “Ownership and board structures in publicly traded corporations”, Journal of Financial Economics, Volume: 52, Erişim Tarihi: 09.03.2013, http://118.96.136.31/ejurnal/JFE%201999%2052%202/JFE%2099%2052%202- 2%20Ownership%20and%20board%20structures%20in%20publicly%20traded%20corporations.pdf
 • GUEST P. M., (2008), “The determinants of board size and composition: Evidence from the UK”, Journal of Corporate Finance, Volume: 14, Issue: 1, Erişim Tarihi: 18.03.2013, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119908000035
 • HUSE M., (1990), “Board composition in small enterprises”, Entrepreneurship and Regional Development: an International Journal, Volume: 2, Issue: 4, Erişim Tarihi: 20.03.2013, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08985629000000023#.UsEmnfQW3X4
 • Kalaycı Şeref ve diğerleri, (2005), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayıncılık.
 • LEHN K. M., PATRO S., ZHAO M., (2009), “Determinants of size and structure of corporate boards: 1935–2000”, Financial Management, Volume: 38, Issue: 4, Erişim Tarihi: 03.03.2013, http://ideas.repec.org/p/hit/hitcei/2008-13.html
 • LINCK J. S., NETTER J. M., YANG T., (2008), “The determinants of board structure”, Journal of Financial Economics, Volume: 87, Issue: 2, Erişim Tarihi: 07.03.2013, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=729935
 • LYNALL M. D., GOLDEN B. R., HILLMAN A. J., (2003), “Board composition from
 • adolescence to maturity: a multitheoretic view”, Academy of Management, Volume: 28, No: 3, Erişim Tarihi: 13.03.2013, http://www.jstor.org/discover/10.2307/30040730?uid=3739192&uid=2&uid=4&sid=21103194129447
 • ÖZDAMAR K., (2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, 5. baskı, Kaan Kitapevi.
 • www.tsb.org.tr, Erişim Tarihi: 01.04.2013.
 • www.kap.gov.tr, Erişim Tarihi: 01.04.2013.
 • www.sigortadenetim.org, Erişim Tarihi: 01.04.2013.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Nurhan TALEBİ
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi, Bankacılık Sigortacılık Programı

Yazar: Ceyhun KIR
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi, Bankacılık Sigortacılık Programı

Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 21 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2013

APA Talebi̇, N , Kır, C . (2013). Türkiye’de sigorta şirketlerinin yönetim kurulu üye sayısını etkileyen faktörler . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (29) , 12-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46643/584819