Yıl 2016, Cilt , Sayı 44, Sayfalar 0 - 0 2016-10-01

The Place of Servıce Sector in The Revenue Management
Gelir Yönetiminin Hizmet Sektöründeki Yeri

Yasemin KAYAR [1] , Ali GÜREL [2]


Today, many service industry to act according to the predict of future, to retain existing customers and to win new customers to profit the highest level by removing the main (air tickets, etc.) and side (air excess baggage, food, etc.) is implementing its activities. Rival firms belonging to the same sector strengthens competition among customers with the aim to consolidate its position in the market. This competition as to cause to use of revenue management. The most important aim of revenue management is that the experience of the manager rather than the highest level is risen evidence-based profit sector.Revenue Management is seen in this literature, where research is different from the yield management."The document analysis" was applied in the study.The obtained data are a source of secondary data, which is determined by the services sector, would help the current administration. This data is determined by which work should be given in the future.To be earned the maximum profit and the management strategy with revenue management methods have been applied to create differences in non-sectoral emphasis in this research results, the service sector has also emerged where the most implementation of revenue management
Bugün birçok hizmet sektörü geleceğin tahminlerine göre hareket etmek, mevcut müşteriyi elde tutmak ve yeni müşteriler kazanarak karını en yüksek seviyeye çıkartarak ana (uçak bileti vb.) ve yan (uçak ek bagaj, yiyecek vb.) faaliyetlerini uygulamaktadır. Aynı sektöre ait birbirine rakip firmalar pazardaki yerini konuşlandırmak amacı ile müşteriler arası rekabeti kuvvetlendirmektedir. Bu rekabet gelir yönetiminin kullanılmasına sebebiyet vermektedir. Gelir Yönetiminin en önemli amacı yöneticinin deneyimlerinden ziyade sektörün kanıta dayalı karını en üst seviyeye çıkarmaktır. Gelir Yönetimi, getiri yönetiminden farklı olup yazında yer aldığı bölüm araştırmada da görülmektedir. Araştırmada “doküman analizi” uygulanmıştır. Elde edilen veriler ikincil veri kaynağı olup, mevcut yöntemin hangi hizmet sektörüne yardımcı olacağı belirlenmektedir. Bu veriler ile geleceğe yönelik hangi çalışmalara yer verilmesi gerektiği belirlenmektedir. Araştırma sonucunda hizmet işletmelerin elde ettikleri maksimum kar ve yönetim stratejisi ile uyguladıkları gelir yönetimi yöntemleri vurgulanarak uygulanmayan sektörler üzerinde farklılık yaratmasına olanak sağlamıştır, gelir yönetiminin en çok uygulandığı hizmet sektörü de ortaya çıkmıştır
 • Bas, M. (2008). Gelir Yönetiminde Dinamik Kapasite Yönetimi
 • Simülasyonu ve Bir Hava Yolu Şirketinde Uygulanması, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Baş, T. ve Akturan, U. (2008), Nitel Araştırma Yöntemleri
 • NVivo 7,0 ile Nitel Veri Analizi, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s:118. Bilişik, M. T. (2015), “Gelir Yönetimi Dinamik Fiyatlandırma
 • Uygulamalarında Gelir Maksimizasyonuna Karşılık Katkı Payı Maksimizasyonu”, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E- Dergisi, Sayı: 47. Donaghy, K; McMahon-Beattie, U, ve McDowell, D, (1997).
 • “Implementing yield management: lessons from the hotel sector”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 9(2), 50-54. Emeksiz, M. (2001). Beş yıldızlı otel işletmeleri için getiri
 • Yönetimi uygulama Modeli, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Eskişehir. Emeksiz, M. ve Akoğlan M. (2002). Otel İşletmelerinde
 • Konaklama Hizmetleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. Erdem, M. (2010). Sivil Havacılık Sektöründe Gelir Yönetimi
 • Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Uygulaması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Hacıoğlu, İ. (2011). Gelir Yönetimi Ve Türkiye’deki Havayolu
 • İşletmelerinde Gelir Yönetimi Üzerine Bir Uygulama, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne. İlhan, İ. (2000). Anatolia, Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1).
 • Jones, P, ve Hamilton, D, (1992).Yield Management: Putting
 • People in The Big Picture, The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 33(1), 89-95. Kara, G., (2008). Mobilya Sektöründe Fiyatlandırma ve Gelir
 • Yönetimi Uygulaması, SakaryaÜniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya. Karaser, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel
 • Akademik Yayıncılık, Ankara. Kayaman, K. (2000). “Ankara, İstanbul ve İzmir de bulunan Beş
 • Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Getiri Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Ampirik Bir Çalışma”, Turizm Akademik, 1(1), 22-30. Kimes, S. E, (1989). “Yield Management: A Tool for Capacity
 • Considered service Firms”, Journal of operations management, 8(4), 348-363. Kurgun, H.( 2004). Konaklama İşlemelerinde Odalar Bölümü
 • Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara. Meterelliyoz, M, ve Tan, A. (2014). “Gelir Yönetimi
 • Metotlarının Türkiye Otelcilik Sektörüne Uygulanması”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 110. Ören, V. E, (2005). Otel İşletmelerinde Getiri Yönetimi ve Antalya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir
 • Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya. Reed, D, (1998). How to Make More Money From Your
 • Accommadation Bussiness. Ruttley, J. ve Mehrotra, R, (2005). Revenue Management, içinde (ed. Marek, S. ve Brewer, P.), American Hotel ve Lodging Association, 2. Baskı, Minneapolis.
 • Shah, J. (2009). Supply Chain Management, Dorling Kindersley PVt, India.
 • Siguaw, J. A., Kimes, S. E., ve Gassenheimer, J. B. (2003). B2B sales force productivity: applications of revenue management strategies to sales management, Industrial Marketing Management, 32(7), 539-551.
 • Sözbilir, M. (2010) Nitel Araştırmada Veri Toplama Araçları –
 • III: Doküman İncelemesi. Turan, S. ve Özen, H, (2013). “Dokümanlardan verilerin toplanması”, İçinde Saharan B. Merriam (Çeviri Editörü Sebahattin Turan) Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir
 • Rehber, s:134, Üçüncü basımdan çeviri, Nobel Yayınevi, Ankara. Treszl, M, (2012) Yield Management
 • UniversıtasBudapestinensis De RolandoEötvösNominata, Mathematical Analyst, Basılmamış Lisans Tezi, Budapest. Unurlu, Ç, (2010). Otel İşletmelerinin Odalar Bölümünde Gelir
 • Yönetimi: İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne. Yalçınkaya, Y. ve Özkan, H. H. (2012). “2000-2011 Yılları
 • Arasında Eğitim Fakülteleri Dergilerinde Yayımlanan Matematik Öğretimi Alternatif Yöntemleri İle İlgili Makalelerin İçerik Analizi”, Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences, Sayı: 16. Yıldırım, A. ve Şimşek, H, (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel
 • Araştırma Yöntemleri, 6.Baskı, Ankara, Seçkin Kitapevi, s:188. Yıldırım, A., ve Şimşek, H., (2013).Sosyal Bilimlerde Nitel
 • Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara. Yiğit, F., ve Esnaf, Ş, (2013). “Gelir Yönetiminde Kapasite
 • Üzeri Rezervasyon İçin Bir Karma Dinamik Model Önerisi”, İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, 24(75), 105-120. Yousef, D. A, (2007). “The Status of Yield Management in
 • Service Organizations in the United Arab Emirates: Results of a Survey”, Journal of Business andPublicAffairs, 1(2), 1-9. Yurtseven, H.R., Erkul, H. ve Morkoç, (2013). Örneklerle
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Detay Yayıncılık, Ankara, s:37. Zor, C., (2012). Yolcu Taşımacılığında Gelir Yönetimi
 • Yaklaşımı ve Bir Uygulama, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Revenue and Yield Management, http://www.goodfellowpublishers.com/free_files/Chapter%207 cd422e0e8b3b74a9dea00af5893e0c1.pdf, E.T: 30.09.2016
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Yasemin KAYAR

Yazar: Ali GÜREL

Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 27 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2016

APA Kayar, Y , Gürel, A . (2016). Gelir Yönetiminin Hizmet Sektöründeki Yeri . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (44) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46666/585107