Yıl 2016, Cilt , Sayı 42, Sayfalar 19 - 34 2016-04-01

Growıng İmprovement of Democratic Values and Governors Elected in Turkey
Türkiye’de Giderek Gelişen Demokratik Değerler ve Valilerin Seçimle Gelmesi

Özcan ERDOĞAN [1]


Beside the role and responsibilities of Governors and Head officials of districts in provinces that have recently been subjected to the discussion, it is an emerging reality that their future also comes under the queestion of inquiery. In that context, those who reside in small provinces of Turkey still have a belief in the necessity og the governing institutions regulated and appointed by the state; whereas, in big cities people have started experiencing a process in which they particularly prefer the Governors being elected as the mayor to the Governors being appointed by the state.In this article, it is discuss future of the Governor’s apointment sisytem,as completely a choice of fully political authority and exactly regardless of any rules and in Turkey
Son yıllarda Türkiye’de merkezi idaresinin taşradaki temsilcileri sayılan vali ve Kaymakamların üstlendikleri görev ve sorumluluklarının yanında geleceklerinin de tartışılmakta olduğu bir gerçektir. Bu bağlamda özellikle Anadolu’nun görece daha küçük yerleşim birimlerinde yaşayanlar hala valilik ve kaymakamlık müessesesinin gerekliliğine inanırken, özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar arasında atanmış vali ve kaymakamlardan ziyade seçilmiş Belediye Başkanlarının tercih edilmeye başlandığı bir sürece girilmiştir.2 Bu makalede herhangi bir kurala bağlı olmaksızın, tamamen siyasi otoritenin bir tercihi olarak tezahür eden valilerin atanmalarından hareketle, Türk İdare yapısında istisnai bir görev olarak kabul edilen valilik müessesesinin geleceği tartışmaya açılmaktadır.
  • [17] 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Özcan ERDOĞAN
Kurum: Mülkiye Başmüfettişi, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ankara.

Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 19 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2016

APA Erdoğan, Ö . (2016). Türkiye’de Giderek Gelişen Demokratik Değerler ve Valilerin Seçimle Gelmesi . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (42) , 19-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46651/584883