Yıl 2016, Cilt , Sayı 41, Sayfalar 81 - 97 2016-01-01

Occupational Health and Safety Inspection: Comparative Analysis of Turkey and the United Kingdom
İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi Türkiye ve İngiltere Örneklerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi

Türkan Melis PARLAK [1] , Zeynep Feride OLCAY [2]


This study aims to examine the critically important concept of “inspection” in the context of Occupational Health and Safety with an analysis of the UK and Turkey empirical examples specifically in a comparative approach and historical perspective. With the advance of technology Occupational Health and Safety has become increasingly significant in developing countries just as well as it has in developed countries. The main aim of the Occupational Health and Safety studies are to protect the employees from work-related accidents and occupational diseases, to ensure peaceful labour conditions and prosperity, to increase efficiency and output by providing safety of production. In this respect one of the main duties of the goverments are the inspection factor. Inspection is the principal and most powerful potency in the hands of goverments since corruption-prone systems can only preserve their form without deterioration with the control that inspection provides. Based on these features, this study provides a comparative analysis of the United Kingdom with its extensive legal regulations with the capacity to set an exemplary precedent for legislation for other states and Turkey on the other hand which has a unique legislative system in place
Bu çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ciddi boyutlarda önem arz eden ‘denetim’ kavramını İngiltere ve Türkiye görgül örnekleri özelinde; karşılaştırmalı yaklaşım ve tarihsel perspektif çerçevesinde irdeleyerek incelemeyi amaçlamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği alanı, ilerleyen teknoloji ile birlikte gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerde de gittikçe önemli bir hale gelmiştir. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında temel amaç: İş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, çalışma barışı ve refahını sağlamak, üretim güvenliğini sağlayarak verimi artırmaktır. Bu noktada devletlerin en temel görevlerinden biri de denetim faktörüdür: Denetim devletlerin elindeki en başat ve kudretli güçtür; çünkü bozulmaya meyilli sistemler ancak denetim sayesinde bozulmadan formunu koruyabilmektedirler. Bu özelliklere binaen bu çalışmada, kapsamlı ve diğer devletlere emsal teşkil edebilecek kapasitede yasal düzenlemelere sahip ve bunun yanında özgün bir hukuki mevzuata sahip İngiltere örneği ile Türkiye örneği karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bir Portekiz atasözünün de dediği gibi “Emirleri verip çekip gidersen, işler yürümez.”
 • Altuğ, T., (2013), Türkiye’de Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Yeri ve Önemi¸ Yüksek Lisans Tezi, GÜ Sağlık Bilimleri Enstitütüsü, Ankara.
 • Aydın, F., (2014), Avrupa Birliğin’de İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara.
 • Balkır, G., (2012). İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkının Korunması: İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu, Sosyal Güvenlik Dergisi, 2012-1, s.56-91.
 • Bayram, F., (2008), Türk İş Hukukunda İş Sağlığı Ve Güvenliği Denetimi, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Demir, K., (2015), İş Sağlığı Ve Güvenliği Denetimi ve Bazı Ülkelerden Uygulama Örnekleri, Yüksek Lisans Tezi, AÜ Sosyal Bilimler Enstitütüsü, Eskişehir.
 • Demircioğlu, A. ve Centel, T., (2007), İş Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Eğri, N., Dölek, G., Arslan, İ., ve Göçener, M., (2013), Dünyanın Çeşitli Ülkelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Ceza Uygulamaları, İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara.
 • European Federation of Public Service Unions. (2012), A Mapping Report on Labour Inspection Services in 15 European Countries, European Federation of Public Service Unions, Brussels.
 • Kılıç, L., (2006), İşverenin iş sağlığı ve güvenliğin sağlama hükümlülüğü ve sorumluluğu, Yetkin Yayıncılık, Ankara.
 • Mollamahmutoğlu, H., ve Astarlı, M., (2012), İş Hukuku, Turhan Yayınevi, Ankara.
 • Süzek, S., (1985), İş Güvenliği Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara.
 • Şakar, M., (2014), İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Piyal, B., (2001), Dünya İş Denetim Sistemleri, Küresel Değişim ve Türkiye, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi Bildiri Kitabı.
 • Yavuz, N., (2011), Türk Borçlar Kanunu’na Göre Eser ve Hizmet Sözleşmeleri, Adalet Yayınları, Ankara.
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güveliği Kanunu
 • İş Teftiş Kurulu Tüzüğü İnternet Kaynakları
 • A Guide to Health And Safety Regulation in Great Britain, http://www.hse.gov.uk/pubns/hse49.htm, (16.11.2015).
 • ILO Offical Website, http://www.ilo.org/labadmin/info/ WCMS_112675/lang--en/index.htm. (16.11.2015).
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Türkan Melis PARLAK
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Yazar: Zeynep Feride OLCAY
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Program Başkanı

Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 24 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2016

APA Parlak, T , Olcay, Z . (2016). İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi Türkiye ve İngiltere Örneklerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (41) , 81-97 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46650/584871