Yıl 2013, Cilt , Sayı 31, Sayfalar 3 - 26 2013-12-01

Significance of the performance assesment in human resource management and a case study
Performans değerlendirmenin insan kaynakları yönetimindeki önemi üzerine uygulamalı bir araştırma

Müge KORKMAZ [1] , M. Nafiz DURU [2]


The purpose of this study is determining the performance evaluation perception in human resources management. The sample group of this study consists of 118 hospital staff working at Private Rumeli Hospital and Istanbul Education and Research Hospital for the reason that both private and state (public)hospitals to be represented in the study took place in the questionnaire including Performance Evaluation Scale in Human Resources. The data collected from these surveys are evaluated by entering them to the SPSS 20 software program. It's seen a differentiation in human resources performance evaluation points according to the genders, graduation status, occupational seniority of the respondants according to the findings.
Bu çalışmanın amacı insan kaynakları yönetiminde performans değerlendirmesi algısının belirlenmesidir. Bu amaçla araştırmanın örneklemini oluşturan Özel Rumeli Hastanesi ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan 118 personele İnsan Kaynaklarında Performans Değerlendirme Ölçeği anketi uygulanmıştır. Alan araştırmasından toplanan veriler SPSS 20 programına girilerek değerlendirilmiştir. Bu verilerin değerlendirilmesi sonucunda elde edilen bulgulara göre; ankete katılanların cinsiyetlerine, mezuniyet durumuna, mesleki kıdeme göre insan kaynakları performans değerlendirme puanlarında bir farklılaşma görülmektedir.
 • Açıkalın, A. (1994). Çağdaş Örgütlerde İnsan Kaynağının Yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Akal, Z. (1996). İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi - Çok Yönlü Performans Göstergeleri. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi, Yayın no: 473.
 • Aksoy, Ş. (1986). Personel Yönetimine Giriş. Ankara: METU, s.12.
 • Aldemir, C., Ataol, A. ve Budak, G. (2001). İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, İzmir: Barış Yayınları.
 • Aldemir, C., Ataol, A. ve Budak, G. (1993). Personel Yönetimi. İzmir: Fakülteler Kitabevi.
 • Aşkun, İ.C. (1976). İşgören Değerlemesi. Eskişehir: Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları No: 158/100.
 • Ataay, İ.D. (1990). İşdeğerleme ve Başarı Değerleme Yöntemleri. İstanbul: İşletme Fakültesi Yayın No: 235.
 • Barkey, J.B. (2002). Gaining and Sustaining Competitive Advantage. New Jersey: Prentice Hall.
 • Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Bayyurt, N. (2011). İşletmelerde Performans Değerlendirmenin Önemi Ve Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkiler. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı: 53, s.578.
 • Bilge, H. (2003). İnsan Kaynaklarının Sürekli Artan Gücü. Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s.9.
 • Bingöl, D. (1996). Personel Yönetimi. 2. Basım, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Bingöl, D. (2003). İnsan Kaynakları Yönetimi. 5. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Can, H., Akgün, A. ve Kavuncubaşı, Ş. (2000). Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Basım, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Canman, D. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara, Yargı Yayım Basım Dağıtım A.Ş.
 • Dicle, Ü. (1982). Yönetsel Başarının Değerlendirilmesi. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi, Yayın No: 43.
 • Dolgun, U. (2010). İnsan Kaynakları Yönetimi. Bursa: Ekin Basım Yayım Dağıtım.
 • Döven, S.M. (2003). Türkiye’de İnsan Kaynakları Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Amasya ili çevresinde bir uygulama). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi SBE.
 • Erdoğan, İ. (1991). İşletmelerde Personel Seçimi ve Başarı Değerleme Teknikleri. İstanbul: İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları No: 248.
 • Ergün, M. (1995). Bilimsel Araştırmalarda Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları (SPSS for WINDOWS), Ankara: Ocak Yayınları.
 • Fındıkçı, İ. (1999). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Geylan, R. (1996). Personel Yönetimi. Eskişehir: Birlik Ofset.
 • Gök, S. (2005). XXI. Yüzyılda İnsan Kaynakları Yönetimi ve GSM Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Halis, M. ve Tekinkuş, M. (2003). Kamuda Performans Yönetimi, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Helvacı, A.M. (2002). Performans Yönetimi Sürecinde Değerlendirmenin Önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt. 35, s.156.
 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikler. 4. Baskı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kaynak T. (1998). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını, Yayın No: 276.
 • Knouse, S.B. (1996). Management Perspectives On Tqm Concepts and Pratics.
 • Özalp, İ. (2000). İşletme Yönetimi. Eskişehir: Birlik Ofset Yayıncılık.
 • Sabuncuoglu, Z. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Sabuncuoğlu, Z. (2009). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulama Örnekleriyle. 4. Baskı. Bursa: Furkan Ofset.
 • Türkel, A. (1998). Yöneticiler İçin: İnsan Kaynaklarının Etkin Yönetimi. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Yüce, P. (2003). 360 Derece Değerlendirme, Düşünceden Sonuca İnsan Kaynakları. İstanbul: Hayat Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Müge KORKMAZ
Kurum: MS, Özel Rumeli Hospital, İstanbul

Yazar: M. Nafiz DURU
Kurum: İAÜ Prof. Dr. Endüstri Müh. Bl. Başkanı

Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 20 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2013

APA Korkmaz, M , Duru, M . (2013). Performans değerlendirmenin insan kaynakları yönetimindeki önemi üzerine uygulamalı bir araştırma . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (31) , 3-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46644/584826