Yıl 2020, Cilt 15 , Sayı 57, Sayfalar 1 - 18 2020-01-01

Türkiye’de yeşil bina sertifikasyon sistemleri
Green building certification in Turkey

Ezgi YILMAZ [1] , Süleyman BALYEMEZ [2]


Yaşam standartları, 18. yüzyılda meydana gelen Sanayi Devrimi ile üretim sektörü açısından Avrupa’da yükselirken, günümüzün temel sorunu olan çevre kirliliğini oluşturan yapıları da meydana getirmiştir. Dünyada küresel ısınma, iklim değişikliği ve doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması küresel boyutta bir tehdit haline gelmiştir. Araştırmalara göre binalar karbondioksit salınımının %40’ından sorumlu olduğundan, inşaat sektörünün sürdürülebilir ve çevreye olan olumsuz etkileri azaltacak yönde binalar yapmak için çalışmalar yapmaya başlaması kaçınılmaz olmuştur. Bu bağlamdan yola çıkarak inşaat sektörü, çevreye duyarlı anlayışla tasarlanan, ihtiyaç duyduğu enerjiyi büyük ölçüde üretebilen ve bulunduğu çevre koşullarına uygun tasarlanan ‘yeşil bina’ kavramını ortaya koymuştur. Binaların çevresel etkilerini değerlendirmek, enerji verimliliğini ölçmek ve çevre dostu özelliklerini belgelendirmek amacıyla yeşil bina sertifika sistemleri oluşturulmuştur. İngiltere’de oluşturulan ve ilk sertifika sistemi olan BREEAM, ÇEDBİK ile Türkiye’ye bu sistemin adaptasyonu için iyi niyet antlaşması imzalayarak, BREEAM’in Türkiye koşullarına adaptasyon çalışmasıyla, ulusal yeşil bina değerlendirme sistemi oluşturulması amaçlanmıştır. BREEAM’in ekolojik sürdürülebilir arazi kriteri açısından değerlendirme yapması, Avrupa normlarına bağlı ve ilk yeşil bina değerlendirme sistemi olması bakımından çalışma kapsamında incelenmiştir. Ayrıca Türkiye’de kullanımı yaygın ve ulaşılabilirliği kolay olması açısından LEED sertifika sitemi, BREEAM ile birlikte değerlendirilerek, iki sertifika sisteminin avantaj ve dezavantajları ortaya konulmuş, ülkemizde geliştirilme çalışmaları devam eden yerel sertifika sistemleri hakkında bilgi verilmiştir.
Living standards have increased in Europe in terms of production sector with the Industrial Revolution in the 18th century and have also created the structures that constitute the main problem of today, environmental pollution. Global warming, climate change and unconscious use of natural resources have become a global threat. According to the researches, since buildings account for 40% of carbon dioxide emissions, it is inevitable that the construction sector will start to work on sustainable buildings and to reduce the negative impacts on the environment. Starting from this context, the construction sector has introduced the concept of ‘green building an, which is designed with an environmentally sensitive approach, can generate the energy it needs to a large extent and is designed in accordance with the environmental conditions in which it is located. Green building certification systems have been established to evaluate the environmental impacts of buildings, measure energy efficiency and document their environmentally friendly properties. Britain created the first certification system, BREEAM, signed a goodwill agreement for the adoption of this system in Turkey with ÇEDBIK, with BREEAM adaptation study the conditions of Turkey, national green building rating system is intended to establish. BREEAM’s assessment of ecologically sustainable land criteria has been examined within the scope of the study as being the first green building assessment system that is connected to European norms. Also LEED certification system in terms of being easy to use, widely and accessibility in Turkey, evaluated together with BREEAM, has presented two certificates system of advantages and disadvantages, the work of developing our country are given information about ongoing local certification systems.
  • [1] BreGlobal, (2008). BREEAM Multi-Residential 2008 Assessor Manual, BreGlobal, İngiltere.
  • [2] BREEAM, (2011). BREEAM New Construction, Non- Domestic Buildings, Technical Manual, BRE Global.
  • [3] Eryıldız, D., (2003). Sürdürülebilirlik ve mimarlık dosyasında ekolojik mimarlık. Arredamento Mimarlık Dergisi, (154), 71–75.
  • [4] Özdemir, G., (2013). Konut Dişi Binalarda Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynakların Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
  • [5] Sev, A. ve Canbay, N., (2009). Dünya Genelinde Uygulanan Yeşil Bina Değerlendirme ve Sertifika Sistemleri, Yapı Dergisi Yapıda Ekoloji Eki: Ekolojik Mimarlıkta Somut Adımlar (Nisan), 42-47.
  • [6] Somalı, B. ve Ilıcalı, E., (6-9.05.2009). LEED ve BREEAM uluslararası yeşil bina değerlendirme sistemlerinin değerlendirilmesi, IX,. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir. Somalı, (6-9.05.2009). LEED BREEAM bina değerlendirme sistemlerinin değerlendirilmesi, IX,. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7230-6661
Yazar: Ezgi YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5428-8829
Yazar: Süleyman BALYEMEZ
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Eylül 2019
Kabul Tarihi : 19 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2020

APA Yılmaz, E , Balyemez, S . (2020). Türkiye’de yeşil bina sertifikasyon sistemleri . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , 15 (57) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/55751/762769