Yıl 2016, Cilt , Sayı 44, Sayfalar 11 - 43 2016-10-01

Children Working In The Streets
Sokakta Çalışan Çocuklar Sorunu

Özcan ERDOĞAN [1]


In recent years, the problem of children who work in the streets has become a major socio-economic problem in the big cities, especially in those that allow immigration. Due to the numerous reasons arising from the social, economic and cultural structure of our country, many children work in the streets. The state, in which these children, who suffer all kinds of abuse, are in, is detrimental for their physical and psychological health. Furthermore, the increasing number of street children gives rise to grave concerns for the future of our society. In accordance with the obligations arising from being a party to international agreements and in the light of the rules and principles of our national laws, it is necessary to help these children to become a functional part of the society by supporting them in terms of their physical and psychological health and their moral development. This article will focus on the children who live and work in the streets and who, as a result of this, suffer all kinds of abuses. With the concept of social state in mind, we will also discuss the type of work needed to find a solution to this problem of major social importance.
Son yıllarda özellikle büyük şehirlerimiz olmak üzere göç alan kentlerimizde, sokakta çalışan çocukların durumu önemli bir sosyal sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizin sosyolojik, ekonomik ve kültürel yapısı, çocukların çeşitli nedenlerle sokaklarda çalışmasına neden olmaktadır. Sokakta yaşayan/çalışan ve her türlü istismara maruz kalan çocukların içinde bulundukları bu ortam, beden ve ruh sağlıklarını olumsuz etkilemekte ve gittikçe artan sayıları toplumumuzun bugünü ve yarını için büyük bir potansiyel tehdit oluşturmaktadır. Ülkemizin de taraf olduğu uluslararası yükümlülükler ve millî mevzuatımızın çocuklarla ilgili öngörmüş olduğu ilke ve kurallar çerçevesinde sokakta yaşayan/çalışan ve her türlü istismara açık bırakılan çocukların beden, ruh ve ahlâkî gelişimlerini sağlayarak, topluma faydalı birer birey olmaları sağlanmalıdır. Bu makalede sosyal devlet anlayışı bağlamında sokakta yaşayan/çalışan ve her türlü istismara açık bulunan çocukların durumu incelenecek ve önemli bir sosyal sorunumuz olan bu konunun çözümüne yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerinde durulmaktadır
 • ACAR, Hakan., (2006), “Sokak Çocuklarına Yönelik Hizmetlerin
 • Değerlendirilmesi: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Örneği”. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara AKYÜZ, Emine.,(2000), Ulusal ve Uluslararası Hukukta Çocuğun
 • Haklarının ve Güvenliğinin Korunması, Millî eğitim Bakanlığı yayınları. Ankara ALTUNTAŞ, Betül., (2003), Mendile, Simite, Boyaya, Çöpe…
 • Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar, İletişim Yayınları, İstanbul. ATAUZ, Sevil., (1998), “Dünya Kentlerinin Yeni Olgusu: Sokak
 • Çocukları”, Birikim Dergisi, Sayı:116, s. 68-78, İstanbul Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete, Sayı: 26218, 4 Temmuz
 • BİLGİN, Rıfat., (2008), Sokakta Çalışan Çocuklar Sorununa
 • Sosyolojik Bir Yaklaşım: Diyarbakır Örneği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Elazığ ÇOBAN, Arzu İçağasıoğlu, (2007, Ailelerin Yaşam Kalitelerinin
 • Belirlenmesi: Ankara Örneği. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı (Yayımlanmamış Doktora tezi), Ankara Devlet Denetleme Kurulu., (2003), Sosyal Hizmetler ve Çocuk
 • Esirgeme Kurumu Çalışmalarına İlişkin Rapor. Ankara Devlet Planlama Teşkilatı., (2001), Çocuk Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara
 • ENNEW, Judith., (2003), Sokak Çocukları ve Çalışan Çocuklar
 • Planlanma İçin Bir Rehber, Gelişim El Kitabı 4, Çev: Çiçek ÖZTEK, UNICEF Türkiye Temsilciliği, Ankara GÜNGÖR, Mehmet., (2007), Sivil Toplum Kuruluşu ve Sokakta
 • Yaşayan ve Çalışan Çocuklar. 5. Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu, Gaziantep GÖZLER, Kemal., (2000), Türk Anayasa Hukuku, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa
 • KARATAŞ, Kasım., (2007), Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Uygulamaları Üzerine Bir değerlendirme.
 • Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt: 18, Sayı: 2, İstanbul ÖZBBUDUN, Ergun., (2002), Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara
 • POLAT, Oğuz., (1999), Türkiye'de Sokak Çocukları. Çocuk
 • Forumu Dergisi, İstanbul SAYITA, Sevgi Usta., (2005), “Sokakta Yaşayan Çocuklar”.
 • Çocuklar ve Suç- Ceza. Seçkin Yayıncılık, Ankara. ULUĞTEKİN, Sevda., (2001), Yirminci Yüzyılda Türkiye’nin
 • Çocukları: Sorunlar ve Beklentiler. Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları: Prof. Dr. Nihal Turan’a Armağan. H.Ü. SHYO Yayın. No:8, s. 7-19, Ankara. YILDIZBAŞ, Füsun, PARLAKYILDIZ, Belgin., (2007), Erken
 • Çocukluk Döneminde Çalışan Çocukların Çalışma Nedenlerinin İncelenmesi (Bolu İli Örneği), 5. Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu, Gaziantep ZEYTİNOĞLU, Sezen., (2001), Çalışan Çocukların İhmali ve istismarı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, İzmir.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Özcan ERDOĞAN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 15 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2016

APA Erdoğan, Ö . (2016). Sokakta Çalışan Çocuklar Sorunu . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (44) , 11-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46666/585118