Yıl 2016, Cilt , Sayı 42, Sayfalar 145 - 163 2016-04-01

The city contributes to the safety of local governments
Yerel Yönetimlerin Kent Güvenliğine Katkısı

Eyüp KAYA [1]


At the end of the 16th century it began to migrate to the big cities for safety reasons with. Since the beginning of the 19th century relations with the West and entered as a result of the agreement, which was sent out of the product consists of foreign sales centers and small towns have become as a result of urban development. Far behind the West in the industry Ottoman Empire had developed city in this period of time the stars began to appear to blink and regional imbalances. Our country has entered a rapid urbanization in developing countries such as 1950-1970 years. However, especially after 1980, it entered 1 İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi,“Kırıkkale Örneğinde Yerel Yönetimlerin Kent Güvenliğine Katkısı” Yüksek Lisans Tezi. this process has faced many problems, including impromptu security especially in urban areas
16. yy.’ın sonlarında güvenlik nedeni ile büyük kentlere göçler başlamıştır. 19. yy.’ın başlarından itibaren de Batı ile girilen ilişkiler ve yapılan anlaşmalar sonucu, ürünlerin dışarı gönderildiği dış satım merkezlerinin oluştuğu ve sonucunda küçük yerleşim yerleri gelişen kentler haline gelmişlerdir. Osmanlı Devleti’nin sanayi alanında Batı’dan çok geride kaldığı bu dönemde zamanın gelişmiş kentlerinin yıldızları sönmeye ve bölgesel dengesizlikler belirmeye başlamıştır.Ülkemiz de, gelişmekte olan ülkeler gibi 1950-1970 yıllarında hızlı bir kentleşme sürecine girmiştir. Ancak bu sürece hazırlıksız girdiğinden özellikle 1980’den sonra kentlerde başta güvenlik olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya kalınmıştır
 • Aydın, A. H., (1996) Polis Meslek Hukuku. s.17, Doğuş Yayınları. Ankara.
 • Aydın, A. H., (2009) Güvenlik Hizmetlerinde Yerelleşme. Veysel BİLGİÇ (Ed.) Değişik Yönleriyle Yerelleşme. S.144.145.149, Seçkin Yayınları. Ankara.
 • Ayhan, U., (2008). Metropol Alanlarda Kamu Güvenliği. 42, Kripto Yayınları. Ankara.
 • Demirci, S., (2009) Kent Güvenlik Politikalarının Geliştirilmesi. Veysel BİLGİÇ (Ed.) Değişik Yönleriyle Yerelleşme. S.186, Veysel Seçkin Yayınları. Ankara.
 • Geray, C., (1995) ‘Can Güvenlikli Kent’, Ada Kentliyim, Sayı: 3, s.50-61
 • Geray, C., (2007) ‘Güvenli Kent ve Kente Karşı Suçlar Üzerine’ TMMOB Mimarlar Odası, Ankara Şubesi, Bülten 55, s.50.
 • Göksu, T., (2004) ‘Türkiye’de Kentleşme ve Güvenlik Hizmetleri, Demografik Bir Yaklaşım’, Uluslararası İç Güvenlik Yönetimi Konferansı. Ankara: Polis Akademisi, 22-23 Ocak.
 • Gölbaşı, S., (2008) Kentleşme ve Suç. S.62.80, On İki Levha Yayıncılık. İstanbul.
 • Görmez, K., (1997) Yerel Demokrasi ve Türkiye- Yerel Yönetim ve Belediyeler. S.15.17.19, Vadi Yayınları. Ankara.
 • İçli, T. G., (2007). Kriminoloji. S.23.24, Seçkin Yayınları. Ankara.
 • Karasu, M. A., (2008) ‘Türkiye’de Kentleşme Dinamiklerinin Suça Etkisi’ A.Ü.H.F.D. Cilt 57, Sayı 4.
 • Karasu, M. A., (2012) ‘Kent ve Suç Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve’ C.Ü.İ.İ.B.D. Cilt 13, Sayı 2.
 • Karasu, M. A., (2014) ‘Kente Karşı İşlenen Suçlar ve Siyasal Yozlaşma’ POLİTUS Dergisi. Sayı:9.
 • Kartal, K., (1992) Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Türkiye’de Kentlileşme. S.21, Adım Yayıncılık. Ankara.
 • Keleş, R., (2012) Kentleşme Politikası. S.35.36.38.40.60.92. İmge Kitabevi Yayınları. Ankara.
 • Keleş, R., (2007) ‘Kente Karşı Suç, TMMOB Mimarlar Odası’, Ankara Şubesi: Bülten 55. s.45.
 • Okutan, A., (1995) Türkiye de Kentleşme ve Siyasal Yapı. S.19. Türk Demokrasi Vakfı Yayınları. Ankara.
 • Sargın, S., Ve Temurçin, K., (2011) Türkiye’nin Suç Haritası. S.15, Polis Akademisi Yayınları. Ankara.
 • Tekeli, İ., (2011) Kent ve Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm Yazıları. S.209, Tarih Vakfı Yayınları. İstanbul.
 • Uğurlu Ö., (2010). Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları. S.27, Örgün Yayınevi. İstanbul.
 • Yılmaz, K., (1995) Yerel Yönetim ve Demokrasi. S.308, TODAİ. Ankara.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Eyüp KAYA
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı

Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 24 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2016

APA Kaya, E . (2016). Yerel Yönetimlerin Kent Güvenliğine Katkısı . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (42) , 145-163 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46651/584887