Yıl 2016, Cilt , Sayı 42, Sayfalar 91 - 114 2016-04-01

A View To Woman Image in Advertisement in the Context of Feminist Theories
Feminist Kuramlar Bağlamında Reklamda Kadın İmgesine Bakış

Yelda ŞENKAL [1]


Many products are publicized via woman image in adverts and woman are represented in various roles. The women working in real life are not reflected in advert as a social figure and they are mostly restricted in private life with the image of housewife. Furthermore, public sphere is mostly attributed to man. Feminist theory stating women do not equally take part in social life also emphasizes that the difference created in malestream should be rightly determined and identified. Moreover, feminist theoreticians have studied with the aim of abolishing the distinction private/public sphere. Another representation of woman in adverts is appeared as a figure who always looks well-groomed and slender and her femininity is made sense over her sexual identity. According to feminist theories, underlying reason of this approach is based on the idea of construction of woman via man view. As a social movement, achievements of feminism devoted to women through long ages are ignored in media, especially in advertisements and women are kept on being reflected with stereoptyped approach. In this context, we are observing that woman representation is appeared us not feminine but masculine
Reklamlarda kadın imgesi üzerinden birçok ürünün tanıtımı yapılmakta, kadın farklı rollerde temsil edilmektedir. Gerçek hayatta çalışan kadınlar, toplumsal bir kurgu olarak reklamda yansıtılmamakta, kadın daha çok ev hanımı görüntüsü ile özel hayat içinde sınırlı tutulmakta, kamusal alan erkeğe atfedilmektedir. Kadınların toplum içerisinde eşit şekilde yerleştirilmediklerini düşünen feminist kuramlar, erkek egemen yapıda yaratılan farkın doğru tanımlanması gerektiğini söyleyerek, özel alan/kamusal alan ayırımını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmışlardır. Reklamlarda, kadının bir başka temsili her zaman bakımlı, ince ve güzel gösterilerek cinsel kimliği üzerinden kadınlığı anlamlandırılmaktadır. Feminist kuramlara göre bu anlayışın temeli, erkek gözü ile kadını biçimlendirme üzerine kurulu olmasına dayalıdır. Bir toplumsal hareket olan feminizmin uzun yıllar zarfında kadınlara sunduğu kazanımlar medya özellikle reklamlarda göz ardı edilmekte, kadın kalıplaşmış anlayışla yansıtılmaya devam etmektedir. Bu bağlamda kadın temsilindeki bakış dişil olmaktan çok eril bir bakış olarak karşımıza çıkmaktadır
  • Aktaş, G. (2013). Feminist Söylemler Bağlamında Kadın Kimliği: Erkek Egemen Bir Toplumda Kadın Olmak. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 30(1).
  • Alankuş S. (2007). Kadın Odaklı Habercilik, İstanbul: IPS
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Yelda ŞENKAL
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi, ABMYO

Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 19 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2016

APA Şenkal, Y . (2016). Feminist Kuramlar Bağlamında Reklamda Kadın İmgesine Bakış . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (42) , 91-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46651/584880