Yıl 2016, Cilt , Sayı 41, Sayfalar 51 - 60 2016-01-01

Accounting of Salvage Value in Insurance Companies
Sigorta Şirketlerinde Sovtaj İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Günay Deniz DURSUN [1]


Natural and legal persons may face risk of danger at any moment and to counter this they resort to insurance activities in order to manage any risk that may arise as a result of a dangerous situation which may become materialised. Provision of assurance as its underlying basis, insurance activity is of considerable importance which comes as second after the banks with an increased share amongst intermediary institutions in the financial sector. By reason of its own specific activities as a brokerage institution, accounting treatment of insurance companies also vary. Salvage which is industry-specific and is the expression of proceeds of income received from the sale of tangible insured products exposed to damage is the subject of this study which tries to explain how to account for salvage operations
Her an tehlike ile karşı karşıya kalan gerçek ve tüzel kişiler, bu tehlikelerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkabilecek riskin yönetimi için sigorta faaliyetine başvururlar. Temelinde güvence yatan sigortacılık faaliyeti, finansal sektör içerisinde bankalardan sonra en fazla paya sahip aracı kurumlar olması sebebi ile oldukça önem taşımaktadır. Bir aracı kurum olarak sigorta şirketlerinin kendine özgü faaliyetleri sebebi ile muhasebe işlemeleri de farklılık göstermektedir. Hasara uğramış somut sigortalı ürünlerin satışından elde edilen geliri ifade eden ve sektöre özgü olan sovtaj, bu çalışmanın konusu olup, sovtaj işlemlerinin nasıl muhasebeleştirileceği aktarılmaya çalışılmıştır
  • Duygulu, E., (2012). Sigorta İşletmeciliği, 11-139, Detay Yayıncılık. Ankara.
  • Özbolat, M., (2006). Temel Sigortacılık. 219-221, Seçkin Yayıncılık. Ankara.
  • Özkan, T., (2007). TDHP Sisteminde Sigorta Muhasebesi. 161, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı. İstanbul.
  • Yaslıdağ, B., (2013). Sigortacılık, Sigorta Aracıları- Sigorta İşlemleri. 114-139, Seçkin Yayınları. Ankara.
  • TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri, http://www.kgk.gov.tr/ contents/files/TFRS_2014/TFRS/TFRS_4.pdf (16.03.2015)
  • 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu
  • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
  • 6802 Sayılı Gider Vergisi Kanunu
  • 26606 Sayılı Sigorta Ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik, http://www. resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/07/20100728-7.htm (24.03.2015)
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Günay Deniz DURSUN
Kurum: Trakya Üniversitesi, Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muhasebe Bölümü

Tarihler

Başvuru Tarihi : 22 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 22 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2016

APA Dursun, G . (2016). Sigorta Şirketlerinde Sovtaj İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (41) , 51-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46650/584873