Yıl 2016, Cilt , Sayı 43, Sayfalar 0 - 0 2016-07-01

Modern Performans Değerleme Yöntemleri ve Azerbaycandaki İşletmelerde Uygulanması
Modern Performans Değerleme Yöntemleri ve Azerbaycandaki İşletmelerde Uygulanması

Aynur MAMMADOVA [1] , Zelha ALTINKAYA [2] , Fırat BAYIR [3]


Performance evaluation in recent years, is one of the issues highlighted in both the public and private sectors often. The current developments particularly in the areas of organization and management has brought to the fore the performance evaluation system. Performance evaluation is one of the most technical and complex aspects of human resources management. Editing of both system implementation requires a human resources department and better equipped professionals. In this study, the concept of human resources, business and the importance and benefits, performance appraisal systems, performance objectives and importance of evaluation, application areas and clarify such matters. Performance evaluation of public and private institutions in Azerbaijan was investigated how it's implemented. Structural characteristics of companies with this research, we aimed to determine the relationship between the drying effects of performance evaluation criteria and performance evaluation techniques. In the research, operating in Baku in Azerbaijan province, it was taken as a basis for public bodies and private institutions with domestic and foreign capital. 5 states listed and traded on a survey of 14 private companies have been made.
Performans değerlendirme son yıllarda, hem kamu hem de özel kesimde sıklıkla üzerinde durulan konulardan biridir. Günümüzde özellikle de örgüt ve yönetim alanında yaşanan gelişmeler performans değerlendirme sistemini ön plana çıkarmıştır. Performans değerlendirme, insan kaynakları yönetiminin en teknik ve karmaşık boyutlarından birisidir. Hem sistemin kurgulanması hem de yürütülmesi, daha donanımlı bir insan kaynakları birimini ve profesyonellerini gerektirmektedir. Bu çalışmada, insan kaynakları kavramını, işletmeler açısından önemi ve yararları, performans değerleme sistemleri, performans değerlemenin amacı ve önemi, kullanım alanları ve bu gibi konulara açıklık getirilmiştir. Performans değerlendirme yöntemlerinin Azerbaycan’daki kamu ve özel kurumlarda nasıl uygulandığı araştırılmıştır. Bu araştırmayla firmaların yapısal özellikleri, performans değerlendirme kriterleri ve performans değerlendirme tekniklerinin kuruma etkileri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma kapsamında, Azerbaycan’da Bakü ilinde faaliyet gösteren, kamu kuruluşları ve yerli ve yabancı sermayeye sahip özel kurumlar baz olarak alınmıştır. Borsada işlem gören 5 devlet ve 14 özel şirket üzerinde anket çalışması yapılmıştır.
 • Ada, B.(2008). Türk Kamu Personen Performans Değerlendirilmesi, T.C. Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 • Adal, Z. ve L.Tüzünüer, (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi, 6. Baskı, Beta Basım, İstanbul
 • Akbal, B. (2010), Bankalarda Uygulanan Performans Değerlendirme Kriterlerinin Çalışanların İş Tatmini Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 • Ayan, F. (2012), İnsan Kaynakları Yönetimi, 4. Baskı, İlya Yayınevi, İzmir
 • Bakalcı, H. (2010), İşe Gönülden Adanma Ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Arasındaki İlişki Ve Bir Örnek Olay, T.C. Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yüksek Lisalinins Tezi, İstanbul
 • Bayraktaroğlu, S. (2011), İnsan Kaynakları Yönetimi, 4. Baskı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya
 • Bingöl, D. (2006), İnsan Kaynakları Yönetimi, 6. Baskı, Arıkan Basım, İstanbul
 • Can H, Akgün A, Kavuncubaşı Ş (2001), İnsan Kaynakları Yönetimi, 4. Baskı, Siyasal Yayınevi, Ankara
 • Çetin, C. ve Dinç, E. (2013), İnsan Kaynakları Yönetimi, 1. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul
 • Çimen, F. (2009), Performans Yönetimi Ve Hizmet Sektöründe Bir Alan Çalışması, Atılım Üniversites. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 • Demir, V. (2009), Performans Değerleme Sistemi ve Bir Örnek Şirket İncelemesi, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Kariyer Danışmanlığı Anabilim Dalı, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Ankara
 • Dolgun, U. (2011), İnsan Kaynakları Yönetimi, 2. Baskı, Ekin Yayın, Bursa
 • Dolgun, U. (2007), İnsan Kaynakları Yönetimi, 1. Baskı, Ekin Yayın, Ankara.
 • Eren, E. (2013), Stratejik Yönetim Ve İşletme Politikası, 9. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul
 • Fındıkçı, İ. (1999), İnsan Kaynakları Yönetimi, 4. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul
 • Genç, N. (2012), Yönetim Ve Organizasyon, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara
 • Koca, H (2008), İnsan Kaynakları Yönetimi, 1. Baskı, Kum Saati Yayın, İstanbul
 • Özgen, H. ve A.Yalçın (2010), İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik Bir Yaklaşım, 1. Baskı, Nobel Yayınları, İstanbul
 • Öznur, Y. (2000) İnsan Kaynakları Yönetimi, 1. Baksı, Gazi Kitapevi, Ankara
 • Peçen,Ü. (2012).İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Organizasyonel İklimin Firma Yenilikçi Düzeyi Üzerine Etkileri; ABD Firmaları Ve Türk Firmaları Karşılaştırması, T.C. Gebze Yüksek Teknolojisi Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gebze
 • Saruhan, Ş.C. ve Yıldız, M. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi, 1. Baskı, Beta Yayın, İstanbul
 • Sabuncuoğlu, Z. (2011), İnsan Kaynakları Yönetimi, 6. Baskı, Beta Yayın, İstanbul
 • Tortop, N., Akçay, B., Yaman H ve A.Özer (2013), İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Nobel Yayımları, İstanbul
 • Uzmez, Irfan, (2015). Performans değerlendirme tarihsel Web 1: http://irfantanseluzmez.blogspot.com/2012/06/performans- degerlendirmenin-tarihsel.html Erişim tarihi: 21.11.2015 Web 2: http://www.betayayincilik.com/images/uploads/9e888aa7- 1442-47e2-8e91-d593f61a06de.pdf Erişim Tarihi: 25.03.2015 [25] Web 8: http://www.mevzuatdergisi.com/2004/07a/05.htm Erişim Tarihi: 22.04.2015
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Aynur MAMMADOVA
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İnsan Kaynakları Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi

Yazar: Zelha ALTINKAYA
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, Öğretim Üyesi

Yazar: Fırat BAYIR
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 18 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2016

APA Mammadova, A , Altınkaya, Z , Bayır, F . (2016). Modern Performans Değerleme Yöntemleri ve Azerbaycandaki İşletmelerde Uygulanması . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (43) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46655/584929