Yıl 2016, Cilt , Sayı 43, Sayfalar 0 - 0 2016-07-01

An Assessment on Macro Economic Performance of the Turkish Economy After 2001 Crisis
2001 Krizi Sonrası Türkiye Ekonomisinin Makro Ekonomik Performansı Üzerine Bir Değerlendirme

Faruk AKIN [1]


November 2000 crisis adversely affected Turkey's economy, particularly the banking sector. The economy was faced with a new crisis in February 2001 with the process can not be well managed. 2001 crisis and negative developments in the banking sector has led to a further increase of the installed cost economy. Economic and financial policies implemented after 2001 crisis is the basis of macroeconomic performance of Turkey Economy last fifteen years . In this study, the criteria that determine the macroeconomic performance for the past fifteen years the economy of Turkey will be assessed according to the gross domestic product, The gross domestic product per capita, growth rate, inflation rate, unemployment rate, index of economic discontent, the current account deficit, budget deficit. In this study, it will be also discussed the overall assessment and recommendations on macroeconomic performance of Turkey's economy
Kasım 2000 Krizi başta bankacılık sektörü olmak üzere Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemiştir. İyi yönetilemeyen süreç ile Şubat 2001'de ekonomi yeni bir kriz ile karşı karşıya kalmıştır. 2001 Krizi ile bankacılık sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler ekonomiye yüklenen maliyetlerin daha da artmasına yol açmıştır. 2001 Krizinin ardından yürütülen ekonomik ve finansal politikalar Türkiye Ekonomisi'nin son on beş yılda gösterdiği makroekonomik performansında temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada Türkiye Ekonomisi'nin son on beş yılda gösterdiği makroekonomik performans belirlenen kriterler (gayri safi yurtiçi hasıla, kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla, büyüme oranı, enflasyon oranı, işsizlik oranı, iktisadi hoşnutsuzluk endeksi, cari açık, bütçe açığı) çerçevesinde değerlendirilecektir. Çalışmada ayrıca Türkiye Ekonomisi'nin makroekonomik performansı ile ilgili genel bir değerlendirmeye ve önerilere de yer verilecektir
 • Avşar, M. (2011). Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları. s.169. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi.
 • Bastı, E. (2006). Kriz Teorileri Çerçevesinde 2001 Türkiye ve Finansal Krizi, Yayın No:191, ss.123-124. SPK Yayınları.
 • Çak, M. (2013). Türkiye'de Cari Açık. s.113. İstanbul: Beşir Kitabevi.
 • Doğruel, F., Doğruel, A.S. (2005). Türkiye'de Enflasyonun Tarihi, s.V. TCMB-Tarih Vakfı Yayınları.
 • Eğilmez, M. (2009). Küresel Finans Krizi Piyasa Sisteminin Eleştiri. s.74. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Eren, A. (2014). Türkiye Ekonomisi. s.132. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Karaca, C. (2016). Türkiye'nin Güncel Ekonomik ve Mali Sorunları ve Politikaları. ss.17-.24. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Karluk, R. (2009). Cumhuriyet’in İlanından Günümüze Türkiye Ekonomisi’nde Yapısal Dönüşüm, s.439. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Özcan, S. E.,Açıkalın, S. (2015). “Relationship Between Misery Index and Lottery Games: The Case of Turkey”, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 5, No. 7(1). s.160.
 • Tonus, Ö. (2015), Türkiye Ekonomisi. s.97-98. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Türkiye Bankalar Birliği (2016). Türkiye Ekonomisi 2015. ss. I-12. TBB Yayınları.
 • Türkiye Bankalar Birliği (2008). 50. Yılında TBB ve Türk Bankacılık Sistemi, 1958-2007, s. 41. TBB Yayınları.
 • Türkoğlu, F. (2014). Ekonomi İle İlgili Herşey, s.74. İstanbul: Optimist Yayım Dağıtım.
 • Yıldırım, K., Karaman, D., Taşdemir, M. (2009). Makroekonomi, s.21-22.Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Bloomberg (2016). http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-04/these- are-the-world-s-most-miserable-economies, (02.05.2016).
 • Eğilmez, M. (2016), Kendime Yazılar, http://www.mahfiegilmez.com/2016/05/akp-oncesi-ve-sonras- ekonomi.html. (31.05.2016).
 • Eğilmez, M. (2015). Kendime Yazılar, Artıları ve Eksileriyle Türkiye Ekonomisi 2015 Görünümü, http://www.mahfiegilmez.com/2015/09/artlar-ve-eksileriyle- turkiye.html, (02.05.2016).
 • Eğilmez, M. (2014). Kendime Yazılar, http://www.mahfiegilmez.com/2014/12/turkiye-ekonomisi- gostergeleri-ve-ideal.html, (02.05.2016).
 • Hürriyet Gazetesi (2004). Enflasyon 28 yıl sonra tek haneli, http://www.hurriyet.com.tr/enflasyon-28-yil-sonra-tek-haneli- 207017, (02.05.2016).
 • IMF (2016). World Economic Outlook Database, (02.05.2016).
 • Kalkınma Bakanlığı (2016). Uluslararası Ekonomik Göstergeler, 2007-2012-2014, (02.05.2016).
 • Kalkınma Bakanlığı (2016). Orta Vadeli Program 2016 - 2018 (02.05.2016).
 • T.C. Başbakanlık, Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (2016). Ekonomik Görünüm, http://www.invest.gov.tr/tr- TR/turkey/factsandfigures/Pages/Economy.aspx, (02.05.2016).
 • T.C. Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (2016). Ekonomik Büyüklükler, http://www.bumko.gov.tr/TR,147/ekonomik-gostergeler.html, (02.05.2016).
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2016). www.tcmb.gov.tr, (02.05.2016).
 • Yaşar, S. (2011). Cari açık nedir ve nasıl kapanır? http://www.sabah.com.tr/yazarlar/yasar/2011/06/17/cari-acik- nedir-ve-nasil-kapanir, (02.05.2016).
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Faruk AKIN
Kurum: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 16 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2016

APA Akın, F . (2016). 2001 Krizi Sonrası Türkiye Ekonomisinin Makro Ekonomik Performansı Üzerine Bir Değerlendirme . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (43) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46655/584920