Yıl 2016, Cilt , Sayı 43, Sayfalar 0 - 0 2016-07-01

Semiotics and Propaganda Codes in Cinema
Göstergebilim ve Sinemada Propaganda Kodları

Duygu AYDIN [1]


Semiotics is about scientific solution and it is about its meaning. These meanings are delived from the relations of semiologies. Semiotics is combined of the one shown and the one shows. Although semiotics in the cinema is the projection of sound,object,light and the movement; the one shown is the combination of thoughts and the meaning given to it. Within the research semiotics is explained, the propaganda codes are studied. Semiotics is used as the explain cinema. Semiotics is used together with scientific solution method to Show how it is used in the cinema. Cinema as one of the important visiullay transfering area, how it is used for propaganda and how it is used as to solve inquiry with details.
Gösterge bilimsel çözümleme anlamlarla ilgilidir. Bu anlamlar göstergeler arasında ki ilişkilerden çıkmaktadır. Gösterge gösteren ve gösterilenden oluşmaktadır. Sinemada gösteren, perdeye yansıyan anlamlı ses, nesne, ışık, renk, hareket gibi unsurlar iken; gösterilen, göstereni oluşturan düşünceler ya da yüklenilen anlamlardır. Bu araştırma çerçevesinde göstergebilim açıklanarak, sinemada propagandanın kodlarının neler olduğu ele alınmaktadır. Sinemayı açıklamak için göstergebilim bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Sinema gibi önemli bir görsel mesaj aktarım ortamının propaganda amaçlı nasıl kullanıldığı ve çözümlenme aşamasında gösterge bilimsel çözümleme yönteminin nasıl kullanıldığı detaylandırılarak açıklanmaktadır.
 • Akerson, F. E. ( 2005). Göstergebilime Giriş. İstanbul: Multilingua,(s.49-50)
 • Aktulum, K. (2000). Metinlerarası İlişkiler. Ankara: Öteki Yayınevi.
 • Antonio Gramsci, Ç. A. (2014). Hapishane Defterleri. Belge Yayınları,(s.87-89)
 • Arslantepe, M. (2012). Sinema Okuryazarlığı. Kocaeli: Umuttepe Yayınları,(s.180)
 • Aziz, A. (2011,). Siyasal İletişim. Ankara: Nobel Yayın,(s.64- 65)
 • Battal Odabaş, (2014, 06 30). http://www.bodabas.Tripot. com. Propaganda Sineması. adresinden alındı
 • Berger, A. A. (1993). Kitle İletişimde Çözümleme Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları,(s.13)
 • Berger, A. A. (2012). Kültür Eleştirisi. İstanbul: Pinhan Yayıncılık,(s.81)
 • Campbell, J. (2013,). Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. İstanbul: Kabalcı Yayıncılık,(s.42)
 • Charles Sanders Peirce, ( 1982). Göstergeler Kuramı: Göstergebilim. Yazko Çeviri,(s.9)
 • Erdoğan, İ. (2008). İletişimi Anlamak. Ankara: Erk Yayıncılık,(s.120)
 • Fisk, J. (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. Ankara: Ark Yayıncılık,(s.62)
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Metinleraras%C4%B1l%C4%B1k. (tarih yok). http://tr.wikipedia.org/wiki/Metinleraras%C4%B1l%C4%B1k. http://tr.wikipedia.org/wiki/Metinleraras%C4%B1l%C4%B1k. adresinden alındı
 • http://www.kameraarkasi.org/sinema/makaleler/christianmetz 2.html. (2014, 04 25).
 • http://www.kameraarkasi.org/sinema/makaleler/christianmetz2 .html:
 • http://www.kameraarkasi.org/sinema/makaleler/christianmetz2 .html adresinden alındı
 • Kabadayı, L. (2013). Film Eleştirisi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları,(s.59)
 • Kıran, Z. K. ( 2003). Yazınsal Okuma Süreçleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık,(s.193)
 • Kıran, Z. K. (2006). Dilbilime Giriş. Ankara: Seçkin Yayıncılık,(s.321-322)
 • Küçükcan, U. (2005). Film Çözümlemesinde iki Yaklaşım: N.Choomsky ve C. Metz. . Eskişehir Anadolu Üniversitesi iletişim Bilimleri Fakültesi Yayınları, ( s.9)
 • Küçükerdoğan, B. (2010). Sinemada Kurgu ve Eisenstein. İstanbul: Hayalbaz Yayınları,(s.138)
 • Lotman, Y. M. (2012). Sinema Göstergebilimi. Ankara: Nirengi Kitap,(s.68)
 • Louis Althusser, Ç. Y. (2000). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. İstanbul: İletişim Yayınları,
 • Müge Elden, Ö. U. ( 2005,). Şimdi Reklamlar. İstanbul:
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Duygu AYDIN
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi, ABMYO

Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 16 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2016

APA Aydın, D . (2016). Göstergebilim ve Sinemada Propaganda Kodları . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (43) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46655/584927