Yıl 2016, Cilt , Sayı 43, Sayfalar 0 - 0 2016-07-01

Audit of Stock Joint Companies
Anonim Şirketlerde Bağımsız Denetim

Gizem MIZRAK [1]


New Turkish Commercial Code requires stock corporations are subject to audit. Independent auditors will conduct the audit. Compliance and performance audits are both included in financial statements audit. In this context, balance sheet, income statement, cash flow statement and statement of changes in equity as a set of financial statements with footnotes are the financial instruments, which are subject to audit. Turkish auditing standards are the criteria for the audit progress. Public oversight board is the public authority for publication of standards and quality control of audit. The article studies the audit practice in Turkey
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile sermaye şirketleri denetime tabi tutulmuştur. Buna göre her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ölçütler içinde kalan sermaye şirketleri denetlenecektir. Denetim bağımsız denetçiler tarafından yapılacaktır. Denetimin kapsamı hem uygunluk hem de faaliyet denetimini kapsayan finansal tablo denetimidir. Bu bağlamda sermaye şirketlerinin bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile dipnotlarından oluşan finansal tablo seti yıllık faaliyet raporu ile birlikte denetlenecektir. Finansal tablo setinin tabi olduğu standartlar Türkiye Muhasebe Standartlarıdır. Denetim ise Türkiye Denetim Standartlarına Göre Yapılacaktır. Ülkemizde gerek bu standartların yayınlanmasından gerekse denetimin kalitesinden sorumlu gözetim kurumu Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumudur. Bağımsız denetçilerin yetkilendirilmesi de aynı kurumun görev alanına girmektedir. Çalışma şirketlere yasal düzenleme ile getirilen bağımsız denetimi incelemektedir
  • Akbulut, A. (2012). Karşılaştırmalı TFRS Vergi Uygulamaları. 190, Muhasebe Hesap Uzmanları Derneği, İstanbul.
  • Chambers, N. (2007). Türev Piyasalar. 135, Beta, Ankara.
  • Chance, D. M. (1998). Introduction to Option and Futures. 210, the Dryden Press, US.
  • Eiteman, D., Stonehill, A. ve Lessard, D. (1986). Multinational Business Finance. 97, Addison-Wesley, US.
  • Grabbe, O. (1992). International Financial Markets. 839, Prentice Hall Simon&Schuster, US.
  • Jensen, D., Coffman E., Stephens R., ve Burns T. (1994). Advanced Accounting. 654, McGraw-Hill, US.
  • Kim, T. (1993). International Money and Banking. 131, Routledge, UK.
  • Mısırlıoğlu, U. (2008): Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi. İSMMMO Mali Çözüm Dergisi, 86, 65-81.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Gizem MIZRAK

Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 17 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2016

APA Mızrak, G . (2016). Anonim Şirketlerde Bağımsız Denetim . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (43) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46655/584923