Yıl 2016, Cilt , Sayı 44, Sayfalar 0 - 0 2016-10-01

From The Language of Brush, İhap Hulusi Görey: Semiotic Analysis of Yalova Hot Springs Poster
Fırçanın Dilinden İhap Hulusi Görey: Yalova Kaplıcaları Afişinin Göstergebilimsel Çözümlenmesi

Yelda ŞENKAL [1]


Posters an effective tool that carry messages to large masses,have been contributing to our lives with unforgettable narratives for years via harmonic and impressive combination of content and design. In the article, semiotic analysis of the poster which has been designed by İhap Hulusi Görey, one of the most important masters in this effective expressions Yalova hot springs,in order to promote has been made. Fort his particular analgsis, Charles William Morris method in the context of syntactic, semantic and pragmatic and Roland Barthes denotation and connotation method are applied. Myth and Metaphor were taken advantage of in sense making process of signs. Accordingly, the woman image has been observed to foreground in İhap Hulusi Görey’s the hot spring narrative, as well. The hot spring coming out off the master’s brush represents the healing power along with the productive and creative effective of woman. Furthermore life, fruitfulness and beauty elements symbolized via tree and water images
Aktarılmak istenen mesajın geniş kitlelere ulaşmasında etkili bir araç olan afişler, içerik ve tasarımın uyumlu ve çarpıcı birlikteliği ile hayatımıza, yıllarca unutulmayacak anlatılar katmaktadır. Makalede, bu etkin anlatımların en önemli ustalarından biri olan İhap Hulusi Görey’in, Yalova Kaplıcaları için hazırladığı afişin göstergebilimsel çözümlemesi yapılmıştır. Çözümleme, Charles William Morris’in yöntemiyle sözdizimsel, anlambilimsel edimbilimsel boyutta gerçekleştirilmiş, Roland Barthes’in düz anlam ve yan yönteminde yararlanılmıştır. Göstergelerin anlamlandırılmasında Söylence (Mit) ve Eğretileme (Metafor) kullanımından yararlanılmıştır. İhap Hulusi Görey’in, ülkemizin doğal güzelliklerinden birini aktardığı kaplıca anlatımında, kadın imgesini ön plana alarak oluşturduğu görülmektedir. Ustanın fırçasından yansıyan kaplıca, şifalı gücünü, kadının üretken ve yaratıcı etkisi ile anlamlandırmakta, ağaç ve su imgeleri ile sembolize ettikleri yaşam, bereket, güzellik unsurlarını aktarmaktadır
 • [1] Alankuş, S. (2007). Kadın Odaklı Habercilik. İstanbul: IPS İletişim Vakfı
 • [2] Altun, Ş. (2010). Öncü Girişimciler,Türkiye’nin İlkleri Ankara: Elma Yayınevi
 • [3] Asna, A. (1998). Public Relations. İstanbul: Der Yayınları
 • [4] Atabek,G.Ş, Atabek,Ü. (2007) Medya Metinlerini Çözümlemek.İçerik, Göstergebilim ve Söylem Çözümleme Yöntemleri Ankara: Siyasal Kitapevi
 • [5] Barthes, R. (1986). Göstergebilim İlkeleri. Mehmet Rifat, Sema Rifat (Çev.).İstanbul: Sözce Yayınları
 • [6] Barthes, R.(2009). Göstergebilimsel Serüven. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • [7] Batı, U.(2005). Bir Anlam Yaratma Süreci ve İdeolojik Yapı Olarak Reklamların Göstergebilim Bir Bakış Açısıyla Çözümlenmesi. C.Ü Sosyal Bilimler Dergisi Aralık C.29 N.2 175-190
 • [8] Becer,E. (2005). İletişim ve Grafik Tasarım. Ankara: Dost Kitapevi
 • [9] Berger, A. A. (1996). Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri. Eskişehir: T.C.Anadolu Üniversitesi, Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Yayınları
 • [10] Berger, J. (2010). Görme Biçimleri. İstanbul: Metis Yayıncılık
 • [11] Bilge İ. (2007). Cumhuriyetin Tasarımcısı, İhap Hulusi Görey. Grafik Tasarım Görsel İletişim Kültür Dergisi. Sayı.6 Mart İstanbul: Güzel Sanatlar 30-31
 • [12] Bülbül, A.R. (2000). Halkla İlişkiler ve Tanıtım. Ankara: Nobel Yayın
 • [13] Çam,A,T. (2007). Çağdaş Türk Grafik Tasarımında ilk İmza,İhap Hulusi Görey. Grafik Tasarım:Görsel İletişim Kültürü Dergisi Sayı 6 İstanbul:Güzel Sanatlar 25-29
 • [14] Çamdereli, M. (2004). Ana Çizgileriyle Halkla İlişkiler. İstanbul: Salyangoz Yayınları
 • [15] Duran, O. (2007). Başarıyı üretmek: Zamanı Üreterek Tüketiyoruz. İstanbul: Cem
 • [16] Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. (2008). İstanbul: Mas Matbaası
 • [17] Erberk, M. (2002). Çatalhöyük’ten Günümüze Anadolu Motifleri. Ankara: T.C Kültür Bakanlığı.
 • [18] Erdoğan, İ. (2008). İletişimi Anlamak. Ankara: Pozitif Matbaacılık
 • [19] Erdoğan İ. Alemdar K. (2010). Öteki Kuram Kitle İletişim Kuramları ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Ankara: Pozitif Matbaacılık
 • [20] Erkman, F. (1987). Göstergebilime Giriş. İstanbul: Alan Yayıncılık
 • [21] Ersoy, N. (2007). Semboller ve Yorumları. İstanbul: Dönence
 • [22] Ersoy, N. (1990). Semboller ve Yorumlarla Görünenden Görünmeyene. İstanbul: Zafer ve Sena Ofset Matbaası
 • [23] Gardin,N., Olorenshaw,R. (2014) Laurousse Semboller Sözlüğü (Ed). Prof.Dr. Ömer Faruk Harman, Prof.Dr.İsmail Taşpınar. İstanbul:Bilge Kültür Sanat
 • [24] Kaleli, A. D. (1995) Siyasetin Temel Unsurları. Ankara: Kamer Matbaacılık
 • [25] Kavukçuoğlu, D. (2006). Bir Yolculuk Öyküsü,İstanbul Kitap Fuarının Yirmibeş Yılı. İstanbul:Kültür Sanat Yayıncılık
 • [26] Kazancı, M. (2002). Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler. Ankara: Turhan
 • [27] Ketenci H. F, Bilgili C.(2006).Yongaların 10.000 Yıllık Gizemli Dansı Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı. İstanbul:Beta
 • [28] Keat, R.,Urry J. (2001). Bilim Olarak Sosyal Teori, Ankara: İmge Kitapevi
 • [29] Koloğlu, O. (1999). Reklamcılığın İlk Yüzyılı 18401940. İstanbul: Ofset Yayınevi
 • [30] Kuşcan, Ö. A. (t.y). Antik Çağdan Günümüze Kadının Öyküsü. Ankara: Matlek Matbaacılık
 • [31] Küçükerdoğan, G.R.(2005). Reklam Söylemi. İstanbul: Es Yayınları.
 • [32] Küçükerdoğan, G.,R. (2011). “Dilinizden Utanmayın” Reklam Kampanyasının Göstergebilimsel Açıdan Çözümlenmesi. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC July Volume 1 Issue 1 26-34
 • [33] Maigret, E. (2006) Göstergebilimden Edimbilime. Aslı Yapar Gönenç (Çev). İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. Sayı 26 37-49
 • [34] Mattelart, A. Mattelart, M. (2006). İletişim Kuramları Tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları
 • [35] Mengü, S.Ç. (2004). Televizyon Reklamlarında Kadına Yönelik Oluşturulan Toplumsal Kimlik, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları
 • [36] Merter, E. (2003). 80.Yılında Cumhuriyeti Afişleyen Adam İhap Hulusi Görey. İstanbul: Literatür Yayıncılık
 • [37] Mısırlı, İ. (2008). İletişimde Grafik ve Görsel Araçlar. Ankara: Detay Yayıncılık
 • [38] Milliyet Büyük Ansiklopedi.(1986). Cilt 8.İstanbul:Milliyet Yayın
 • [39] Moran, B.(2008). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: İletişim Yayınları
 • [40] Morel, F. (t.y). Afiş . İstanbul: Kalite Matbaa
 • [41] Mutlu, E. (2008). İletişim Sözlüğü Ankara: Ayraç Kitapevi
 • [42] Pala, İ. (2008). Su Kasidesi. İstanbul: Kapı Yayınları
 • [43] Pallasmaa, J. (2011). Tenin Gözleri, İstanbul: Yem Yayınları
 • [44] Parsa, S., Parsa A. F. (2002) .Göstergebilim Çözümlemeleri, İzmir:Ege Üniversitesi Basımevi
 • [45] Renda G. (1993). Çağlar Boyu Anadolu’da Kadın. Anadolu Kadınının 9000 Yılı. İstanbul: TC Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü
 • [46] Rifat, M. (1998). XX.Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları ve Eleştirel Düşünceler 1.Tarihçe. İstanbul: Yapı Kredi ve Kültür Sanat Yayıncılık
 • [47] Salt, A. (2010). Semboller, İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları
 • [48] Serin A.Y. (2000). Türk Afiş Sanatının Abidesi İhap Hulusi Görey. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi,Atatürk Üniversitesi Güzel sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü,Sayı .6 ,Erzurum 119-129
 • [49] Sevin, V. (2003). Eski Anadolu ve Trakya Başlangıcından Pers Egemenliğine Kadar İstanbul: İletişim Yayınları
 • [50] Şentürk, H. (2008). Adaylar İçin Kampanya Yönetimi. İstanbul: Okutan Yayıncılık
 • [51] Teker, U.(2009). Grafik Tasarım ve Reklam. İstanbul: Yorum Sanat Yayınevi
 • [52] Tekinalp, Ş. Uzun, R. (2009). İletişim Araştırmaları ve Kuramları. İstanbul: Beta
 • [53] Tepecik, A. (2002). Grafik Sanatlar- Tarih -Tasarım-Teknoloji,. Ankara: Detay ve Sistem Ofset
 • [54] Uçar, T. F. (2004) Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İstanbul: İnkılap Yayınevi
 • [55] Yaylagül, L. (2006). Kitle İletişim Kuramları,Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot Yayınları
 • [56] Zizek, S. (2004). Yamuk Bakmak,Popüler Kültürden Jacques Lacan’a Giriş. İstanbul: Metis Yayınlar
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Yelda ŞENKAL
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi, ABMYO

Tarihler

Başvuru Tarihi : 23 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 23 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2016

APA Şenkal, Y . (2016). Fırçanın Dilinden İhap Hulusi Görey: Yalova Kaplıcaları Afişinin Göstergebilimsel Çözümlenmesi . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (44) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46666/585106