Yıl 2013, Cilt , Sayı 31, Sayfalar 91 - 107 2013-12-01

Evaluation of Turkish banking sector in terms of profitability
Türk bankacılık sektörünün karlılık açısından değerlendirilmesi

Ferdi SÖNMEZ [1]


Banks which are very important for economies are also business firms like other business firms aiming to make profit. Banks evaluate their situation by measuring profitability and then develop short and long term strategies. Developed strategy includes risk management and price management which are necessary not only in increasing profit but also preserve profit rates looking well. Coming into prominence of profitability of Turkish Banking Sector in local and international crisis in 2000’s bring out opinion to make a research on profitability. In this article, profitability of Turkish banking sector with the historical development process are discussed
Ekonomi için büyük önem arz eden bankalar da diğer ticari kuruluşlar gibi kar elde etme amacını taşıyan ticari işletmelerdir. Bankalar karlılıklarını hesaplayarak uzun ya da kısa vadeli stratejiler geliştirmektedir. Geliştirilen stratejiler karın artırılması yönünde olabileceği gibi, kabul edilebilir karlılık oranlarının korunması yönünde de gerekli olan risk yönetimini ve fiyat yönetimini içerebilmektedir. Türk bankacılık sektöründe, özellikle 2000’li yıllardaki yerel ve küresel krizlerde karlılığının ön plana çıkması, karlılık üzerine bir çalışma yapma düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada, Türk bankacılık sektöründe karlılık konusu tarihsel gelişim süreciyle birlikte ele alınmıştır
 • Athanasoglou P., Brissimis S. N. ve Delis M.D.,(2006). Bank-specific, industry specific and macroeconomic determinants of bank profitability, Journal of International Financial
 • Markets, Institutions and Money, No. 18, s.121–136 Aysan, A.F. ve Ceyhan, Ş.P.,(2007). Market Disciplining Role of Crisis: The Restructuring of the Turkish Banking Sector, Bogazici University Working Paper, s.3-5.
 • Betil, İ.,(2003). Hafiften Bankacılık. İstanbul: Ana Yayıncılık, s.55
 • Boyacıoğlu, M. A.,(2003). 1980 Sonrası Türk Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler,
 • Krizlerin Sektör Üzerindeki Etkileri Ve İyileştirici Öneriler, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı. 9, s. 523-538. Çakar, V.,(2003). Yabancı Sermayeli Banka Girişleri ve Ulusal Bankacılık Sektörleri
 • Üzerindeki Etkileri, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü, Ankara: TCMB, s.44-68
 • Demir, F.,(2004). A Failure Story: Politics and Financial Liberalization in Turkey,
 • Revisiting the Revolving Door Hypothesis, World Development, Vol.32, No.5, s. 854 Denizer, C.,( 1997). The effects of financial liberalization and new bank entry on market structure and competition in Turkey, World Bank Development Research Group, Working paper 1839, s.14
 • Er, S.,(2009). Devletin Bankacılık Sektöründe Düzenleyici Denetleyici Rolü ve Türkiye
 • Uygulaması, İTO Sektörel Yayınları, Sayı.34, s.138-141. Karacan, A. İ.,(1995), Bankacılık ve Ekonomik İstikrar, Sunum, İktisadi Araştırmalar
 • Vakfı Bankaların Ekonomik İstikrardaki Önemi ve Görevi Semineri, İstanbul. Parasız, İ., (2007). Modern Bankacılık Teori ve Uygulama, 2.Baskı, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları, s.23.
 • Sakallıoğlu, Ü. C. ve Yeldan, E.,(2000). Politics, society and financial liberalization:
 • Turkey in the 1990s, Development and Change, Sayı. 31, s. 500 - 503.
 • Yüksel, A., (2000). Ticari Bankalarda Kredi Fiyatlandırma Politikası, Doktora Tezi,
 • Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), (2003). Bankacılık Sektörü
 • Yeniden Yapılandırma Programı Gelişme Raporu-(VI), s.31. BDDK, (2007). Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler, s.14.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), (2002). Küreselleşmenin Türkiye Ekonomisine Etkileri, s. 20-33
 • TCMB, Finansal İstikrar Raporu (2012), Sayı.15, s.4-7.
 • TCMB, Finansal İstikrar Raporu (2013), Sayı.17, s.44-45.
 • TCMB, Finansal İstikrar Raporu (2009), Sayı.8, s.4.
 • TCMB, Finansal İstikrar Raporu (2008), Sayı.6, s.38.
 • TCMB, Finansal İstikrar Raporu (2006), Sayı.3, s.23.
 • TCMB, Finansal İstikrar Raporu, (2005). Bankacılık Sektörü ve diğer Finansal Kuruluşlar, s.50.
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (2001), Savurganlık Ekonomisi Araştırması, , s.4
 • Türkiye Bankalar Birliği (2006), Türkiye Bankalar Birliği 2005-2006 Dönemi
 • Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu, s. 38. Sermaye Piyasası Kanunu, Kanun Numarası:2499, Kabul Tarihi: 28.7.1981, Yayımlandığı R.Gazete Tarih: 30.7.1981, Sayı: 17416 S.K.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ferdi SÖNMEZ
Kurum: Beşyol Mh. İnönü Cad. No: 38 Küçükçekmece / İstanbul

Tarihler

Başvuru Tarihi : 26 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 26 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2013

APA Sönmez, F . (2013). Türk bankacılık sektörünün karlılık açısından değerlendirilmesi . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (31) , 91-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46644/584830