Yıl 2016, Cilt , Sayı 43, Sayfalar 0 - 0 2016-07-01

Tms 38 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ve Halka Açık Şirkette Uygulaması
Tms 38 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ve Halka Açık Şirkette Uygulaması

Emel BİNGÖL [1]


The importance of intangible assets in the assets of the business in today's economic activity is increasing rapidly. Businesses providing commercial benefits, privileges winning the rights but called intangible assets without physical presence. Businesses as well as tangible assets for use in its activities this intangible resources. These are computer software, patents, copyrights, movies, import quotas, franchises, customer and supplier relationships are assets such as market share and marketing rights. of intangible assets at fair manner it has become important not subject to valuation and reporting on the financial statements. IAS 38 Intangible Assets standard, enterprises of intangible resources that are used, which ones will come to an intangible asset class, accounting, valuation, depreciation application, the next valuation regulates conditions such as impairment and renovation expenses. It made the subject of study, IAS 38 Financial Accounting for intangible assets, capitalization of expenditures made by the company to obtain the intangible rights, not subject to depreciation of these rights are statements about inventory and valuation issues.
Günümüz ekonomik faaliyetlerinde işletmelerin varlıkları içinde maddi olmayan duran varlıklarının önemi hızla artmaktadır. İşletmeye ticari fayda sağlayan, ayrıcalık kazandıran ancak fiziksel varlığı bulunmayan haklara maddi olmayan duran varlık denir. İşletmeler faaliyetlerini sürdürmek için somut varlıklar yanı sıra bu maddi olmayan kaynakları da kullanırlar. Bunlar, bilgisayar yazılımı, patentler, telif hakları, sinema filmleri, ithalat kotaları, isim hakları, müşteri ve tedarikçi ilişkileri, pazar payı ve pazarlama hakları gibi varlıklardır. Maddi olmayan duran varlıkların gerçeğe uygun bir şekilde değerlemeye tabi tutulması ve finansal durum tablosunda raporlanması önemli hale gelmiştir. TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı, işletmelerin kullandığı maddi olmayan kaynakların, hangilerinin maddi olmayan duran varlık sınıfına gireceği, muhasebeleştirilmesi, değerlemesi, amortisman uygulaması, sonraki değerleme, değer düşüklüğü ve yenileme giderleri gibi durumları düzenlemektedir. Yapılan çalışmanın konusu, TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıkların muhasebeleştirilmesi, gayri maddi hakların elde edilmesi için şirketler tarafından yapılan harcamaların aktifleştirilmesi, bu hakların amortismana tabi tutulması, envanter ve değerleme konuları hakkında açıklamalardır
 • Akdoğan, N., Tenker, N, (2007). Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitabevi, 10.Baskı, Ankara,
 • Akgül, Ataman, Başak, “(2005). Maddi Olmayan Duran Varlıkların IAS-38 ile IFRS-3Standardında Yer Alan Düzenlemeler ve Türk Vergi Mevzuatıyla karşılattırılması” Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak Dönemi, S. 25, s. 44.
 • Ataman Ü. (2005). Genel Muhasebede Dönem sonu İşlemleri, (Cilt: 2), 15. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi, s. 147.
 • http://s.turkcell.com.tr/hakkimizda/tr/yatirimciiliskileri/InvestorR eportLibrary/SPK-Q414.pdf (Erişim Tarihi: 16.09.2015)
 • Ekinci, A. Vergi Usul Kanunu Çerçevesinde Değerleme Ölçüleri. (Erişim Tarihi: 31.10.2015)
 • Deren, A. & Savaş, İ. (2013). Maddi Olmayan Duran Varlık Değerlemesi ve Finansal Tablolara Sunumu. C.U. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2.
 • Gençoğlu, Ümit Cücenme, ( 2007). Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulamalar, Türkmen Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul.
 • www.izdenetim.com.tr (Erişim Tarihi: 31.10.2015)
 • Kesgin, M. M, (2006). Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Uluslararası Muhasebe Standartlarındaki Düzenlemeleri ve Türk Vergi Mevzuatı ile Karşılaştırılması, (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 206 No’lu Tebliğ. Ankara Resmi Gazete (21447 Sayılı Erişim Tarihi: 05.11.2015).
 • Örten, R., Bayırlı, R. (2007). “TMS-16 Maddi Duran Varlıklar Standardına Göre Amortisman Ayırma ve Muhasebe Uygulamaları-Yaklaşım Dergisi, Nisan Dönemi, S. 172, ss. 15- 21.
 • Otlu, Fikret. Çukacı, C. Yusuf, (2007). “Şirket Birleşmelerinde Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve şerefiyenin Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi “Muhasebe Ve Denetime Bakış Dergisi” Ocak Dönemi, ss. 109-127.
 • Sönmez, F. “(2004). Maddi Olmayan Duran Varlıklar-MODV (TMS-8, UMS-38, 1.TaslakMODV ve SPK Tebliğleriyle Karşılaştırmalı Olarak)”Diyalog Dergisi, C. 19, S. 191, ss. 123- 141.
 • http://www.spk.gov.tr/apps/MevzuatEski/ Erişim Tarihi: 05.11.2015.
 • Türk Ticaret Kanunu 14.02.2011 tarih 6102 No’lu Resmi Gazete (27846 sayılı Erişim Tarihi: 05.11.2015)
 • TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26 No’lu Tebliğ. Ankara Resmi Gazete (26111 sayılı Erişim Tarihi: 11.11.2015)
 • Yurtseven, R. (2000). “Entelektüel Sermaye Yetenekleri Tekstil ve Konfeksiyon – Gıda –İlaç ve Kimya – Otomotiv – Metal Sektörlerinde Karşılaştırılmalı Bir Araştırma”, M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XVI, Sayı:1, ss.413-427.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Emel BİNGÖL
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2017
Kabul Tarihi : 16 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2016

APA Bi̇ngöl, E . (2016). Tms 38 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ve Halka Açık Şirkette Uygulaması . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (43) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46655/584931