Yıl 2013, Cilt , Sayı 31, Sayfalar 33 - 50 2013-12-01

The aura created by brands and the domino effect
Markaların yarattığı aura ve domino etkisi

Sevgi YILMAZ [1]


Brands are the new expression forms of today’s consumption oriented world and

marketing communication. Brands, which are the shining stars of consumption world and marketing

communication, meet consumers with the promises of competition, speed and endless options. The

main objective of the brand managers, who are performing marketing activities, is to produce a

profit. The method of being able to achieve a profit is only possible through branding and constantly

being in communication with the consumers. Branding is a long process that requires specific

strategies in order to strengthen the targeted markets and create demand among consumers. Hence,

this process periodically requires; the creation of new needs for consumers and ensuring continuity

of the consumption environment. Nowadays, the reason for widespread consumption, is not only a

sequence of actions performed by marketing communicators, but is also a result of consumer culture

which is mostly dominated by the display language. Consuming is included in the list of basic needs,

such as breathing, sleeping and feeding, and surrounds the lives of individuals. Brands that are

constantly renewed and covering daily life; with the support of masses that upholds consumer

society, urban culture, advertising as well as the elements like fashion, have become decisive

indicators at the lives of individuals and can be addictive.

Markalar, pazarlama iletişiminin ve bugünün tüketim dünyasının yeni ifade
biçimlerindendir. Tüketim dünyasının ve pazarlama iletişiminin parlayan yıldızları
markalar, rekabet, hız ve sonsuz seçenek vaatleriyle hareket ederek tüketicilerle
buluşmaktadırlar. Pazarlama faaliyetini gerçekleştirmek isteyen marka yöneticilerinin
temel hedefi, kâr sağlamaktır. Kârı elde edebilmenin yöntemi de markalaşmaktan ve
sürekli olarak tüketiciyle iletişim halinde olmaktan geçmektedir. Markalaşma, markaların
hedeflediği pazarda güçlenmek ve tüketicide marka bağlılığı yaratmak amacıyla
performans sergilediği uzun soluklu ve belirli stratejiler gerektiren bir süreçtir.
Dolayısıyla, bu süreçte tüketicilere periyodik olarak yeni ihtiyaç ortamlarının yaratılması
ve tüketimin sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Günümüzde, tüketimin bu kadar
yaygın hale gelmesi, yalnızca pazarlama iletişimcileri tarafından gerçekleştirilen eylemler
dizisi değil; aynı zamanda, çoğunlukla görüntü dilinin hakim olduğu tüketim kültürünün
de bir sonucudur. Tüketmek; nefes almak, uyumak, beslenmek gibi, temel ihtiyaçlar
listesine dâhil edilerek bireylerin hayatını çevrelemektedir. Tüketim toplumunu ayakta
tutan kitle, kent kültürü, reklam, moda gibi unsurlarla birlikte; sürekli yenilenen ve
gündelik hayatı kapsayan markalar, bireyin kendisiyle ve dış dünyayla kurduğu iletişimde
belirleyici göstergelerden olup bağımlı hale getirebilmektedir.
  • -
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Sevgi YILMAZ (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Aralık 2013
Kabul Tarihi : 26 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2013

APA Yılmaz, S . (2013). Markaların yarattığı aura ve domino etkisi . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (31) , 33-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46644/584833