Yıl 2013, Cilt , Sayı 31, Sayfalar 65 - 90 2013-12-01

The research about the tecniques to find proper employees in private hospitals
Özel hastanelerde işgören bulma yöntemleri üzerine bir araştırma

İlknur SAYAN [1] , Fatma ULUÇ [2]


The main element of increasing the productivity and quality of enterprises is the human factor. The competition between companies is more about quality and quantity in the human factor. The main subject of this study is to determine the human resources, the department structures, and the human resources procurement methods in the hospitals in Istanbul, which has 250 employees and below. It has been determined that between number of employees and establishing human resources department have a positive correlation. As the number of employees increases in a hospital, they establish a human resources department. But in some of the establishments, there is still human resources department connected other above department. This research has shown that more qualified techniques to find employees positively impacts on performance of workers. An also if a company performs well on finding qualified and high performance workers, employees have a strong intention to work for the company for long term periods instead of changing their workplace in short term. However according to the literature review and the information obtained from applications made, the hospital management of human resources activity are not satisfactory enough
İşletmelerin verimliliği ve kalitesini arttıran en önemli unsur insan faktörüdür. Rekabet yarışındaki farkın, insan faktöründeki nitelik ve niceliğinin artışıyla doğru orantılı olduğu fark edilmiştir. Bu çalışma ile, İstanbul ilinde 250 ve altında çalışanı olan özel hastanelerde insan kaynakları işgören bulma yöntemleri ve insan kaynakları departman yapıları belirlenmeye çalışılmıştır. Özel hastanelerde çalışan personel sayısının artışına bağlı olarak insan kaynakları ile ilgili departmanların kurulması arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çalışan sayısı arttıkça özel hastanelerde insan kaynakları departmanı oluşturulduğu görülmektedir. Çalışmada, işgören bulma yöntemlerine göre işgören bulma puanı ile iş performansı puanı arasında pozitif yönde ilişki saptanmıştır. İşgören bulma puanı ve iş performansı puanı arttıkça iş devir hızının düştüğü görülmüştür. Literatür taramasından ve yapılan uygulama çalışmasından elde edilen sonuçlara göre özel hastanelerde insan kaynakları işgören bulma faaliyetleri yeterli düzeyde işlevsellik kazandığından söz edilemez.
 • Ateş,M.(2012).Sağlık İşletmeciliği, Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları
 • Yönetimi,.Beta Yayınları,İstanbul. Bektaş,G.(2011).SağlıkYönetimi.
 • Yönetimi.İçinde: Kaptanoğlu,Y,A.(ed.) , Beşir Kitabevi,186-231. Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Benli, A ve Şahin, L.(2004).İnsan Kaynakları Yönetiminde İşgören Bulma ve Seçme:
 • Çınar Hotel Uygulaması, Bilgi,8,113-124. Budak, G.(2004).İnsan Kaynakları Yönetimi.V.Baskı,İzmir.
 • Büyüksavaş, A.(2010).’’Kamu Hizmeti Sunan Özel Hastanelerin Sorunları ve Çözüm
 • Önerileri:Isparta ve Antalya Örneği’’. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek lisans Tezi. Coopers,P.(2000).İnsan Kaynakları Kıyaslaması.2000-Türkiye Raporu.
 • Çavdar, H ve Çavdar, M.(2010).İşletmelerde İşgören Bulma Ve Seçme Aşamaları.Journal of Naval Science and Engineering,6(1):79-92.
 • Çoşkun, R.; Wolff,A.; Gürler G.(2001).Kobi’lerde İnsan Kaynakları Tedarik Yöntemleri
 • Sakarya Örneği. I..Orta Doğu Kongresi,’’Kobi’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları’’, 439. Demirkaya, H.(2006).İnsan Kaynakları Bölümünün Organizasyonu. Kocaeli Üniversitesi
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2:1-21. Doğanay, P.(2008).Kaızen-Sürekli İyileştirme İle Hastaneler İnsan Kaynaklarının
 • Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstıtüsü İşletme,Yüksek Lisans Tezi. Dubois,C-A.;Mckee,M.;Nolte,E.(2011).Avrupa’da Sağlıkta İnsan Kaynakları. World
 • Health Organization 2006, on behalf of the European Observatory on Health
 • Systemsand Policies,Sağlık Bakanlığı Yayın No:850,V. Doğan, S ve Demiral, Ö.(2008)İnsan Kaynakları Yönetiminde Çalışanların Kendilerine
 • Doğru Yolculuk Yöntemi:Yetenek Yönetimi.Sosyal Bilimler Dergisi,3:145-166. Ecerkale,K ve Kovancı, A.(2005). İnsan Kaynaklarında Dış Kaynak Kullanımı,
 • Havacılık ve Uzay Teknolojileri,2:69-75. Erdil,O.;Alpkan, H.L.;Biber, L.(2004).İnsan Kaynaklarıyla Örgütsel Performans
 • Arasındaki İlişkiler Araştırmaya Yönelik Bir İnceleme,D.E.Ü. İ.İ.B.F.Dergi,19 :2,101- Fındıkçı, İ.(2001).İnsan Kaynakları Yönetimi. Alfa Basım Yayın, İstanbul.
 • Kabene,M.;S;Orchard,C.;Howard,M,J.;Soriano,A,M.;Leduc,R.(2006).The İmportance of Human Resources Management in Health Care:A Global Context, Human
 • Resources for Health,4:20. Karahan, A.(2009). İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesine Katkısı Açısından Personel
 • Güçlendirme Yaklaşımı:Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi Örneği, Celal Bayar Üniversitesi S.B.E,7(1):95-114 . Keklik, B. (2007).İnsan Kaynakları Teminde Kullanılan Tekniklerin Etkinliklerine İlişkin
 • KOBİ’lerde Bir Araştırma ve Model Önerisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Tezi. Koçak,O ve Erdoğan,Z-B.(2011).Bankacılık Sektöründe Yeni İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Yaklaşımları Hakkında Bir Uygulama. Sosyal Siyaset Konferansları,60:259-283. Küçükkaya, G.(2006). İnsan Kaynakları Yönetiminde Personel Seçimi ve Bir Uygulama.
 • Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Yüksek Lisans Tezi. Marşap, A.;Akalp.; G,Yeniman E.(2010).Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynağının
 • Kurumsal Bilgi Güvenliği Kültürü Gelişimi Bilişim Teknolojileri,3:31-40. Öğüt, A, Akgemci, T&Demirsel, T.(2004).Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyon Süreci.Sosyal Bilimler Dergisi,278-290. Örücü,E.(2002).Turizm İşletmelerinde Orta ve Üst Kademe Yöneticilerin İşgören
 • Seçme ve Değerlendirme Sürecindeki Eğilimleri(Marmaris ve Çevresindeki Üç Yıldızlı İşletmeler Örneği),D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi,17(2):119-132. Roberts,G.;Seldon, Administration,Carlotta Roberts University of Georgia Athens,B-4,Georgia. G.Human Resources Management.U.S.Small Business Sabuncuoğlu,Z.(2011).İnsan Kaynakları Yönetimi.V.Basım.İstanbul.
 • Somonoğlu ve Ark.(2012). Sağlık Kurumları Yönetimi-I.T.C. Anadolu Üniversitesi Yayın No: 263,Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1599.
 • Sur,H.(2008-2009).Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Planlaması, Sağlık
 • Düşüncesi ve Tıp Kültürü Platformu,9. Ülgen,H ve Mirze,S.K.(2010).İşletmelerde Stratejik Yönetim. Beta Basım Yayın. İstanbul.
 • Ünal, Ş.(2006).İnsan Kaynaklarında Tedarik Eğilimleri ve İzmir İli Seyahat Acentaları
 • Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Tezi. Timmons,B.;Goodhue,T.(2009).The Manager Management Strategıes For Improvıng
 • Health Servıces.Number 1. Wilkinson, A.;Townsend K.;Marchington M.(2009).Human Resource Management in
 • Hospital Networks.Special Issue Call for Papers,Abstracts Submission Deadline:31 March.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: İlknur SAYAN
Kurum: İAU Diş Hekimliği Fakültesi İdari Direktör

Yazar: Fatma ULUÇ
Kurum: İşletme, Doktora, Özel Öğrenci.

Tarihler

Başvuru Tarihi : 26 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 26 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2013

APA Sayan, İ , Uluç, F . (2013). Özel hastanelerde işgören bulma yöntemleri üzerine bir araştırma . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (31) , 65-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46644/584829